Logo KONTROLERÓW TECHNICZNYCH

TECH CONTROLLERS Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N

TECH CONTROLLERS Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N

BEZPIECZEŃSTWO

Przed pierwszym użyciem urządzenia użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z poniższym regulaminem. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sterownika. Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania. W celu uniknięcia wypadków i błędów należy upewnić się, że każda osoba korzystająca z urządzenia zapoznała się z zasadą działania oraz funkcjami bezpieczeństwa sterownika. Jeżeli urządzenie ma być ustawione w innym miejscu, należy zadbać o to, aby wraz z urządzeniem przechowywana była instrukcja obsługi, tak aby każdy potencjalny użytkownik miał dostęp do najważniejszych informacji o urządzeniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z zaniedbania; w związku z tym użytkownicy są zobowiązani do podjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa wymienionych w niniejszej instrukcji, aby chronić swoje życie i mienie.

OSTRZEŻENIE

 • Urządzenie elektryczne pod napięciem! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalowanie urządzenia itp.) należy upewnić się, że regulator jest odłączony od sieci elektrycznej.
 • Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego elektryka.
 • Przed uruchomieniem sterownika należy zmierzyć rezystancję uziemienia silników elektrycznych oraz rezystancję izolacji przewodów.
 • Regulator nie powinien być obsługiwany przez dzieci.
 • Uderzenie pioruna może spowodować uszkodzenie urządzenia. Upewnij się, że wtyczka jest odłączona od zasilania podczas burzy.
 • Jakiekolwiek użycie inne niż określone przez producenta jest zabronione.
 • Przed sezonem grzewczym iw jego trakcie należy sprawdzić sterownik pod kątem stanu przewodów. Użytkownik powinien również sprawdzić, czy sterownik jest prawidłowo zamontowany i wyczyścić go, jeśli jest zakurzony lub brudny.

Zmiany w towarze opisanym w instrukcji mogły zostać wprowadzone po jej zakończeniu w dniu 22.02.2021. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w strukturze lub kolorystyce. Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie dodatkowe. Technologia druku może powodować różnice w przedstawionych kolorach.

STEROWNIKI TECH Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N 1Zobowiązujemy się do ochrony środowiska. Produkcja urządzeń elektronicznych nakłada obowiązek zapewnienia bezpiecznej dla środowiska utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. Tym samym zostaliśmy wpisani do rejestru prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Symbol przekreślonego kosza na produkcie oznacza, że ​​produktu nie można wyrzucać do pojemników na odpady z gospodarstw domowych. Recykling odpadów pomaga chronić środowisko. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu zbiórki, w którym zostaną poddane recyklingowi wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne.

OPIS URZĄDZENIA

Regulator pokojowy ST-M-8n przeznaczony jest do współpracy z zewnętrznym sterownikiem ST-L-8e. Przeznaczony jest do sterowania podrzędnymi regulatorami pokojowymi, czujnikami i siłownikami termostatycznymi. Wysyła aktualne odczyty temperatury z danej strefy. Na podstawie tych danych sterownik zewnętrzny steruje zaworami termostatycznymi (otwierając je, gdy temperatura jest zbyt niska i zamykając, gdy temperatura zadana zostanie osiągnięta).
Regulator pokojowy EU-M-8n może służyć do regulacji nastaw w innych strefach – temperatury zadanej lub ogrzewania podłogowego.

UWAGA W instalacji grzewczej można zamontować tylko jeden regulator ST-M-8n.

Funkcje oferowane przez sterownik:

 • Bezprzewodowa komunikacja ze sterownikiem EU-L-8e, czujnikami (EU-C-8r, EU-C-mini, EU-CL-mini, EU-C-8f, EU-C-8zr, EU-C-2n), regulatory pokojowe (EU-R-8b, EU-R-8bw, EU-R-8b Plus, EU-R-8z) oraz siłowniki termostatyczne STT-869
 • Kontrola temperatury w pomieszczeniu
 • Wyświetlanie ustawień, takich jak temperatura, data i godzina
 • Blokada rodzicielska
 • Budzik
 • Wygaszacz ekranu – możliwość wgrywania zdjęć (pokaz slajdów)
 • Aktualizacja oprogramowania przez USB
 • Zarządzanie ustawieniami innych stref – temperatury zadane, harmonogramy, nazwy itp.
 • Możliwość wprowadzania zmian w harmonogramach globalnych

Wyposażenie kontrolera:

 • Panel wykonany ze szkła
 • Komunikacja bezprzewodowa
 • Duży kolorowy ekran dotykowy
 • Wbudowany czujnik temperatury
 • Możliwość montażu podtynkowego

UWAGA
Regulator nie mierzy temperatury. Przekazuje odczyty temperatury z regulatorów pokojowych i czujników do zewnętrznych sterowników, w których zostały zarejestrowane.

JAK ZAINSTALOWAĆ KONTROLER

Sterownik jest montowany podtynkowo w puszce elektrycznej.

STEROWNIKI TECH Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N 2

OSTRZEŻENIE Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia połączeń pod napięciem. Przed przystąpieniem do pracy przy sterowniku należy wyłączyć zasilanie i zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.

UWAGA Nieprawidłowe podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie sterownika.

Poniższe schematy ilustrują prawidłowe podłączenie:

STEROWNIKI TECH Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N 3

STEROWNIKI TECH Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N 4

OPIS EKRANU GŁÓWNEGO

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą przycisków znajdujących się obok wyświetlacza.

 1. Wejdź do menu sterownika
 2. Bieżący tryb pracy (ikona fotela – tryb komfort)
 3. Chłodzenie aktywne
 4. Temperatura zewnętrzna
 5. Aktualny czas i data
 6. Stan poszczególnych stref:STEROWNIKI TECH Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N 5
 7. Ikona strefy
 8. Nazwa strefy
 9. Bieżąca temperatura strefy
 10. Temperatura zadana strefy

STEROWNIKI TECH Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N 6

FUNKCJE STEROWNIKA

 1. SCHEMAT BLOKOWY – MENU STEROWNIKASTEROWNIKI TECH Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N 11
 2. STREFY
  To menu zostało szczegółowo opisane w rozdziale VI. 3. CZUJNIK ZEWNĘTRZNY
 3. KALIBROWANIE
  Kalibrację czujnika pokojowego należy przeprowadzić podczas montażu lub po dłuższym okresie użytkowania regulatora, jeżeli wyświetlana temperatura zewnętrzna różni się od rzeczywistej. Zakres nastaw kalibracji wynosi od -10°C do +10°C z dokładnością do 0,1°C.
  3.2. INFORMACJE
  Po wybraniu tej funkcji na wyświetlaczu kontrolera pojawi się siła sygnału oraz poziom naładowania baterii czujnika zewnętrznego.
 4. CZUJNIK TEMPERATURY
  Funkcja ta służy do rejestracji czujnika temperatury (C-8r, C-mini lub CL-mini). Wykonaj następujące kroki, aby zarejestrować czujnik:
  1. Wybierz opcję rejestracji w EU-M-8n (Menu > Czujnik temperatury > Rejestracja)
  2. Naciśnij przycisk rejestracji na czujniku.
 5. REJESTRACJA
  Funkcja ta umożliwia użytkownikowi zarejestrowanie regulatora pokojowego ST-M-8n w sterowniku głównym ST-L-8e. Aby się zarejestrować:
  1. Wybierz Rejestracja w EU-M-8n (Menu > Rejestracja)
  2. Wybierz opcję Rejestracja w menu kontrolera EU-L-8e (Menu > Strefy 1-8 > Rejestracja)
 6. USTAWIENIA CZASU
  Funkcja ta umożliwia użytkownikowi ustawienie aktualnej daty i czasu, które będą wyświetlane na ekranie głównym.
 7. USTAWIENIA EKRANU
  Funkcja ta umożliwia użytkownikowi dostosowanie parametrów ekranu do indywidualnych potrzeb.
  1. WYGASZACZ EKRANU
   • Wybór wygaszacza ekranu – Po dotknięciu tej ikony użytkownik może wyłączyć wygaszacz ekranu (Brak wygaszacza ekranu) lub ustawić wygaszacz ekranu w postaci:
   • Pokaz slajdów – na ekranie wyświetlane są zdjęcia z określoną przez użytkownika częstotliwością. Ta opcja może być aktywowana, jeśli zdjęcia zostały przesłane wcześniej.
   • Zegar – na ekranie wyświetlany jest zegar
   • Pusty – po określonym czasie bezczynności ekran gaśnie

Przesyłanie zdjęć – Przed zaimportowaniem zdjęć do pamięci sterownika należy je poddać obróbce za pomocą programu ImageClip (oprogramowanie można pobrać ze strony http://tech-controllers.com/download/software). Po zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania załaduj zdjęcia. Wybierz obszar zdjęcia, który będzie wyświetlany na ekranie. Zdjęcie może być obrócone. Po edycji jednego zdjęcia załaduj następne. Gdy wszystkie zdjęcia będą gotowe, zapisz je w głównym folderze pendrive'a. Następnie włóż pamięć flash do portu USB i aktywuj funkcję importu obrazów w menu kontrolera. Możliwe jest przesłanie maksymalnie 8 zdjęć. Podczas wgrywania nowych zdjęć, stare są automatycznie usuwane z pamięci kontrolera.

 • Czas bezczynności – funkcja ta służy do określenia czasu, po jakim ma się włączyć wygaszacz ekranu.
 • Częstotliwość pokazu slajdów – opcja ta służy do ustawienia częstotliwości wyświetlania zdjęć na ekranie (jeśli pokaz slajdów został włączony).

JASNOŚĆ EKRANU
Funkcja ta umożliwia użytkownikowi dostosowanie jasności ekranu do aktualnych warunków w celu poprawy jego jakości.

WYGASZANIE EKRANU
Użytkownik może dostosować jasność pustego ekranu.

CZAS WYGASZANIA EKRANU
Funkcja ta umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie czasu bezczynności, po którym ekran zostanie wygaszony.

USTAWIENIA BUDZIKA
To podmenu służy do aktywacji i edycji parametrów budzika. Budzik może być uruchomiony jednorazowo lub w wybrane dni tygodnia. Możliwe jest również wyłączenie tej funkcji.

ZABEZPIECZENIA
Stuknij w Zabezpieczenia w menu głównym, aby otworzyć ekran umożliwiający użytkownikowi skonfigurowanie funkcji blokady rodzicielskiej. Gdy ta funkcja jest aktywowana poprzez wybranie Auto-lock ON, użytkownik może ustawić kod PIN niezbędny do uzyskania dostępu do menu sterownika.
UWAGA
0000 to domyślny kod PIN.

WYBÓR JĘZYKA
Funkcja ta umożliwia użytkownikowi wybór wersji językowej menu sterownika.

WERSJA OPROGRAMOWANIA
Po wybraniu tej opcji na ekranie wyświetlane jest logo producenta sterownika oraz wersja oprogramowania.

STREFY

EU-M-8n jest nadrzędnym regulatorem pokojowym – umożliwia użytkownikowi edycję parametrów innych stref niezależnie od zastosowanego w nich regulatora pokojowego lub czujnika pokojowego.
W celu edycji parametrów danej strefy należy dotknąć obszaru ekranu z informacją o stanie strefy. Na wyświetlaczu pojawi się ekran edycji podstawowej strefy:

STEROWNIKI TECH Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N 7

 1. Wróć do ekranu głównego
 2. Ikona trybu pracy
 3. Ikona harmonogramu
 4. Ogrzewanie aktywne
 5. Temperatura zewnętrzna
 6. Aktualny czas i data
 7. Wejdź do menu Strefy
 8. Ikony parametrów
 9. Temperatura zadana strefy
 10. Nazwa bieżącego harmonogramu
 11. Bieżąca temperatura strefy

STEROWNIKI TECH Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N 8

SCHEMAT BLOKOWY – MENU STREF

STEROWNIKI TECH Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N 12

ON
Po uaktywnieniu i zarejestrowaniu czujnika pokojowego w danej strefie jest on wykorzystywany przez sterownik ST-L-8e. jest ustawieniem domyślnym dla tej opcji. Można go aktywować po zarejestrowaniu czujnika pokojowego.

USTAWIENIA HARMONOGRAMU

HARMONOGRAM LOKALNY
Ten tygodniowy harmonogram jest przypisany tylko do danej strefy. Po wykryciu czujnika pokojowego przez sterownik główny, w tej strefie automatycznie uruchamiany jest harmonogram, który może być dostosowany przez użytkownika do indywidualnych potrzeb. Wprowadzone zmiany dotyczą tylko danej strefy.

GLOBALNY HARMONOGRAM 1-5
Harmonogramy globalne dostępne są we wszystkich strefach – w każdej strefie można aktywować tylko jeden taki harmonogram. Ustawienia harmonogramu globalnego obowiązują automatycznie we wszystkich pozostałych strefach, w których aktywny jest dany harmonogram globalny.

Jak edytować harmonogram:
Po wejściu w ekran edycji harmonogramu istnieje możliwość dostosowania harmonogramu do potrzeb użytkownika. Ustawienia można skonfigurować dla dwóch odrębnych grup dni – pierwsza grupa oznaczona kolorem pomarańczowym, druga szarym. Do każdej grupy można przypisać do 3 przedziałów czasowych z osobnymi wartościami temperatur. Poza tymi okresami obowiązywać będzie ogólna temperatura zadana (jej wartość może być również edytowana przez użytkownika).

STEROWNIKI TECH Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N 9

 1. Ogólna temperatura zadana dla pierwszej grupy dni (kolor pomarańczowy – npample nad kolorem oznacza dni robocze od poniedziałku do piątku). Temperatura obowiązuje poza przedziałami czasowymi zdefiniowanymi przez użytkownika.
 2. Przedziały czasowe dla pierwszej grupy dni – temperatura zadana i limity czasowe. Stuknięcie w dany okres otwiera ekran edycji.
 3. Ogólna temperatura zadana dla drugiej grupy dni (kolor szary – npample nad kolorem oznacza sobotę i niedzielę).
 4. Aby dodać nowe okresy, dotknij „+”.
 5. Dni tygodnia – do pierwszej grupy przypisane są dni pomarańczowe, do drugiej szare. Aby zmienić grupę, dotknij wybranego dnia.

Ekran edycji przedziału czasowego umożliwia użytkownikowi ustawienie temperatury zadanej oraz limitów czasowych okresu z dokładnością do 15 minut. Jeśli przedziały czasowe zachodzą na siebie, oznaczane są kolorem czerwonym. Takich ustawień nie można zapisać.

SIŁOWNIKI

INFORMACJE
Wybierz tę opcję, aby view wszystkie siłowniki i ich parametry: zarejestrowane lub nie, poziom naładowania baterii i siłę sygnału.

USTAWIENIA
To podmenu umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie pracy siłowników termoelektrycznych STT-869. Użytkownik może zdefiniować maksymalne i minimalne otwarcie siłownika – poziom otwarcia i zamknięcia zaworu nigdy nie przekroczy tych wartości.

Funkcja SIGMA umożliwia płynne sterowanie zaworem termostatycznym. Po uruchomieniu tej funkcji użytkownik może ustawić minimalny i maksymalny poziom zamknięcia zaworu.
Ponadto użytkownik konfiguruje parametr określający temperaturę pokojową, przy której zawór zaczyna się zamykać i otwierać.

STEROWNIKI TECH Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N 10

Exampna: Temperatura zadana strefy: 23°C Minimalne otwarcie: 30% Maksymalne otwarcie: 90% Zakres: 5°C Histereza: 2°C

Przy powyższych ustawieniach zawór zaczyna się zamykać, gdy temperatura strefy osiągnie 18°C ​​(temperatura zadana minus wartość Range). Minimalne otwarcie następuje po osiągnięciu zadanej temperatury strefy. Później temperatura zaczyna spadać. Gdy spadnie do 21°C (temperatura zadana minus histereza) zawór zaczyna się otwierać. Maksymalne otwarcie osiąga przy temperaturze 18°C.

Profesjonalna ochronafile – po włączeniu tej funkcji sterownik zewnętrzny sprawdza temperaturę. Jeżeli wartość zadana zostanie przekroczona o liczbę stopni zdefiniowaną w parametru, wszystkie siłowniki w strefie zostaną zamknięte. Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy aktywna jest funkcja SIGMA.

CZUJNIKI OKIENNE

CZAS ZWŁOKI
Funkcja ta umożliwia użytkownikowi ustawienie czasu opóźnienia, po jakim sterownik główny wysyła sygnał zamknięcia siłowników. Zakres ustawień :00:00 – 00:30 minut.
Example: Czas opóźnienia jest ustawiony na 10 minut. Gdy okno jest otwarte, czujnik C-2n wysyła informację do głównego sterownika. Jeśli po 10 minutach czujnik wyśle ​​kolejną informację, że okno jest otwarte, sterownik główny wymusi zamknięcie siłowników.

INFORMACJE
Wybierz tę opcję, aby view wszystkie czujniki i ich parametry: zarejestrowane lub nie, poziom baterii i siłę sygnału. 6. OGRZEWANIE PODŁOGOWE

TRYB PRACY

 • Profesjonalna ochronafile – funkcja ta służy do utrzymania temperatury podłogi poniżej temperatury maksymalnej w celu zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przegrzaniem. Gdy temperatura osiągnie wartość maksymalną, ogrzewanie strefowe zostaje wyłączone.
 • Profesjonalista ds. komfortufile – funkcja ta polega na monitorowaniu temperatury podłogi w celu utrzymania temperatury komfortowej. Gdy temperatura osiągnie wartość maksymalną, ogrzewanie strefowe zostanie wyłączone (w celu ochrony systemu przed przegrzaniem). Gdy temperatura spadnie poniżej wartości minimalnej, ogrzewanie strefowe zostanie włączone.

TEMPERATURA MINIMALNA
Funkcja ta służy do ustawienia temperatury, poniżej której włączone zostanie ogrzewanie podłogowe w danej strefie.

MAKSYMALNA TEMPERATURA
Funkcja ta służy do ustawienia temperatury, powyżej której ogrzewanie podłogowe w danej strefie zostanie wyłączone.

USTAWIENIA TEMPERATURY
Funkcja ta służy do określenia temperatury zadanej dla poszczególnych trybów pracy. Użytkownik może skonfigurować temperaturę komfortową, ekonomiczną i świąteczną

HISTEREZA
Funkcja ta służy do określenia tolerancji temperatury zadanej w celu zapobieżenia niepożądanym wahaniom w przypadku niewielkich wahań temperatury. Zakres nastaw: 0,1°C – 10°C z dokładnością do 0,1°C.
Example: gdy temperatura zadana wynosi 23⁰C, a histereza jest ustawiona na 0,5⁰C, za niską temperaturę w strefie uważa się, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie do 22,5⁰C. 9.

KALIBROWANIE
Kalibrację czujnika pokojowego należy przeprowadzić podczas montażu lub po dłuższym okresie użytkowania regulatora, jeżeli wyświetlana temperatura zewnętrzna różni się od rzeczywistej. Zakres nastaw kalibracji wynosi od -10°C do +10°C z dokładnością do 0,1°C.

NAZWA STREFY
Funkcja ta umożliwia użytkownikowi nadanie nazwy danej strefie.

IKONA STREFY
Funkcja ta umożliwia użytkownikowi wybranie ikony, która będzie wyświetlana przy nazwie strefy.

ZABEZPIECZENIA I ALARMY
Zabezpieczenia i alarmy zostały szczegółowo opisane w instrukcji obsługi sterownika ST-L-8e.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
OSTRZEŻENIE Aktualizacja oprogramowania może być przeprowadzana wyłącznie przez wykwalifikowanego instalatora. Po aktualizacji oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia poprzednich ustawień.

W celu zainstalowania nowego oprogramowania należy odłączyć sterownik od zasilania. Następnie włóż pendrive'a z nowym oprogramowaniem do portu USB. Podłącz sterownik do zasilania. Pojedynczy dźwięk sygnalizuje rozpoczęcie procesu aktualizacji oprogramowania.

DANE TECHNICZNE

 • Zasilanie 230V ± 10% / 50Hz
 • Max. pobór energii 1,5W
 • Temperatura pracy 5°C÷50°C
 • Dopuszczalna wilgotność względna otoczenia <80% REL.H
 • Częstotliwość pracy 868MHz

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że regulator EU-M-8n produkcji firmy TECH z siedzibą w Wieprz Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń radiowych, dyrektywa 2009/125/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz rozporządzenie MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wykonujące przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 Parlamentu i Rady z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 305 z 21.11.2017, s. 8). XNUMX).

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:
PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06 par. 3.1a Bezpieczeństwo użytkowania
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) par.3.1b Kompatybilność elektromagnetyczna
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03) par.3.1 b Kompatybilność elektromagnetyczna
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) par.3.2 Efektywne i spójne wykorzystanie widma radiowego
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) par.3.2 Efektywne i spójne wykorzystanie widma radiowego

Siedziba centralna:
ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

Service:
ul. Skotnica 120, 32-652 Bulowice
Telefon: + 48 33 875 93 80
E-mail: serwis@techsterowniki.pl

Dokumenty / Zasoby

TECH CONTROLLERS Bezprzewodowy panel sterowania EU-M-8N [pdf] Instrukcja obsługi
Bezprzewodowy Panel Sterowania EU-M-8N, EU-M-8N, Bezprzewodowy Panel Sterowania, Panel Sterowania

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *