Scheppach

scheppach 5907109900 Regulowana piła dla koni Instrukcja obsługi

scheppach 5907109900 Regulowana Piła Końska

MWB600

 

RYS. 1 Jak używać

RYS. 2 Jak używać

 

1. Wstęp

PRODUCENT:
Scheppach
Fabryka von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburgerstraße 69
D-89335 Ichenhausen

Szanowni Państwo,
Mamy nadzieję, że nowe narzędzie przyniesie Ci wiele radości i odniesie sukces.

UWAGA:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt, producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub szkody spowodowane przez produkt, które powstały z powodu:

 • Niewłaściwa obsługa,
 • Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi,
 • Naprawy wykonywane przez osoby trzecie, a nie przez autoryzowanych serwisantów,
 • Montaż i wymiana nieoryginalnych części zamiennych,
 • Aplikacja inna niż określona.

Polecamy:
Przeczytaj cały tekst instrukcji obsługi przed instalacją i uruchomieniem urządzenia.

Instrukcja obsługi ma na celu pomóc użytkownikowi w zapoznaniu się z maszyną i korzystaniu z niejtage jego możliwości zastosowania zgodnie z zaleceniami.

Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje o tym, jak bezpiecznie, profesjonalnie i ekonomicznie obsługiwać maszynę, jak unikać niebezpieczeństw, kosztownych napraw, skrócić czasy przestojów oraz jak zwiększyć niezawodność i żywotność maszyny.

Oprócz przepisów bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących eksploatacji maszyny w Twoim kraju.

Instrukcję obsługi należy zawsze przechowywać razem z maszyną i przechowywać ją w plastikowej osłonie, aby chronić ją przed brudem i wilgocią. Przeczytaj instrukcję obsługi za każdym razem przed uruchomieniem maszyny i dokładnie przestrzegaj zawartych w niej informacji.

Maszynę mogą obsługiwać wyłącznie osoby, które zostały poinstruowane w zakresie obsługi maszyny i poinformowane o związanych z nią zagrożeniach. Należy przestrzegać minimalnego wymogu wiekowego.

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz specyficznych przepisów danego kraju należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad technicznych dotyczących obsługi maszyn tego samego typu.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody lub wypadki, które wynikną z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji i informacji dotyczących bezpieczeństwa.

 

2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Sprzęt może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe użycie. Użytkownik / operator, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub obrażenia ciała spowodowane w wyniku tego.

Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, należy również przestrzegać zasad bezpieczeństwa, instrukcji montażu oraz instrukcji obsługi, które znajdują się w niniejszej instrukcji.

Wszystkie osoby używające i serwisujące sprzęt muszą zapoznać się z niniejszą instrukcją i muszą być poinformowane o potencjalnych zagrożeniach związanych z urządzeniem. Niezbędne jest również przestrzeganie obowiązujących w Twojej okolicy przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. To samo dotyczy ogólnych zasad BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane w sprzęcie ani za jakiekolwiek szkody wynikające z takich zmian.

Należy pamiętać, że nasz sprzęt nie został zaprojektowany do użytku komercyjnego, handlowego lub przemysłowego. Nasza gwarancja zostanie unieważniona, jeśli sprzęt będzie używany w celach komercyjnych, handlowych lub przemysłowych lub do podobnych celów.

 

3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

 • Przed każdym użyciem sprawdzić kozioł pod kątem uszkodzeń.
 • Zawsze upewnij się, że kozioł jest zabezpieczony podczas ustawiania.
 • Zawsze upewnij się, że podczas pracy przyjmujesz naturalną i bezpieczną pozycję stojącą.
 • Nie przeciążaj koziołka! Nie używaj kozła do celów, do których nie jest przeznaczony.
 • Zabronione jest dokonywanie przeróbek lub nieautoryzowanych zmian w koźle oraz stosowanie niezatwierdzonych części.
 • Wszystkie części kozła, aw szczególności urządzenia zabezpieczające, muszą być prawidłowo zamontowane, aby zapewnić bezawaryjną pracę.
 • Trzymaj kozioł z dala od dzieci.
 • Przechowuj kozioł w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych i dzieci.
 1. Podczas podnoszenia kozłów należy stosować odpowiednie techniki podnoszenia, aby zapobiec obrażeniom.
 2. Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone podczas pracy.
 3. Upewnij się, że kozioł jest umieszczony na płaskiej powierzchni, która jest czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń.
 4. Upewnij się, że wszystkie 4 nogi mają mocny kontakt z podłogą. Jeśli kozioł nie jest wypoziomowany i prosty, umieszczone na nim ładunki mogą spaść i spowodować uszkodzenie ładowanego na nim przedmiotu, powodując poważne obrażenia lub śmierć.
 5. Upewnij się, że obciążenie umieszczone na kozłach nie przekracza odpowiedniego bezpiecznego obciążenia roboczego. Przeciążenie może spowodować awarię kozła, co może skutkować uszkodzeniem ładowanego na niego przedmiotu i poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
 6. Nigdy nie układaj kozłów w stosy w celu uzyskania dodatkowej wysokości.

Ostrzeżenie:
Nie umieszczaj na koźle ciężaru większego niż 600 kg równomiernie rozłożonego obciążenia*.
Nie używaj kozła jako rusztowania, platformy stojącej lub drabiny.

*Równomiernie rozłożone obciążenie: Maksymalne równomiernie rozłożone obciążenie na górnej szynie kozła (dla każdego kozła osobno).

Oznacza to maksymalny ciężar, jaki można przyłożyć do tego koziołka (zgodnie z tabliczką znamionową i instrukcją obsługi).

Równomiernie rozłożony ładunek oznacza, że ​​całkowity ciężar jest równomiernie rozłożony na górnej szynie. Obciążenie, które można przyłożyć do 2 identycznych kozłów, wynosi dwukrotnie więcej niż ta wartość.

Przechowuj te instrukcje bezpieczeństwa w bezpieczny sposób.

Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Jeśli zlekceważysz instrukcje bezpieczeństwa, narażasz siebie i innych na niebezpieczeństwo.

UWAGA
Urządzenie i materiały opakowaniowe to nie zabawki! Dzieci nie mogą bawić się plastikowymi torbami, folią i małymi częściami! Istnieje ryzyko połknięcia i uduszenia!

 

4. Dane techniczne

RYS 3 Dane techniczne

 

5. Układ

Zamontuj kozioł, jak pokazano na rysunku 1 – 7.

 

6. Czyszczenie

Utrzymuj kozioł tak wolny od kurzu i brudu, jak to możliwe.
Utrzymuj kozioł w czystości czystą szmatką lub przedmuchaj go sprężonym powietrzem pod niskim ciśnieniem.

Zalecamy czyszczenie kozła bezpośrednio po każdym użyciu.

Czyść kozioł w regularnych odstępach czasu za pomocą adamp ściereczka i trochę miękkiego mydła. Nie używaj żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą atakować plastikowe części kozła

 

7. Przechowywanie

ikona ostrzeżeniaUWAGA!
Przechowuj urządzenie i jego akcesoria w ciemnym, suchym i mrozoodpornym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30˚C.

Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu.
Przykryj urządzenie, aby chronić je przed kurzem i wilgocią.
Przechowuj instrukcję obsługi wraz z urządzeniem.

 

8. Utylizacja i recykling

Sprzęt dostarczany jest w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w transporcie. Surowce w tym opakowaniu można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.

Sprzęt i jego akcesoria wykonane są z różnego rodzaju materiałów, takich jak metal czy plastik. Wadliwe elementy należy usuwać jako odpady specjalne. Zapytaj swojego sprzedawcę lub lokalną radę.

 

Gwarancja

Widoczne wady należy zgłosić w ciągu 8 dni od otrzymania towaru. W przeciwnym razie
prawa do roszczeń kupującego z tytułu takich wad zostają unieważnione. Gwarantujemy na nasze maszyny w
przypadku należytego traktowania przez okres ustawowej rękojmi od dostawy w m.in
sposób, w jaki bezpłatnie wymieniamy każdą część maszyny, która z powodu dowodu staje się niezdatna do użytku
do wadliwego materiału lub wad produkcyjnych w tym okresie. W odniesieniu do części niewyprodukowanych przez nas udzielamy gwarancji tylko w zakresie, w jakim jesteśmy uprawnieni do roszczeń gwarancyjnych w stosunku do
dostawców surowców. Koszty instalacji nowych części ponosi kupujący.
Odwołanie sprzedaży lub obniżenie ceny zakupu oraz wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

www.scheppach.com

serwis@scheppach.com

+(49)-08223-4002-99

+(49)-08223-4002-58

 

Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

Dokumenty / Zasoby

scheppach 5907109900 Regulowana Piła Końska [pdf] Instrukcja obsługi
5907109900, Regulowana Piła Konia, Piła Konia, Regulowany Koń, Koń

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *