MS23F301TAK 800W 23L Kuchenka mikrofalowa Czarna Wolnostojąca

MS23F301T** MS23F302T**

Kuchenka mikrofalowa
Instrukcje dla właścicieli i przewodnik gotowania

wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Samsung.
800W

Należy pamiętać, że gwarancja firmy Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowych w celu wyjaśnienia działania produktu, prawidłowej nieprawidłowej instalacji lub wykonania normalnego czyszczenia lub konserwacji.
User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 1

8/23/2022 2:35:25 PM

treść
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa………………………3 Instalacja …………………………………………………………………………… ……………………………………9
Akcesoria ………………………………………………………..9 Miejsce instalacji …………………………………… …………….9 Gramofon…………………………………………………………………………………… . 9 Konserwacja …………………………………………………….10 Czyszczenie ……………………………………… ………………..10 Wymiana (naprawa)………………………………………………………………….10 Ochrona przed dłuższym okresem nieużywania …………………………………….10 Cechy piekarnika ………………………………………………………………… …………..11 Piekarnik…………………………………………………………………………………….. 11 Panel sterowania ………… ………………………………………………………………….11 Korzystanie z piekarnika ……………………………………………………… ……………………………….12 Ustawianie czasu …………………………………………………………………………12 Jak działa kuchenka mikrofalowa ……………………………..12 Sprawdzanie, czy piekarnik działa prawidłowo……..13 Gotowanie/odgrzewanie …… ……………………………………………………………….13 Poziomy mocy ……………………………………………………………………………………… …………………..14 Ustawianie czasu gotowania……………………………..14 Zatrzymywanie gotowania…………………… ………………….14 Ustawianie trybu oszczędzania energii……………………………14 Korzystanie z funkcji dezodoryzacji …………………………………14 Korzystanie z funkcji zdrowego gotowania ……………………………………………….14 Korzystanie z funkcja automatycznego rozmrażania …………………………………………….16 Korzystanie z funkcji „mój talerz” …………………… ……………………………………..17

Instrukcja gotowania na parze (tylko modele MS23F301TF*, MS23F302TF*) ………………………………….18 Korzystanie z funkcji pamięci……………………………………………… ……………19 Blokowanie kuchenki mikrofalowej ……………………………………………..20 Wyłączanie brzęczyka …………………………………… ………………………..20 Przewodnik po naczyniach kuchennych ……………………………………………………………………….21 Przewodnik po gotowaniu ………… ………………………………………………………………….22 Rozwiązywanie problemów …………………………………………………………………………………… ……………….. 27 Co zrobić, jeśli masz wątpliwości lub problem…………………………….27 Dane techniczne…………………………………… ………………………….28

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 2

Angielski - 2

8/23/2022 2:35:26 PM

01 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

instrukcje bezpieczeństwa
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

· przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkaniowych;
· środowiska typu bed and breakfast.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Używać tylko przyborów kuchennych, które nadają się do użytku w kuchence mikrofalowej

ODNIESIENIE.

piekarniki.

OSTRZEŻENIE: Jeśli drzwi lub uszczelki drzwi są uszkodzone, podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy zachować

piekarnika nie wolno uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawiony przez osobę nadzorującą piekarnik ze względu na możliwość zapłonu.

osoba kompetentna.

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i

OSTRZEŻENIE: Jest to niebezpieczne dla osób innych niż a

napoje. Suszenie żywności lub odzieży i podgrzewanie

kompetentnej osoby do przeprowadzenia jakiejkolwiek obsługi lub naprawy

podkładki rozgrzewające, kapcie, gąbki, damp płótno i tym podobne

czynności, które wymagają zdjęcia osłony, co może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.

ochrona przed działaniem energii mikrofalowej.

W przypadku zauważenia dymu (wydobycia się) należy wyłączyć lub wyjąć wtyczkę z gniazdka

OSTRZEŻENIE: Nie wolno podgrzewać płynów i innych produktów spożywczych, a drzwiczki powinny być zamknięte, aby się nie zakrztusiły

w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.

płomienie.

OSTRZEŻENIE: Z kuchenki mogą korzystać wyłącznie dzieci Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnienie

pod nadzorem, gdy udzielono odpowiednich instrukcji wybuchowe wrzenie, dlatego należy zachować ostrożność, kiedy

tak, aby dziecko mogło w bezpieczny sposób korzystać z kuchenki i posługiwać się pojemnikiem.

rozumie zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Zawartość butelek do karmienia i słoików z jedzeniem dla niemowląt:

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, należy je tylko mieszać lub wstrząsać i wcześniej sprawdzić temperaturę

i nie jest przeznaczony do użytku takiego jak:

spożycia, aby uniknąć oparzeń.

· kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
· Zagroda;

Jaj w skorupkach i całych jajek gotowanych na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.

Angielski - 3

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 3

8/23/2022 2:35:26 PM

Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie pozostałości jedzenia. Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i być może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku wyłącznie na blacie (wolnostojąca), kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce. Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie są dozwolone podczas gotowania w kuchence mikrofalowej. Należy uważać, aby nie przesunąć talerza obrotowego podczas wyjmowania pojemników z urządzenia. Urządzenia nie należy czyścić odkurzaczem parowym. Urządzenia nie należy czyścić strumieniem wody. Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu w pojazdach drogowych, przyczepach kempingowych i podobnych pojazdach itp.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Piekarnik powinien być ustawiony we właściwym kierunku i na odpowiedniej wysokości, aby umożliwić łatwy dostęp do komory i obszaru kontrolnego.

Angielski - 4

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 4

8/23/2022 2:35:26 PM

01 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem piekarnika, piekarnik powinien być zasilany wodą przez 10 minut, a następnie użyty.
Jeśli z piekarnika wydobywa się dziwny dźwięk, zapach spalenizny lub wydobywa się dym, natychmiast odłącz wtyczkę zasilania i skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Kuchenka mikrofalowa musi być ustawiona tak, aby wtyczka była dostępna.
Ogólne bezpieczeństwo
Wszelkie modyfikacje lub naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nie podgrzewać żywności ani płynów zamkniętych w pojemnikach przeznaczonych do funkcji kuchenki mikrofalowej. Do czyszczenia piekarnika nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika, alkoholu, pary ani myjek wysokociśnieniowych. Nie instaluj kuchenki: w pobliżu grzejnika lub materiałów łatwopalnych; miejscach wilgotnych, zaolejonych, zakurzonych lub narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody; lub gdzie może ulatniać się gaz; lub nierównej powierzchni. Kuchenka musi być prawidłowo uziemiona zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. Regularnie używaj suchej szmatki do usuwania ciał obcych ze styków i styków wtyczki. Nie ciągnij, nie zginaj nadmiernie ani nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. W przypadku wycieku gazu (propan, LP itp.) należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. Nie dotykaj przewodu zasilającego. Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Podczas pracy piekarnika nie wyłączaj go przez odłączenie przewodu zasilającego. Nie wkładaj palców ani obcych substancji. Jeśli obce substancje dostaną się do piekarnika, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung. Nie wywieraj nadmiernego nacisku ani nie uderzaj w piekarnik. Nie ustawiać kuchenki na delikatnych przedmiotach. Upewnij się, że napięcie zasilaniatage, częstotliwość i prąd odpowiadają specyfikacjom produktu. Mocno podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka ściennego. Nie używaj rozgałęźników, przedłużaczy ani transformatorów elektrycznych.

Nie zaczepiaj przewodu zasilającego o metalowe przedmioty. Upewnij się, że przewód znajduje się między przedmiotami lub za kuchenką. Nie używaj uszkodzonej wtyczki, przewodu zasilającego ani luźnego gniazdka ściennego. W przypadku uszkodzonych wtyczek lub przewodów zasilających skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung. Nie wylewać ani nie spryskiwać bezpośrednio kuchenki wodą. Nie kłaść żadnych przedmiotów na piekarniku, w środku ani na drzwiczkach piekarnika. Nie rozpylać na piekarnik substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy. Nie przechowuj materiałów łatwopalnych w kuchence. Ponieważ opary alkoholu mogą kontaktować się z gorącymi częściami kuchenki, należy zachować ostrożność podczas podgrzewania potraw lub napojów zawierających alkohol. Dzieci mogą się uderzyć lub przytrzasnąć sobie palce drzwiami. Podczas otwierania/zamykania drzwi należy trzymać dzieci z dala.
Ostrzeżenie dotyczące mikrofal Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione gwałtowne wrzenie; zawsze należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem. Zawsze odstaw napoje na co najmniej 20 sekund przed użyciem. W razie potrzeby mieszać podczas podgrzewania. Zawsze mieszaj po podgrzaniu. W przypadku oparzenia postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi pierwszej pomocy:
1. Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
2. Przykryć czystym, suchym opatrunkiem.
3. Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani balsamów.
Aby uniknąć uszkodzenia tacy lub podstawki, nie wkładaj tacy ani podstawki do wody krótko po zakończeniu gotowania. Nie używaj kuchenki do smażenia w głębokim tłuszczu, ponieważ nie można kontrolować temperatury oleju. Może to spowodować nagłe wykipienie gorących olejów.

Angielski - 5

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 5

8/23/2022 2:35:26 PM

Środki ostrożności w kuchence mikrofalowej Używaj wyłącznie przyborów, które można stosować w kuchence mikrofalowej. Nie używaj metalowych pojemników, zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi wykończeniami, szaszłyków itp. Zdejmij druciane opaski zaciskowe. Może wystąpić łuk elektryczny. Nie używaj kuchenki do suszenia papieru lub ubrań. Używaj krótszych czasów dla małych ilości jedzenia, aby zapobiec przegrzaniu lub spaleniu. Przewód zasilający i wtyczkę należy trzymać z dala od wody i źródeł ciepła. Aby uniknąć ryzyka wybuchu, nie należy podgrzewać jajek w skorupkach ani jajek na twardo. Nie podgrzewać hermetycznych lub zamkniętych próżniowo pojemników, orzechów, pomidorów itp. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych ściereczką ani papierem. To grozi pożarem. Piekarnik może się przegrzać i automatycznie wyłączyć i pozostanie wyłączony, dopóki nie ostygnie wystarczająco. Podczas wyjmowania naczynia zawsze używaj rękawic kuchennych. Mieszaj płyny w trakcie podgrzewania lub po jego zakończeniu i odstaw na co najmniej 20 sekund po podgrzaniu, aby zapobiec gwałtownemu wrzeniu. Stań na wyciągnięcie ręki od piekarnika podczas otwierania drzwiczek, aby uniknąć poparzenia wydostającym się gorącym powietrzem lub parą. Nie uruchamiaj piekarnika, gdy jest pusty. Piekarnik wyłączy się automatycznie na 30 minut ze względów bezpieczeństwa. Zalecamy umieszczanie szklanki wody w kuchence przez cały czas, aby pochłaniała energię mikrofal w przypadku przypadkowego włączenia kuchenki. Zainstaluj piekarnik zgodnie z odstępami podanymi w niniejszej instrukcji. (Patrz Instalacja kuchenki mikrofalowej). Zachowaj ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych do gniazd w pobliżu kuchenki.

Środki ostrożności dotyczące pracy w kuchence mikrofalowej
Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować szkodliwe narażenie na działanie energii mikrofalowej. · Nie uruchamiaj piekarnika z otwartymi drzwiami. nie tamper z
blokady bezpieczeństwa (zamki do drzwi). Nie wkładaj niczego do otworów blokady bezpieczeństwa. · Nie umieszczaj adnych przedmiotów pomidzy drzwiami piekarnika a czoem przednim ani nie dopuszczaj do gromadzenia si resztek jedzenia lub rodka czyszczcego na powierzchniach uszczelniajcych. Utrzymuj drzwi i powierzchnie uszczelniające drzwi w czystości, przecierając je środkiem adamp ściereczką, a następnie miękką, suchą ściereczką po każdym użyciu. · Nie uywaj piekarnika, jeli jest uszkodzony. Używaj tylko po naprawie przez wykwalifikowanego technika. Ważne: drzwi piekarnika muszą się prawidłowo zamykać. Drzwi nie mogą być wygięte; zawiasy drzwi nie mogą być złamane ani poluzowane; uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające nie mogą być uszkodzone. · Wszystkie regulacje lub naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Ograniczona gwarancja
Firma Samsung pobierze opłatę za naprawę za wymianę akcesorium lub naprawę defektu kosmetycznego, jeśli uszkodzenie urządzenia lub akcesorium zostało spowodowane przez klienta. Pozycje objęte tym postanowieniem obejmują: · Drzwi, uchwyty, panel zewnętrzny lub panel sterowania, które są wgniecione, porysowane lub
złamany. · Uszkodzona lub brakująca taca, rolka prowadząca, łącznik lub druciana podstawka. Używaj tej kuchenki wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Twoim obowiązkiem jest zachowanie zdrowego rozsądku, ostrożności i ostrożności podczas instalacji, konserwacji i obsługi kuchenki.

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 6

Angielski - 6

8/23/2022 2:35:26 PM

01 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, charakterystyka posiadanej kuchenki mikrofalowej może nieznacznie różnić się od opisanej w niniejszej instrukcji i nie wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung lub znajdź pomoc i informacje w Internecie pod adresem www.samsung.com. Używaj tej kuchenki wyłącznie do podgrzewania żywności. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie podgrzewać żadnych tekstyliów ani poduszek wypełnionych ziarnami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem piekarnika. Aby uniknąć pogorszenia stanu powierzchni piekarnika i niebezpiecznych sytuacji, należy zawsze utrzymywać piekarnik w czystości i należycie konserwowany.
Definicja grupy produktów
Ten produkt należy do urządzeń grupy 2 klasy B ISM. Definicja grupy 2, która obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w których energia o częstotliwości radiowej jest celowo generowana i/lub wykorzystywana w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, oraz urządzenia do obróbki elektroerozyjnej i spawania łukowego. Sprzęt klasy B to sprzęt nadający się do użytku w gospodarstwach domowych oraz w placówkach bezpośrednio podłączonych do sieci niskonapięciowejtagSieć energetyczna, która zasila budynki wykorzystywane na cele mieszkalne.

Prawidłowa utylizacja tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów z oddzielnymi systemami zbiórki)
To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub literaturze wskazuje, że produkt i jego akcesoria elektroniczne (np. Ładowarka, zestaw słuchawkowy, kabel USB) nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić te elementy od innych rodzajów odpadów i poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego kupili ten produkt, lub z lokalnym urzędem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, gdzie i jak mogą zabrać te elementy w celu bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy kupna. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi odpadami komercyjnymi w celu utylizacji.
Aby uzyskać informacje na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i obowiązków regulacyjnych dotyczących konkretnych produktów, np. REACH, WEEE, baterii, odwiedź stronę: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 7

Angielski - 7

8/23/2022 2:35:26 PM

INSTRUKCJA GOTOWANIA NA OPAKOWANIACH ŻYWNOŚCI
Symbole kuchenki mikrofalowej Z przodu kuchenki znajduje się symbol kuchenki mikrofalowej, jak pokazano poniżej. Ten symbol został wprowadzony dla Twojej wygody podczas gotowania lub podgrzewania opakowanej żywności.
800W
Pakowane produkty spożywcze coraz częściej używają również symbolu kuchenki mikrofalowej, podobnego do poniższego. Jeśli widzisz ten symbol na opakowaniu żywności, instrukcje gotowania są oparte na znamionowej mocy wyjściowej IEC lub kategoriach podgrzewania A, B, C, D lub E.
800W

INSTRUKCJE GOTOWANIA
Moc wyjściowa IEC to międzynarodowo znormalizowana ocena, więc wszyscy producenci kuchenek mikrofalowych stosują teraz tę samą metodę pomiaru mocy wyjściowej. Jeśli opakowanie żywności podaje instrukcje gotowania oparte na mocy znamionowej IEC, ustaw czas gotowania zgodnie z mocą IEC twojego piekarnika.
Na przykładample : Jeśli instrukcje gotowania dotyczą piekarnika o mocy 650 W, należy skrócić czas gotowania w przypadku modeli MS23F301T**, MS23F302T** (800 W). Gotowe posiłki są teraz bardzo wygodne i popularne. Są to posiłki, które są już przygotowane i ugotowane przez producenta żywności, a następnie zamrożone, schłodzone lub zapakowane próżniowo na długi czas. Coraz częściej czas podgrzewania takich gotowych posiłków opiera się na kategoriach grzania A, B, C, D i E. W tym przypadku wystarczy dopasować kategorię grzania piekarnika do instrukcji na opakowaniu żywności i odpowiednio ustawić timer .
Na przykładample : Jeśli instrukcja grzania wskazuje 3 minuty na HIGH dla piekarnika kategorii D, wówczas należy ustawić timer na mniej niż 3 minuty na HIGH dla MS23F301T**, MS23F302T** (kategoria E).
Należy zawsze pamiętać, że instrukcje dotyczące gotowania służą wyłącznie jako wskazówki. Jeśli postępowałeś zgodnie z instrukcjami, a jedzenie nadal nie jest gorące, po prostu włóż je z powrotem do piekarnika i gotuj, aż będzie gorące.

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 8

Angielski - 8

8/23/2022 2:35:26 PM

02 INSTALACJA

instalacja
AKCESORIA
W zależności od zakupionego modelu dostarczanych jest kilka akcesoriów, których można używać na różne sposoby. 1. Pierścień obrotowy do umieszczenia na środku piekarnika.
Przeznaczenie: Pierścień rolkowy podtrzymuje talerz obrotowy.
2. Talerz obrotowy do umieszczenia na pierścieniu rolkowym z centralnym dopasowaniem do łącznika. Przeznaczenie: Talerz obrotowy służy jako główna powierzchnia do gotowania; można go łatwo zdjąć do czyszczenia.
3. Parowar, patrz strony 18 do 19. (Tylko modele MS23F301TF*, MS23F302TF*) Przeznaczenie: Plastikowy parowar podczas korzystania z funkcji dużej mocy.
NIE UŻYWAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i talerza obrotowego.

MIEJSCE INSTALACJI

· Wybierz płaską, poziomą powierzchnię ok. 85 cm nad podłogą. Powierzchnia musi wytrzymać ciężar piekarnika.

20 cm powyżej

· Bezpieczne pomieszczenie do wentylacji, co najmniej 10 cm od

tylnej i obu boków oraz 20 cm od góry.

85 cm podłogi

· Nie instaluj piekarnika w gorącym lub damp otoczenia, na przykład obok innych kuchenek mikrofalowych lub grzejników.

· Przestrzegaj specyfikacji zasilania tego piekarnika. W razie potrzeby używaj tylko zatwierdzonych przedłużaczy.

· Wytrzyj wnętrze i uszczelkę drzwi za pomocą adamp szmatką przed pierwszym użyciem kuchenki.

10 cm z tyłu
10 cm z boku

OBROTNICA

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z wnętrza piekarnika. Zainstaluj pierścień rolkowy i talerz obrotowy. Sprawdź, czy talerz obrotowy obraca się swobodnie.

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 9

Angielski - 9

8/23/2022 2:35:29 PM

konserwacja
CZYSZCZENIE
Regularnie czyść piekarnik, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń na lub wewnątrz piekarnika. Zwróć także szczególną uwagę na drzwiczki, ich uszczelnienie oraz talerz obrotowy i pierścień rolkowy (tylko określone modele). Jeśli drzwi nie otwierają się lub nie zamykają płynnie, najpierw sprawdź, czy na uszczelkach drzwi nie nagromadziły się zanieczyszczenia. Użyj miękkiej szmatki nasączonej wodą z mydłem, aby wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną stronę piekarnika. Wypłukać i dobrze wysuszyć.
Aby usunąć uporczywe zanieczyszczenia o nieprzyjemnych zapachach z wnętrza piekarnika
1. Gdy piekarnik jest pusty, umieść na środku talerza obrotowego filiżankę rozcieńczonego soku z cytryny.
2. Rozgrzej piekarnik na 10 minut z maksymalną mocą.
3. Po zakończeniu cyklu odczekaj, aż piekarnik ostygnie. Następnie otwórz drzwiczki i wyczyść komorę pieczenia.
Czyszczenie wnętrza modeli z nagrzewnicą obrotową Aby wyczyścić górną część komory pieczenia, obniż górny element grzejny o 45°, jak pokazano na rysunku. Pomoże to wyczyścić górną część. Po zakończeniu przestaw górny element grzejny.
PRZESTROGA · Utrzymuj drzwiczki i uszczelki w czystości i upewnij się, że drzwi się otwierają i otwierają
zamyka się płynnie. W przeciwnym razie żywotność piekarnika może ulec skróceniu. · Uważaj, aby nie wlać wody do otworów wentylacyjnych piekarnika. · Do czyszczenia nie używaj środków ściernych ani chemicznych. · Po kadym uyciu kuchenki uyj delikatnego detergentu do wyczyszczenia piekarnika
komory po odczekaniu, aż piekarnik ostygnie.

WYMIANA (NAPRAWA)
OSTRZEŻENIE Wewnątrz tej kuchenki nie ma żadnych części możliwych do usunięcia przez użytkownika. Nie próbuj samodzielnie wymieniać ani naprawiać kuchenki. · W przypadku napotkania problemu z zawiasami, uszczelnieniem i/lub drzwiami naley skontaktowa si z wykwalifikowanym technikiem lub lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung w celu uzyskania pomocy technicznej. · Jeśli chcesz wymienić żarówkę, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung. Nie wymieniaj go samodzielnie. · W przypadku napotkania problemu z zewnętrzną obudową piekarnika należy najpierw odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania, a następnie skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
CHRONIĆ PRZED PRZEDŁUŻONYM OKRESEM NIEUŻYTKOWANIA
· Jeśli nie używasz piekarnika przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający i przenieś piekarnik w suche, wolne od kurzu miejsce. Kurz i wilgoć gromadzące się wewnątrz kuchenki mogą wpływać na jej działanie.

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 10

Angielski - 10

8/23/2022 2:35:30 PM

03 KONSERWACJA / CECHY PIEKARNIKA

funkcje piekarnika

PIEKARNIK

1

2

5 67

8

1. KLAMKA 2. OTWORY WENTYLACYJNE 3. OŚWIETLENIE 4. WYŚWIETLACZ 5. ZATRZASKI DRZWI

3

4

800W

9

10 11

6. DRZWI 7. STOLIK OBROTOWY 8. ŁĄCZNIK 9. PIERŚCIEŃ ROLKOWY 10. OTWORY BLOKADY BEZPIECZEŃSTWA 11. PANEL STEROWANIA

PANEL STEROWANIA

1

2

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

800W

1. WYŚWIETLACZ 2. PRZYCISK ZDROWEGO GOTOWANIA 3. PRZYCISK SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA 4. PRZYCISK MIKROFAL 5. PRZYCISK ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI 6. POKRĘTŁO
(WAGA/PORCJA/CZAS)

7. PRZYCISK STOP/ECO 8. PRZYCISK MÓJ TALERZ 9. PRZYCISK ODWODNIANIE 10. PRZYCISK PAMIĘĆ 11. PRZYCISK USTAWIENIA ZEGARA 12. PRZYCISK START/+30 s

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 11

Angielski - 11

8/23/2022 2:35:30 PM

korzystanie z piekarnika
USTAWIANIE CZASU
Twoja kuchenka mikrofalowa ma wbudowany zegar. Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu automatycznie pojawia się „:0”, „88:88” lub „12:00”. Proszę ustawić aktualną godzinę. Czas może być wyświetlany w formacie 24- lub 12-godzinnym. Należy ustawić zegar: · Podczas pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej · Po awarii zasilania
Nie zapomnij zresetować zegara po zmianie czasu na letni i zimowy. Funkcja automatycznego oszczędzania energii Jeśli nie wybierzesz żadnej funkcji, gdy urządzenie jest w trakcie ustawiania lub działa z tymczasowym zatrzymaniem, funkcja zostanie anulowana, a zegar zostanie wyświetlony po 25 minutach. Piekarnik lamp wyłączy się po 5 minutach przy otwartych drzwiczkach. 1. Aby wyświetlić czas w formacie… 24-godzinnym. Notacja 12-godzinna. Naciśnij raz lub dwa razy przycisk zegara ( ).
2. Obróć pokrętło nastawcze, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij przycisk Zegar ( ).

JAK DZIAŁA KUCHENKA MIKROFALOWA

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości; uwolniona energia umożliwia gotowanie lub podgrzewanie żywności bez zmiany jej kształtu lub koloru.

Kuchenki mikrofalowej możesz używać do:
· Rozmrażanie (ręczne i automatyczne) · Gotowanie · Odgrzewanie

Zasada gotowania.

1. Mikrofale generowane przez magnetron są

rozprowadzane równomiernie, gdy żywność obraca się na

obrotnica. W ten sposób żywność jest gotowana równomiernie.

2. Mikrofale są absorbowane przez żywność do ok

głębokość około 1 cala (2.5 cm). Gotowanie wtedy

trwa, gdy ciepło jest rozpraszane w żywności.

800W

3. Czasy gotowania różnią się w zależności od użytego naczynia

oraz właściwości karmy:

· Ilość i gęstość

· Zawartość wody

· Temperatura początkowa (z chłodzeniem lub bez)

Ponieważ środek potrawy jest gotowany przez rozpraszanie ciepła, gotowanie jest kontynuowane nawet po wyjęciu potrawy z piekarnika. Dlatego należy przestrzegać czasów postoju podanych w przepisach i w tej broszurze, aby zapewnić:
· Równomierne gotowanie potrawy aż do środka · Ta sama temperatura w całej potrawie

4. Obróć pokrętło nastawcze, aby ustawić minuty.

5. Naciśnij przycisk Zegar ( ).

Angielski - 12

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 12

8/23/2022 2:35:32 PM

04 UŻYWANIE PIEKARNIKA

SPRAWDZANIE, CZY PIEKARNIK DZIAŁA PRAWIDŁOWO

Poniższa prosta procedura pozwala zawsze sprawdzić, czy piekarnik działa prawidłowo. Otwórz drzwi piekarnika, pociągając za uchwyt po prawej stronie drzwi. Umieść szklankę wody na talerzu obrotowym. Następnie zamknij drzwi.

1. Naciśnij przycisk Kuchenka mikrofalowa ( ).

Wynik :

Wyświetlane są wskazania 800 W (maksymalna moc gotowania):

2. Ustaw czas od 4 do 5 minut, obracając pokrętło i naciśnij przycisk Start/+30s ( ).

Wynik:

Włącza się oświetlenie piekarnika i talerz obrotowy zaczyna się obracać.
1) Rozpocznie się gotowanie, a po jego zakończeniu piekarnik wyemituje 4 sygnały dźwiękowe.
2) Sygnał przypomnienia o zakończeniu wyemituje 3 sygnały dźwiękowe (raz na minutę).
3) Bieżący czas jest ponownie wyświetlany.

Piekarnik musi być podłączony do odpowiedniego gniazdka ściennego. Talerz obrotowy musi znajdować się w piekarniku. Jeśli używany jest poziom mocy inny niż maksymalny, woda gotuje się dłużej.

GOTOWANIE/PODGRZEWANIE

Poniższa procedura wyjaśnia, jak gotować lub odgrzewać jedzenie. ZAWSZE sprawdzaj ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru. Najpierw umieść jedzenie na środku talerza obrotowego. Następnie zamknij drzwi.

1. Naciśnij przycisk Kuchenka mikrofalowa ( ).

Wynik :

Zostaną wyświetlone wskazania 800 W (maksymalna moc gotowania): Wybierz odpowiedni poziom mocy, ponownie naciskając przycisk Mikrofale ( ), aż odpowiednia wattagWyświetlany jest e. Patrz tabela poziomów mocy.

2. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło nastawcze.

Wynik: Wyświetlany jest czas gotowania.

3. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).

Wynik :

Włącza się oświetlenie piekarnika i talerz obrotowy zaczyna się obracać.
1) Rozpocznie się gotowanie, a po jego zakończeniu piekarnik wyemituje 4 sygnały dźwiękowe.
2) Sygnał przypomnienia o zakończeniu wyemituje 3 sygnały dźwiękowe. (raz na minutę)
3) Bieżący czas jest ponownie wyświetlany.

Nigdy nie włączaj kuchenki mikrofalowej, gdy jest pusta.

Jeśli chcesz podgrzać danie przez krótki czas z maksymalną mocą (800 W), po prostu naciśnij przycisk +30s raz na każde 30 sekund czasu gotowania. Piekarnik uruchamia się natychmiast.

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 13

Angielski - 13

8/23/2022 2:35:33 PM

POZIOMY MOCY
Możesz wybrać jeden z poniższych poziomów mocy.
Poziom mocy WYSOKI ŚREDNI WYSOKI ŚREDNI ŚREDNI NISKI ODSZRANIANIE ( ) NISKI / UTRZYMYWANIE CIEPŁA

Moc 800 W 600 W 450 W 300 W 180 W 100 W

W przypadku wybrania wyższego poziomu mocy należy skrócić czas gotowania. W przypadku wybrania niższego poziomu mocy należy wydłużyć czas gotowania.

REGULACJA CZASU GOTOWANIA
Możesz wydłużyć czas gotowania, naciskając raz przycisk +30s na każde dodatkowe 30 sekund.
Naciśnij raz przycisk +30s na każde 30 sekund, które mają zostać dodane.

ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA
Możesz przerwać gotowanie w dowolnym momencie, aby sprawdzić jedzenie.

1. Aby tymczasowo zatrzymać; 1) Otwórz drzwi.
Wynik: Gotowanie zostaje zatrzymane. Aby wznowić gotowanie, 800W zamknij drzwiczki i ponownie naciśnij ( ).
2) Naciśnij przycisk Zatrzymaj ( ). Wynik: Gotowanie zostaje zatrzymane. Aby wznowić gotowanie, ponownie naciśnij ( ).

2. Całkowite zatrzymanie; Naciśnij przycisk Zatrzymaj ( ).

Wynik :

Gotowanie zostaje zatrzymane. Jeśli chcesz anulować ustawienia gotowania, naciśnij ponownie przycisk Stop ( ).

Możesz także anulować dowolne ustawienie przed rozpoczęciem, naciskając po prostu Stop ( ).

USTAWIANIE TRYBU OSZCZĘDZANIA ENERGII
Piekarnik posiada tryb oszczędzania energii. Ta funkcja oszczędza energię elektryczną, gdy piekarnik nie jest używany. Normalnym stanem jest tryb gotowości i wyświetlanie zegara, gdy nie jest używany.
· Nacinij przycisk Oszczdzanie energii ( ). Rezultat: Wyświetlacz wyłączony.
· Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, otwórz drzwiczki, a na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas. Piekarnik jest gotowy do użytku.
KORZYSTANIE Z FUNKCJI ODWODNIANIA
Z tej funkcji należy korzystać po gotowaniu potraw wydzielających nieprzyjemny zapach lub gdy we wnętrzu kuchenki jest dużo dymu. Najpierw wyczyść wnętrze piekarnika. Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk Dezodoryzacja ( ). po zakończeniu usłyszysz cztery sygnały dźwiękowe.
Czas dezodoryzacji określono na 5 minut. Zwiększa się o 30 sekund po każdym naciśnięciu przycisku +30s.
Maksymalny czas dezodoryzacji wynosi 15 minut.
KORZYSTANIE Z FUNKCJI ZDROWEGO GOTOWANIA
Funkcja zdrowego gotowania ma szesnaście wstępnie zaprogramowanych czasów gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy. Możesz dostosować pozycję porcji, obracając pokrętło. Najpierw umieść jedzenie na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki. 1. Wybierz rodzaj potrawy, którą gotujesz
jednokrotne naciśnięcie przycisku Zdrowe gotowanie ( ) lub Zdrowe gotowanie ( ).
2. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło nastawcze. (Patrz tabela z boku).

Angielski - 14

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 14

8/23/2022 2:35:34 PM

04 UŻYWANIE PIEKARNIKA

3. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ). Wynik: Rozpoczyna się gotowanie. Kiedy to się skończy. 1) Piekarnik wyemituje 4 sygnały dźwiękowe. 2) Sygnał przypomnienia o zakończeniu wyemituje 3 sygnały dźwiękowe (raz na minutę). 3) Bieżący czas jest ponownie wyświetlany.
Używaj tylko pojemników, które są bezpieczne w kuchence mikrofalowej.

STOSOWANIE ZDROWYCH PROGRAMÓW GOTOWANIA: WARZYWA I ZBOŻA

Poniższa tabela przedstawia 10 automatycznych programów zdrowej diety do gotowania warzyw lub zbóż. Zawiera jego ilości, czasy postoju oraz odpowiednie zalecenia. Programy 1-10 działają tylko z energią mikrofal.

Kod Jedzenie

Porcja (g)

Czas oczekiwania (min.)

Zalecenia

1 brokuł

250

1-2 Opłucz i oczyść świeże brokuły

500

i przygotować różyczki. Połóż je

równomiernie do szklanej miski z

pokrywa. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe)

woda podczas gotowania

250 g i dodać 60-75 ml (4-5

łyżki stołowe) na 500 g. Umieścić

miska na środku talerza obrotowego.

Gotuj pod przykryciem. Zamieszaj po

gotowanie.

2 marchewki

250

1-2 Opłucz i oczyść marchewki i

przygotować równe plastry. Połóż je

równomiernie do szklanej miski z

pokrywa. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe)

woda podczas gotowania na 250 g.

Umieść miskę na środku

obrotnica. Gotuj pod przykryciem. Zamieszać

po ugotowaniu.

Code Food 3 zielona fasola
4 szpinak
5 Kukurydza w kolbie
6 Obranych Ziemniaków
7 Brązowy Ryż (parzony)
8 Makaron Pełnoziarnisty

Porcja (g) 250
150
250 (1 szt)
250 500
125
125

Czas oczekiwania (min.)

Zalecenia

1-2 Opłucz i oczyść zieloną fasolkę. Umieść je równomiernie w szklanej misce z pokrywką. Dodaj 30 ml (1 łyżka stołowa) wody podczas gotowania 250 g. Umieść miskę na środku talerza obrotowego. Gotuj pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
1-2 Opłucz i oczyść szpinak. Włożyć do szklanej miski z pokrywką. Nie dodawać wody. Umieść miskę na środku talerza obrotowego. Gotuj pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.

1-2 2-3 5-10 1

Opłucz i oczyść kolby kukurydzy i włóż do owalnego szklanego naczynia. Przykryć folią spożywczą do kuchenek mikrofalowych i folią do przebijania.
Ziemniaki umyj i obierz, pokrój w podobnej wielkości kostkę. Włóż je do szklanej miski z pokrywką. Dodaj 45-60 ml (3-4 łyżki stołowe) wody. Umieść miskę na środku talerza obrotowego. Gotuj pod przykryciem.
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Dodać podwójną ilość zimnej wody (1/4 l). Gotuj pod przykryciem. Wymieszaj przed odstaniem i dodaj sól i zioła.
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Dodaj 1/2 l gorącej wrzącej wody, szczyptę soli i dobrze wymieszaj. Gotuj bez przykrycia. Gotuj pod przykryciem. Wymieszać przed odstawieniem, a następnie dokładnie odsączyć.

Angielski - 15

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 15

8/23/2022 2:35:36 PM

Code Food 9 Komosa ryżowa
10 Bulgur

Porcja (g) 125
125

Czas oczekiwania (min.)

Zalecenia

1-3 Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Dodać podwójną ilość zimnej wody (250 ml). Gotuj pod przykryciem. Wymieszaj przed odstaniem i dodaj sól i zioła.
2-5 Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Dodać podwójną ilość zimnej wody (250 ml). Gotuj pod przykryciem. Wymieszaj przed odstaniem i dodaj sól i zioła.

STOSOWANIE ZDROWYCH PROGRAMÓW GOTOWANIA: DRÓB I RYBY
Poniższa tabela przedstawia 6 automatycznych programów zdrowej diety do gotowania drobiu i ryb, ich ilości, czasy odstania i odpowiednie zalecenia. Programy 1-6 działają tylko z energią mikrofalową.

Kod 1 2 3

Jedzenie
Pierś z kurczaka
Pierś indyka
Świeży Filet Rybny

Porcja (g) 300
(2 szt.)
300 (2 szt)
300 (2 szt)

Czas oczekiwania (min.) 2
2
1-2

Zalecenia
Opłucz kawałki i połóż na talerzu ceramicznym. Przykryć folią spożywczą do kuchenek mikrofalowych. Film Pierce'a. Postaw naczynie na talerzu obrotowym. Opłucz kawałki i połóż na talerzu ceramicznym. Przykryć folią spożywczą do kuchenek mikrofalowych. Film Pierce'a. Postaw naczynie na talerzu obrotowym. Opłucz rybę i wyłóż na talerz ceramiczny, dodaj 1 łyżkę soku z cytryny. Przykryć folią spożywczą do kuchenek mikrofalowych. Film Pierce'a. Postaw naczynie na talerzu obrotowym.

Kod Jedzenie
4 świeży łosoś Filet
5 świeżych krewetek
6 Świeży Pstrąg

Porcja (g) 300
(2 szt.)
250
200 (1 ryba)

Czas oczekiwania (min.) 1-2
1-2
2

Zalecenia
Opłucz rybę i wyłóż na talerz ceramiczny, dodaj 1 łyżkę soku z cytryny. Przykryć folią spożywczą do kuchenek mikrofalowych. Film Pierce'a. Postaw naczynie na talerzu obrotowym.
Opłucz krewetki na talerzu ceramicznym, dodaj 1 łyżkę soku z cytryny. Przykryć folią spożywczą do kuchenek mikrofalowych. Film Pierce'a. Postaw naczynie na talerzu obrotowym.
Włóż 2 świeże całe ryby do naczynia żaroodpornego. Dodaj szczyptę soli, 1 łyżkę soku z cytryny, sól i zioła. Przykryć folią spożywczą do kuchenek mikrofalowych. Film Pierce'a. Postaw naczynie na talerzu obrotowym.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO ROZMRAŻANIA
Funkcja automatycznego rozmrażania umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb i chleba/ciast. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy wybrać program i wagę.
Używaj tylko naczyń, które są bezpieczne w kuchence mikrofalowej.
Najpierw umieść zamrożoną żywność na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Wybierz rodzaj gotowanej potrawy, naciskając przycisk Power Defrost ( ) jeden lub więcej razy. (Patrz tabela z boku).

2. Ustawić wagę potrawy obracając pokrętło nastawcze. Maksymalnie możliwe jest ustawienie do 1500 g.

Angielski - 16

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 16

8/23/2022 2:35:38 PM

04 UŻYWANIE PIEKARNIKA

3. Naciśnij przycisk Start/+30s ( ).
Wynik: · Rozpoczyna się odszranianie. · Piekarnik emituje sygnał dźwiękowy w połowie rozmrażania, przypominając o konieczności obrócenia potrawy. · Naciśnij ponownie przycisk ( ), aby zakończyć rozmrażanie.
Jedzenie można również rozmrażać ręcznie. W tym celu należy wybrać funkcję gotowania/podgrzewania w kuchence mikrofalowej z poziomem mocy 180 W. Więcej informacji można znaleźć w części zatytułowanej „Gotowanie/podgrzewanie” na stronie 13.

KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW AUTOMATYCZNEGO ROZMRAŻANIA
Poniższa tabela przedstawia różne programy automatycznego rozmrażania, ilości, czasy odstania i odpowiednie zalecenia. Przed rozmrożeniem usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Umieść mięso, drób, ryby na talerzu ceramicznym.

Jedzenie Mięso Drób Ryby

Wielkość porcji (g)
200-1500

Czas oczekiwania (min.)

Zalecenia

15-60

Osłoń brzegi folią aluminiową. Odwróć kawałki, gdy piekarnik wyda sygnał dźwiękowy. Ten program jest odpowiedni do mięsa, takiego jak steki, kotlety lub mięso mielone, kawałki kurczaka, całe kurczaki lub filety rybne.

Wybierz funkcję ręcznego rozmrażania z poziomem mocy 180 W, jeśli chcesz ręcznie rozmrażać żywność. Więcej informacji na temat ręcznego rozmrażania i czasu rozmrażania można znaleźć na stronie 26.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI MÓJ TALERZ
Funkcja „mój talerz” ma dwa zaprogramowane czasy gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy. Liczbę porcji można regulować, obracając pokrętło nastawcze. Najpierw umieść jedzenie na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki. 1. Wybierz rodzaj potrawy, którą gotujesz
jednokrotne lub wielokrotne naciśnięcie przycisku Mój talerz ( ).
2. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło nastawcze. (Patrz tabela z boku.)

3. Naciśnij przycisk ( ).
Wynik: Rozpoczyna się gotowanie. Kiedy to się skończy. 1) Piekarnik wyemituje 4 sygnały dźwiękowe. 2) Sygnał przypomnienia o zakończeniu wyemituje 3 sygnały dźwiękowe (raz na minutę). 3) Bieżący czas jest ponownie wyświetlany.
Używaj tylko pojemników, które są bezpieczne w kuchence mikrofalowej.

KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW MY PLATE

Poniższa tabela przedstawia programy automatycznego podgrzewania My Plate, ilości, czasy odstania i odpowiednie zalecenia. Programy te działają tylko z energią mikrofalową.

Kod/Jedzenie
1. Gotowy schłodzony posiłek

Wielkość porcji (g)
300-350 400-450

Czas oczekiwania (min.)
2-3

Zalecenia
Połóż na talerzu ceramicznym i przykryj folią spożywczą do kuchenek mikrofalowych. Ten program jest odpowiedni do potraw składających się z 3 składników (np. mięso z sosem, warzywa i dodatki takie jak ziemniaki, ryż lub makaron).

Angielski - 17

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 17

8/23/2022 2:35:39 PM

Kod/Jedzenie
2. Schłodzony posiłek wegetariański

Wielkość porcji (g)
300-350 400-450

Czas oczekiwania (min.)
2-3

Zalecenia
Połóż posiłek na talerzu ceramicznym i przykryj folią spożywczą do kuchenek mikrofalowych. Ten program jest odpowiedni do posiłków składających się z 2 składników (np. spaghetti z sosem lub ryż z warzywami).

PRZEWODNIK GOTOWANIA NA PARZE (TYLKO MODELE MS23F301TF*, MS23F302TF*)

Power Steamer opiera się na zasadzie gotowania na parze i jest przeznaczony do szybkiego, zdrowego gotowania w kuchence mikrofalowej Samsung. To akcesorium idealnie nadaje się do gotowania ryżu, makaronu, warzyw itp. w rekordowym czasie, zachowując jednocześnie ich wartości odżywcze. Zestaw do gotowania na parze Microwave Power składa się z 3 elementów:

Miska

Włóż tacę

Pokrywka

Wszystkie części wytrzymują temperatury od -20°C do 140°C. Nadaje się do przechowywania w zamrażarce. Można również używać osobno lub razem.

Warunki użytkowania:

Nie używaj:

· do gotowania potraw o wysokiej zawartości cukru lub tłuszczu, · z funkcją grilla lub obrotowej grzałki lub na płycie grzejnej. Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części w wodzie z mydłem.

Aby poznać czas gotowania, zapoznaj się z instrukcjami w tabeli na następnej stronie.

KONSERWACJA:
Parowar można myć w zmywarce.
Do mycia ręcznego używaj gorącej wody i płynu do mycia naczyń. Nie używaj szorstkich podkładek.
Niektóre produkty spożywcze (takie jak pomidory) mogą odbarwić plastik. Jest to normalne i nie jest wadą fabryczną.

ROZMRAŻANIE: Umieścić zamrożoną żywność w naczyniu do gotowania na parze bez pokrywki. Płyn pozostanie na dnie garnka i nie zaszkodzi potrawie.
GOTOWANIE:

Karczochy spożywcze
Świeże warzywa
Mrożone warzywa

porcja

Poziomy mocy

gotowanie na stojąco

czas

czas

(min.) (min.)

Prowadzenie

300 g 800 W 5-6 (1-2 szt.)

1-2 Miska z wkładaną tacą + Pokrywka

Instrukcje

Opłucz i oczyść karczochy. Włóż tacę do miski. Ułóż karczochy na tacy. Dodaj jedną łyżkę soku z cytryny. Przykryć pokrywką.

300 g 800 W 4-5

1-2 Miska z wkładaną tacą + Pokrywka

Instrukcje

Warzywa (np. brokuły, kalafior, marchew, papryka) zważyć po umyciu, oczyszczeniu i pokrojeniu na podobnej wielkości kawałki. Włóż tacę do miski. Rozłóż warzywa na wkładanej tacy. Dodać 2 łyżki wody. Przykryć pokrywką.

300 g 600 W 7-8

2-3 Miska z wkładaną tacą + Pokrywka

Instrukcje

Włóż zamrożone warzywa do naczynia do gotowania na parze. Włóż tacę do miski. Dodaj 1 łyżkę wody. Przykryć pokrywką. Po ugotowaniu i odstawieniu dobrze wymieszaj.

Angielski - 18

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 18

8/23/2022 2:35:39 PM

04 UŻYWANIE PIEKARNIKA

Jedzenie

porcja

Poziomy mocy

gotowanie na stojąco

czas

czas

(min.) (min.)

Prowadzenie

Ryż

250 g 800 W 15-18

5-10 Miska + Pokrywka

Instrukcje

Włóż ryż do naczynia do gotowania na parze. Dodaj 500 ml zimnej wody. Przykryć pokrywką. Po ugotowaniu odstaw biały ryż na 5 minut, brązowy ryż na 10 minut.

Kurtka

500 g 800 W 7-8

Instrukcje dotyczące ziemniaków

2-3 Miska + Pokrywka

Zważyć i opłukać ziemniaki i włożyć je do naczynia do gotowania na parze. Dodać 3 łyżki wody. Przykryć pokrywką.

Gulasz (schłodzony)

400 g 600 W 5-6 Instrukcje

1-2 Miska + Pokrywka

Włóż gulasz do naczynia do gotowania na parze. Przykryć pokrywką. Dobrze wymieszaj przed odstawieniem.

Zupa (schłodzona)

400 g 800 W 3-4 Instrukcje

1-2 Miska + Pokrywka

Wlać do naczynia do gotowania na parze. Przykryć pokrywką. Dobrze wymieszaj przed odstawieniem.

Zupa mrożona 400 g 800 W 8-10

2-3 Miska + Pokrywka

Instrukcje

Włóż zamrożoną zupę do naczynia do gotowania na parze. Przykryć pokrywką. Dobrze wymieszaj przed odstawieniem.

Mrożone knedle drożdżowe z nadzieniem dżemowym

150 g 600 W 1-2

2-3 Miska + Pokrywka

Instrukcje

Zwilż wierzch nadziewanych pierogów zimną wodą. Umieść obok siebie 1-2 zamrożone pierogi w naczyniu do gotowania na parze. Przykryć pokrywką.

Owoc

250 g 800 W 3-4

kompot Instrukcje

2-3 Miska + Pokrywka

Zważyć świeże owoce (np. jabłka, gruszki, śliwki, morele, mango lub ananas) po obraniu, umyciu i pokrojeniu na podobnej wielkości kostki. Włożyć do naczynia do gotowania na parze. Dodaj 1-2 łyżki wody i 1-2 łyżki. cukier. Przykryć pokrywką.

Obsługa parowaru

+

Miska + Pokrywka

Miska z wkładaną tacą + pokrywka

UWAGI:
Zachowaj szczególną ostrożność podczas otwierania pokrywy parowaru, ponieważ wydobywająca się para może być bardzo gorąca.
Podczas pracy po gotowaniu należy używać rękawic kuchennych.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI PAMIĘCI
Jeśli często gotujesz lub odgrzewasz te same rodzaje potraw, możesz zapisać czasy gotowania i poziomy mocy w pamięci piekarnika, aby nie trzeba było ich resetować przy każdym zamówieniu. Możesz zapisać dwa różne ustawienia.

Zapisywanie ustawień.

1. Aby zaprogramować…
Pierwsze ustawienie Drugie ustawienie

Następnie naciśnij przycisk ( ).
Raz (wyświetlacz to P1) Dwa razy (wyświetlacz to P2)

2. Ustaw program gotowania jak zwykle (poziom mocy i czas gotowania) i sprawdź, czy to konieczne.

3. Naciśnij przycisk ( ).

Wynik :

Twoje ustawienia są teraz zapisane w pamięci piekarnika.

Angielski - 19

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 19

8/23/2022 2:35:40 PM

KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW PAMIĘCI

Najpierw umieść jedzenie na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.

1. Aby wybrać…

Następnie naciśnij przycisk ( ).

Pierwsze ustawienie Drugie ustawienie

Raz (wyświetlacz to P1) Dwa razy (wyświetlacz to P2)

2. Naciśnij przycisk ( ). Wynik: Jedzenie jest gotowane zgodnie z żądaniem.

BEZPIECZEŃSTWO BLOKUJĄCE KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ

Twoja kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program zabezpieczający przed dziećmi, który umożliwia „zablokowanie” kuchenki, aby dzieci lub osoby nieobeznane z nią nie mogły jej przypadkowo uruchomić. Piekarnik można w każdej chwili zamknąć.

1. Naciśnij jednocześnie przyciski ( ).

Wynik :

· Piekarnik jest zablokowany (nie można wybrać żadnych funkcji).
· Na wyświetlaczu pojawi się „L”.

WYŁĄCZANIE BEEPERA

Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.

1. Naciśnij jednocześnie przyciski ( ) i ( ).

Wynik :

· Zostanie wywietlony nastpujcy komunikat.

2. Aby odblokować piekarnik, naciśnij jednocześnie ponownie przyciski ( ).
Rezultat: Kuchenka może być normalnie używana.

· Piekarnik nie emituje dwiku przy kadym naciniciu przycisku.

2. Aby ponownie włączyć brzęczyk, ponownie naciśnij jednocześnie przyciski ( ) i ( ).

Wynik :

· Zostanie wywietlony nastpujcy komunikat.

· Piekarnik znów działa z włączonym brzęczykiem.

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 20

Angielski - 20

8/23/2022 2:35:41 PM

05 PRZEWODNIK PO GARNIACH

przewodnik po naczyniach
Aby ugotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą być w stanie przeniknąć do żywności, bez odbijania się lub pochłaniania przez używane naczynie. Dlatego przy wyborze naczyń kuchennych należy zachować ostrożność. Jeśli naczynie jest oznaczone jako nadające się do użytku w kuchence mikrofalowej, nie musisz się martwić. W poniższej tabeli wymieniono różne rodzaje naczyń kuchennych oraz wskazano, czy i jak należy ich używać w kuchence mikrofalowej.

Naczynia Folia aluminiowa
Talerz Crusty
Chiny i ceramika
Jednorazowe naczynia z tektury poliestrowej Opakowania do fast foodów · Kubki styropianowe
Pojemniki
· Torby papierowe lub gazety
· Papier makulaturowy lub metalowe wykończenia

Bezpieczna mikrofalówka

Uwagi Może być stosowany w małych ilościach w celu ochrony powierzchni przed przypaleniem. Wyładowanie łukowe może wystąpić, jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianki piekarnika lub jeśli użyto zbyt dużej ilości folii. Nie rozgrzewać dłużej niż 8 minut. Porcelana, ceramika, szkliwiona ceramika i porcelana kostna są zwykle odpowiednie, chyba że są ozdobione metalowymi wykończeniami. Niektóre mrożonki są pakowane w te naczynia.
Może być używany do podgrzewania potraw. Przegrzanie może spowodować stopienie polistyrenu. Może się zapalić.
Może powodować iskrzenie.

Naczynia kuchenne Naczynia szklane · Zastawa stołowa z piekarnika
· Drobne wyroby szklane
· Szklane słoiki
Metalowe · Naczynia · Zamrażarka typu twist
krawaty Papier · Talerze, kubki,
serwetki i papier kuchenny · Papier makulaturowy Plastik · Pojemniki
· Folia spożywcza
· Torby do zamrażarek
Papier woskowany lub tłuszczoodporny

Bezpieczna mikrofalówka

Komentarze

Może być używany, chyba że ozdobiony

z metalowym wykończeniem.

Może być używany do podgrzewania potraw

lub płyny. Delikatne szkło

może pęknąć lub pęknąć, jeśli zostanie podgrzany

nagle.

Należy zdjąć pokrywę. Nadaje się do

tylko rozgrzewka.

Może spowodować wyładowania łukowe lub pożar.

Do krótkich czasów gotowania i

ogrzewanie. Również do wchłaniania nadmiaru

wilgoć.

Może powodować iskrzenie.

Szczególnie jeśli jest odporny na ciepło

termoplastyczny. Inna

tworzywa sztuczne mogą się wypaczać lub odbarwiać

w wysokich temperaturach. Nie rób

użyj plastiku melaminowego.

Może być stosowany do zatrzymywania wilgoci.

Nie powinien dotykać jedzenia. Brać

ostrożność podczas usuwania filmu jako

wydostanie się gorąca para.

Tylko jeśli nadaje się do gotowania lub pieczenia.

Nie powinien być szczelny. Ukłucie

widelcem, jeśli to konieczne.

Może być stosowany do zatrzymywania wilgoci

i zapobiegać rozpryskiwaniu.

: Zalecane : Należy zachować ostrożność

: Niebezpieczne

Angielski - 21

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 21

8/23/2022 2:35:41 PM

przewodnik gotowania
MIKROFALE
Energia mikrofalowa faktycznie przenika żywność, przyciągana i wchłaniana przez zawartość wody, tłuszczu i cukru. Mikrofale powodują szybki ruch cząsteczek w żywności. Szybki ruch tych cząsteczek powoduje tarcie, a powstałe ciepło gotuje jedzenie.
GOTOWANIE
Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej: Naczynia muszą umożliwiać przepływ energii mikrofalowej w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Mikrofale odbijają się od metali, takich jak stal nierdzewna, aluminium i miedź, ale mogą przenikać przez ceramikę, szkło, porcelanę i tworzywa sztuczne, a także papier i drewno. Dlatego nigdy nie wolno gotować żywności w metalowych pojemnikach.
Żywność odpowiednia do gotowania w kuchence mikrofalowej: Do gotowania w kuchence mikrofalowej nadaje się wiele rodzajów żywności, w tym świeże lub mrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, zboża, fasola, ryby i mięso. Sosy, budynie, zupy, budynie gotowane na parze, konfitury i chutney można również gotować w kuchence mikrofalowej. Ogólnie rzecz biorąc, gotowanie w kuchence mikrofalowej jest idealne do wszelkich potraw, które normalnie byłyby przygotowywane na płycie grzejnej. Roztopienie masła lub czekolady, npample (patrz rozdział ze wskazówkami, technikami i podpowiedziami).
Przykrywanie podczas gotowania Przykrywanie potrawy podczas gotowania jest bardzo ważne, ponieważ odparowana woda unosi się w postaci pary i przyczynia się do procesu gotowania. Żywność można przykrywać na różne sposoby: np. talerzem ceramicznym, plastikowym nakrywką lub folią spożywczą odpowiednią do kuchenek mikrofalowych.
Czasy odstania Po zakończeniu gotowania czas odstania jest ważny, aby umożliwić wyrównanie się temperatury wewnątrz potrawy.

Przewodnik gotowania mrożonych warzyw
Użyj odpowiedniej szklanej miski żaroodpornej z pokrywką. Gotować pod przykryciem przez minimalny czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie, aby uzyskać preferowany rezultat. Zamieszać dwukrotnie w trakcie gotowania i raz po ugotowaniu. Po ugotowaniu dodaj sól, zioła lub masło. Przykryć w czasie postoju.

Jedzenie
Szpinak
Brokuły
Groszek
Zielone fasolki
Mieszanka warzyw (marchew/groszek/kukurydza) Mieszanka warzyw (po chińsku)

Porcja (g) 150
300
300
300
300

Moc (W) 600
600
600
600
600

Czas (min.) 4½-5½
9-10
7½-8½
8-9
7½-8½

Czas oczekiwania (min.) 2-3
2-3
2-3
2-3
2-3

Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody. Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody. Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody.

300

600

8-9

2-3 Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody.

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 22

Angielski - 22

8/23/2022 2:35:41 PM

05 PRZEWODNIK GOTOWANIA

Poradnik gotowania ryżu i makaronu

Ryż : Makaron :

Użyj dużej szklanej miski żaroodpornej z pokrywką – ryż podwaja swoją objętość podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu gotowania wymieszać przed odstaniem i posolić lub dodać zioła i masło. Uwaga: ryż mógł nie wchłonąć całej wody po zakończeniu gotowania.
Użyj dużej szklanej miski pyrex. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli i dobrze wymieszaj. Gotuj bez przykrycia. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie i po gotowaniu. Przykryć na czas odstania, a następnie dokładnie odsączyć.

Jedzenie
Ryż biały (parboiled) Ryż brązowy (parboiled) Ryż mieszany (ryż + ryż dziki) Mieszanka kukurydziana (ryż + zboże) Makaron
Makaron instant

Moc porcji

(G)

(W)

250

800

250

800

250

800

250

800

250

800

1 Mały

800

opakowanie (80g)

1 duże opakowanie (120 g)

Czas (min.) 16-17 21-22 17-18
18-19
11-12 7½-8 9½-10

Czas oczekiwania (min.)

Instrukcje

5

Dodaj 500 ml zimnej wody.

5

Dodaj 500 ml zimnej wody.

5

Dodaj 500 ml zimnej wody.

5

Dodaj 400 ml zimnej wody.

5

Dodaj 1000 ml na gorąco

woda.

-

Użyj szklanego pyreksu

miska. Połóż makaron

i dodaj pokój

temperatura 350 ml

woda w misce. Kucharz

okryte folią i

przekłuć kilka razy.

Po ugotowaniu odcedź

wodę i natychmiast wymieszać

przyprawy do makaronu.

Przewodnik po gotowaniu świeżych warzyw

Użyj odpowiedniej szklanej miski żaroodpornej z pokrywką. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g, chyba że zalecana jest inna ilość wody, patrz tabela. Gotuj pod przykryciem przez minimalny czas, patrz tabela. Kontynuuj gotowanie, aby uzyskać preferowany rezultat. Zamieszać raz w trakcie i raz po gotowaniu. Po ugotowaniu dodaj sól, zioła lub masło. Przykryć na czas odstania 3 minuty.

Wskazówka :

Świeże warzywa kroimy na kawałki równej wielkości. Im mniejsze są pokrojone, tym szybciej się ugotują.

Wszystkie świeże warzywa należy gotować przy pełnej mocy mikrofal (800 W).

Jedzenie Brokuły Brukselka Marchew Kalafior
cukinie
Bakłażany
Pory Pieczarki
Cebula Pieprz

Porcja (g)
250 500 250

Czas (min.)
4-4½ 7-7½ 5½-6½

Czas oczekiwania (min.)

Instrukcje

3

Przygotuj równej wielkości różyczki.

Ułóż łodygi do środka.

3

Dodaj 60-75 ml (5-6 łyżek stołowych) wody.

250

4½-5

250

5-5½

500

8½-9

250

3½-4

250

3½-4

250

4½-5

125

1½-2

250

3-3½

250

5½-6

250

4½-5

3

Marchewki pokroić w równą kostkę

plastry.

3

Przygotuj równej wielkości różyczki. Cięcie

duże różyczki na połówki. Zorganizować

kieruje się do centrum.

3

Cukinie pokroić w plasterki. Dodać

30 ml (2 łyżki.) wody lub pokrętła

z masła. Gotuj do miękkości.

3

Pokrój rośliny jajeczne na małe plasterki

i posypać 1 łyżką

sok cytrynowy.

3

Pory kroimy w grube plastry.

3

Przygotuj małe w całości lub w plasterkach

grzyby. Nie dodawać żadnych

woda. Skropić sokiem z cytryny.

Doprawiamy solą i pieprzem.

Odcedź przed podaniem.

3

Cebule pokroić w plasterki lub połówki.

Dodaj tylko 15 ml (1 łyżka stołowa) wody.

3

Paprykę pokroić w małe plasterki.

Angielski - 23

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 23

8/23/2022 2:35:42 PM

Jedzenie
Ziemniaki
Kapusta rzepa Gotowany Yam

Porcja (g) 250 500
250
350

Czas (min.)
4-5 7½-8½
5-5½
12½-13

Czas oczekiwania (min.)

Instrukcje

3

Zważ obrane ziemniaki

i pokroić w podobnej wielkości plastry

połówki lub ćwiartki.

3

Kapustę szparagową pokroić w drobną kostkę

kostki.

1-2 Obierz i pokrój batat o grubości 3 cm i włóż do żaroodpornej miski. Dodaj do miski 250 ml wody o temperaturze pokojowej. Gotować pod przykryciem i przekłuwać kilka razy. Po ugotowaniu odcedź wodę i podawaj.

ODGRZEWANIE
Twoja kuchenka mikrofalowa podgrzeje jedzenie w ułamku czasu, jaki zwykle zajmuje konwencjonalna płyta kuchenna. Skorzystaj z poziomów mocy i czasów ponownego nagrzewania w poniższej tabeli jako wskazówek. Czasy w tabeli dotyczą płynów o temperaturze pokojowej około +18 do +20 °C lub schłodzonej żywności o temperaturze około +5 do +7 °C.
Układanie i przykrywanie Unikaj podgrzewania dużych kawałków, takich jak kawałki mięsa, które mają tendencję do rozgotowywania się i wysychania, zanim środek będzie gorący. Ponowne podgrzewanie małych kawałków będzie bardziej skuteczne.
Poziomy mocy i mieszanie Niektóre potrawy można podgrzewać przy użyciu mocy 800 W, podczas gdy inne należy podgrzewać przy użyciu mocy 600 W, 450 W lub nawet 300 W. Wskazówki znajdziesz w tabelach. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest odgrzewać jedzenie przy niższej mocy, jeśli jedzenie jest delikatne, w dużych ilościach lub jeśli może się bardzo szybko nagrzać (np.ample). Aby uzyskać najlepsze rezultaty, dobrze wymieszaj lub przewróć jedzenie podczas podgrzewania. Jeśli to możliwe, wymieszaj ponownie przed podaniem. Zachowaj szczególną ostrożność podczas podgrzewania płynów i pokarmów dla niemowląt. Aby zapobiec gwałtownemu wrzeniu płynów i możliwemu oparzeniu, mieszaj przed, w trakcie i po podgrzaniu. Trzymaj je w kuchence mikrofalowej w czasie postoju. Zalecamy wkładanie do płynów plastikowej łyżeczki lub szklanego patyczka. Unikaj przegrzania (a tym samym zepsucia) jedzenia.

Zaleca się niedoszacowanie czasu gotowania i dodanie dodatkowego czasu podgrzewania, jeśli to konieczne.
Czasy podgrzewania i odstania Podczas podgrzewania żywności po raz pierwszy warto zanotować czas potrzebny do późniejszego wykorzystania. Zawsze upewnij się, że odgrzane jedzenie jest gorące przez cały czas. Po podgrzaniu pozostaw jedzenie na chwilę, aby temperatura się wyrównała. Zalecany czas odstania po ponownym podgrzaniu wynosi 2-4 minuty, chyba że w tabeli zalecany jest inny czas. Zachowaj szczególną ostrożność podczas podgrzewania płynów i jedzenia dla niemowląt. Patrz także rozdział ze środkami ostrożności.

PŁYNY PODGRZEWAJĄCE
Po wyłączeniu piekarnika należy zawsze odczekać co najmniej 20 sekund, aby temperatura się wyrównała. W razie potrzeby mieszać podczas podgrzewania i ZAWSZE mieszać po podgrzaniu. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego poparzenia, należy włożyć łyżkę lub szklany patyczek do napojów i mieszać przed, w trakcie i po podgrzaniu.

Odgrzewanie płynów i żywności Poziomy mocy i czasy podane w tej tabeli stanowią wytyczne dotyczące podgrzewania.

Jedzenie

porcja

Moc (W)

Napoje

150ml 800

(kawa, herbata (1 szklanka)

i woda) 250 ml

(1 kubek)

Zupa (schłodzona)

250g 800

Czas (min.) 1-1½ 1½-2
3-3½

Czas oczekiwania (min.)

Instrukcje

1-2 Wlej do filiżanki i podgrzej bez przykrycia. Umieść filiżankę/kubek na środku talerza obrotowego. Przechowywać w kuchence mikrofalowej w czasie odstania i dobrze wymieszać.
2-3 Wlej do głębokiego talerza ceramicznego. Przykryć plastikową pokrywką. Po ponownym podgrzaniu dobrze wymieszaj. Przed podaniem ponownie zamieszaj.

Angielski - 24

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 24

8/23/2022 2:35:42 PM

05 PRZEWODNIK GOTOWANIA

Jedzenie
Gulasz (schłodzony)

porcja

Moc (W)

350g 600

Makaron z sosem 350 g 600 (schłodzony)
Makaron nadziewany 350 g 600 z sosem (schłodzony)

Danie na talerzu 350 g 600 (schłodzone)

Czas (min.) 5½-6½
4½-5½ 5-6
5½-6½

Czas oczekiwania (min.)

Instrukcje

2-3 Umieść gulasz w głębokim talerzu ceramicznym. Przykryć plastikową pokrywką. Mieszaj od czasu do czasu podczas podgrzewania i ponownie przed odstawieniem i podaniem.

3

Włożyć makaron (np. spaghetti

lub makaron jajeczny) na a

płaski talerz ceramiczny. Okładka

z kuchenką mikrofalową

film. Wymieszaj przed podaniem.

3

Włóż nadziewany makaron (np

ravioli, tortellini) w

głęboki talerz ceramiczny.

Przykryć plastikową pokrywką.

W trakcie mieszaj od czasu do czasu

odgrzewanie i jeszcze raz

przed wstaniem i

porcja.

3

Na talerzu posiłek

2-3 schłodzone składniki

na ceramicznym naczyniu.

Przykryć kuchenką mikrofalową

folia spożywcza.

ODGRZEWANIE ŻYWNOŚCI DLA DZIECI
ŻYWNOŚĆ DLA NIEMOWLĄT: Włóż do głębokiego talerza ceramicznego. Przykryć plastikową pokrywką. Po podgrzaniu dobrze wymieszaj! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdź temperaturę. Zalecana temperatura serwowania: między 30-40°C. MLEKO DLA DZIECI: Wlej mleko do wysterylizowanej szklanej butelki. Podgrzać bez przykrycia. Nigdy nie podgrzewaj butelki dla niemowląt z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania butelka może eksplodować. Dobrze wstrząśnij przed odstawieniem i ponownie przed podaniem! Zawsze dokładnie sprawdzaj temperaturę mleka lub pokarmu dla niemowląt przed podaniem go dziecku. Zalecana temperatura serwowania: ok. 37°C.

UWAGA: Szczególnie żywność dla dzieci należy dokładnie sprawdzić przed podaniem, aby uniknąć poparzeń. Skorzystaj z poziomów mocy i czasów podanych w poniższej tabeli jako wskazówek dotyczących ponownego podgrzewania.

Podgrzewanie pokarmu i mleka dla niemowląt Poziomy mocy i czasy podane w tej tabeli służą jako wskazówki dotyczące podgrzewania.

Jedzenie Jedzenie dla niemowląt (warzywa + mięso)
Owsianka dla niemowląt (ziarno + mleko + owoce)
Mleko dla niemowląt

Porcja 190 gr
190 g
100 ml 200 ml

Moc (W) 600
600
300

Czas 30 sek.
20 s
30-40 sek. 50 sek. Do
1 min.

Czas oczekiwania (min.)

Instrukcje

2-3 Opróżnij do głębokiego talerza ceramicznego. Gotuj pod przykryciem. Po czasie gotowania zamieszaj. Odstaw na 2-3 minuty. Przed podaniem dobrze wymieszaj i dokładnie sprawdź temperaturę.

2-3 Opróżnij do głębokiego talerza ceramicznego. Gotuj pod przykryciem. Po czasie gotowania zamieszaj. Odstaw na 2-3 minuty. Przed podaniem dobrze wymieszaj i dokładnie sprawdź temperaturę.

2-3 Dobrze wymieszaj lub wstrząśnij i wlej do wysterylizowanej szklanej butelki. Umieść na środku talerza obrotowego. Gotuj bez przykrycia. Dobrze wstrząsnąć i odstawić na co najmniej 3 minuty. Przed podaniem dobrze wstrząśnij i dokładnie sprawdź temperaturę.

Angielski - 25

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 25

8/23/2022 2:35:42 PM

ROZMRAŻANIE RĘCZNE

Mikrofale to doskonały sposób na rozmrażanie zamrożonej żywności. Mikrofale delikatnie rozmrażają zamrożoną żywność w krótkim czasie. To może być wielką zaletątage, jeśli nagle pojawią się niespodziewani goście. Mrożony drób należy dokładnie rozmrozić przed gotowaniem. Usuń wszelkie metalowe opaski i wyjmij go z opakowania, aby rozmrożony płyn mógł spłynąć. Połóż zamrożoną żywność na naczyniu bez przykrycia. Odwrócić do połowy, spuścić płyn i jak najszybciej usunąć podroby. Od czasu do czasu sprawdzaj jedzenie, aby upewnić się, że nie jest ciepłe. Jeśli mniejsze i cieńsze części zamrożonej żywności zaczną się nagrzewać, można je osłonić, owijając je bardzo małymi paskami folii aluminiowej podczas rozmrażania. Jeśli drób zacznie się nagrzewać na zewnętrznej powierzchni, przerwij rozmrażanie i odstaw na 20 minut przed kontynuowaniem. Ryby, mięso i drób odstawić do całkowitego rozmrożenia. Czas oczekiwania na całkowite rozmrożenie będzie różny w zależności od rozmrożonej ilości. Zapoznaj się z poniższą tabelą.

Wskazówka :

Płaskie jedzenie rozmraża się lepiej niż grube, a mniejsze ilości potrzebują mniej czasu niż większe. Zapamiętaj tę wskazówkę podczas zamrażania i rozmrażania żywności.

W przypadku rozmrażania zamrożonej żywności w temperaturze od około -18 do -20 °C należy skorzystać z poniższej tabeli jako wskazówki.

Wszystkie zamrożone produkty należy rozmrażać przy użyciu poziomu mocy rozmrażania (180 W).

Jedzenie
Mięso Mielona Wołowina Steki Wieprzowe

porcja

Czas (min.)

Czas oczekiwania (min.)

Instrukcje

250 g 500 g
250 g

6½-7½ 10-12
7½-8½

5-25

Umieść mięso na płaskim talerzu ceramicznym. Osłoń cieńsze krawędzie folią aluminiową. Odwróć po połowie czasu rozmrażania!

Jedzenie Drób Kawałki kurczaka Kurczak w całości
Ryby Filety rybne

porcja

Czas (min.)

Czas oczekiwania (min.)

Instrukcje

500 g (2 szt.)
900 g

14½-15½ 28-30

15-40

Najpierw ułóż kawałki kurczaka skórą do dołu, a całego kurczaka piersiami do dołu na płaskim talerzu ceramicznym. Osłoń cieńsze części, takie jak skrzydełka i końce, folią aluminiową. Odwróć po połowie czasu rozmrażania!

250 g (2 szt.)
400 g (4 szt.)

6-7 12-13

5-15

Połóż zamrożoną rybę na środku płaskiego talerza ceramicznego. Ułóż cieńsze części pod grubszymi. Osłoń wąskie końce folią aluminiową. Odwróć po połowie czasu rozmrażania!

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 26

Angielski - 26

8/23/2022 2:35:42 PM

06 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

WSKAZÓWKI SPECJALNE
ROZTAPIANIE MASŁA Umieść 50 g masła w małym, głębokim szklanym naczyniu. Przykryć plastikową pokrywką. Podgrzewać przez 30-40 sekund z mocą 800 W, aż masło się rozpuści.
ROZPUSZCZANIE CZEKOLAD Włóż 100 g czekolady do małego głębokiego szklanego naczynia. Podgrzewać przez 3-5 minut, używając mocy 450 W, aż czekolada się rozpuści. W trakcie rozpuszczania zamieszać raz lub dwa razy. Podczas wyjmowania używaj rękawic kuchennych!
ROZPUSZCZANIE MIODÓW SKRYSTALIZOWANYCH Umieść 20 g miodu skrystalizowanego w małym, głębokim szklanym naczyniu. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z mocą 300 W, aż miód się rozpuści.
ROZPUSZCZANIE ŻELATYNY Włożyć suche płatki żelatyny (10 g) na 5 minut do zimnej wody. Włóż odsączoną żelatynę do małej szklanej miski żaroodpornej. Podgrzewać przez 1 minutę mocą 300 W. Po rozpuszczeniu wymieszać.
GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I GATEAUX) Zmieszaj glazurę błyskawiczną (około 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w szklanym naczyniu żaroodpornym przez 3½ do 4½ minuty przy mocy 800 W, aż glazura/lukier stanie się przezroczysty. W trakcie gotowania dwukrotnie zamieszaj.
GOTOWANIE DŻEMU Włóż 600 g owoców (npample mieszane jagody) w odpowiedniej wielkości szklanej misce żaroodpornej z pokrywką. Dodać 300 g cukru konserwującego i dobrze wymieszać. Gotuj pod przykryciem przez 10-12 minut z mocą 800 W. W trakcie gotowania kilkakrotnie zamieszaj. Opróżnij bezpośrednio do małych szklanek na dżem z odkręcanymi wieczkami. Stań na pokrywie przez 5 minut.
GOTOWANIE BUDYNIA Zmieszaj proszek budyniowy z cukrem i mlekiem (500 ml) zgodnie z instrukcją producenta i dobrze wymieszaj. Użyj odpowiedniej wielkości szklanej miski żaroodpornej z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez 6 do 7 minuty, używając mocy 800 W. Podczas gotowania kilkakrotnie dobrze wymieszaj.
ZRUMIENIENIE PLASTRÓW MIGDAŁÓW Równomiernie rozłóż 30 g pokrojonych migdałów na średniej wielkości talerz ceramiczny. Kilkakrotnie zamieszaj podczas opiekania przez 3½ do 4½ minuty z mocą 600 W. Pozostaw na 2-3 minuty w piekarniku. Podczas wyjmowania używaj rękawic kuchennych!

Rozwiązywanie problemów
CO ZROBIĆ, JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI LUB MASZ PROBLEM
Jeśli masz którykolwiek z problemów wymienionych poniżej, wypróbuj podane rozwiązania.
To normalne. · Kondensacja wewnątrz piekarnika. · Przepływ powietrza wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej. · Odbicia światła wokół drzwiczek i zewnętrznej obudowy. · Para wydobywająca się z okolic drzwi lub otworów wentylacyjnych.
Piekarnik nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku ( ). · Czy drzwi są całkowicie zamknięte?
Jedzenie w ogóle nie jest ugotowane. · Czy ustawiłeś timer prawidłowo i/lub nacisnąłeś przycisk ( )? · Czy drzwi są zamknięte? · Czy przeciążyłeś obwód elektryczny i spowodowałeś przepalenie bezpiecznika lub a
wyłącznik ma być uruchomiony?
Jedzenie jest albo rozgotowane, albo niedogotowane. · Czy ustawiono odpowiednią długość gotowania dla rodzaju żywności? · Czy wybrano odpowiedni poziom mocy?
Wewnątrz piekarnika dochodzi do iskrzenia i pękania (wyładowania łukowe). · Czy używałeś naczynia z metalowymi ozdobami? · Czy zostawiłeś widelec lub inne metalowe naczynie w kuchence? · Czy folia aluminiowa nie przylega zbyt blisko ścian wewnętrznych?
Żarówka nie działa. · Żarówki nie należy wymieniać osobiście ze względów bezpieczeństwa.
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum obsługi klienta firmy Samsung, aby umówić się na wymianę żarówki przez wykwalifikowanego inżyniera.

Angielski - 27

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 27

8/23/2022 2:35:42 PM

Kuchenka powoduje zakłócenia w odbiornikach radiowych lub telewizyjnych. · Niewielkie zakłócenia mogą być obserwowane w telewizorach lub radiach, gdy
piekarnik działa. To normalne. Aby rozwiązać ten problem, ustaw piekarnik z dala od telewizorów, odbiorników radiowych i anten. · Jeśli mikroprocesor piekarnika wykryje zakłócenia, wyświetlacz może zostać zresetowany. Aby rozwiązać ten problem, odłącz wtyczkę zasilania i podłącz ją ponownie. Zresetuj czas.
Jeśli powyższe wskazówki nie pozwolą rozwiązać problemu, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
· Numer modelu i numer seryjny, zwykle wydrukowane z tyłu kuchenki
· Szczegóły Twojej gwarancji · Jasny opis problemu
Następnie skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub serwisem posprzedażowym firmy SAMSUNG.

Specyfikacja techniczna
SAMSUNG cały czas dąży do ulepszania swoich produktów. Zarówno specyfikacje projektowe, jak i niniejsza instrukcja obsługi mogą zatem ulec zmianie bez powiadomienia.

Model

MS23F301T** , MS23F302T**

Źródło zasilania Pobór mocy
Mikrofala
Moc wyjściowa Częstotliwość pracy Magnetron Metoda chłodzenia Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Na zewnątrz Komora piekarnika Objętość Waga Netto

230 V ~ 50 Hz
1150 W 100 W / 800 W (IEC-705) – 240 V : 800 W – 230 V : 750 W 2450 MHz OM75S (31) Silnik wentylatora chłodzącego
489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm 23 litry
ok. 12 kg

* Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej .

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 28

Angielski - 28

8/23/2022 2:35:42 PM

notatka

notatka

07 DANE TECHNICZNE

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 29

Angielski - 29

8/23/2022 2:35:42 PM

notatka

notatka

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 30

8/23/2022 2:35:42 PM

notatka

notatka

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 31

8/23/2022 2:35:42 PM

Należy pamiętać, że gwarancja firmy Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowych w celu wyjaśnienia działania produktu, prawidłowej nieprawidłowej instalacji lub wykonania normalnego czyszczenia lub konserwacji.
PYTANIA LUB KOMENTARZE?

KRAJ AUSTRIA

ZADZWOŃ 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)

LUB ODWIEDŹ NAS ONLINE NA www.samsung.com/at/support

BELGIA

02-201-24-18

www.samsung.com/be/support (holenderski) www.samsung.com/be_fr/support (francuski)

DANIA

707 019 70

www.samsung.com/dk/support

FINLANDIA

030-6227 515

www.samsung.com/fi/support

FRANCJA

+01 (48) 63 00 00

www.samsung.com/fr/support

NIEMIECKI

06196 77 555 77

www.samsung.com/de/support

WŁOCHY

800-SAMSUNG (800.7267864)

www.samsung.com/it/support

CYPR

8009 4000 tylko z telefonu stacjonarnego, bezpłatny

www.samsung.com/gr/support

GRECJA

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) tylko z telefonu stacjonarnego (+30) 210 6897691 z telefonu komórkowego i stacjonarnego

www.samsung.com/gr/support

LUKSEMBURG

261 03 710

www.samsung.com/be_fr/support

HOLANDIA

088 90 90 100

www.samsung.com/nl/support

NORWEGIA

21629099

www.samsung.com/no/support

PORTUGALIA

210 608 098 Chamada dla rede fixa nacional
Dias úteis das 9h do 20h

www.samsung.com/pt/support

HISZPAŃSKI

91 175 00 15

www.samsung.com/es/support

SZWECJA

0771-400 300

www.samsung.com/se/support

SZWAJCARIA

0800 726 786

www.samsung.com/ch/support (niemiecki) www.samsung.com/ch_fr/support (francuski)

UK

0333 000 0333

www.samsung.com/pl/support

IRLANDIA (IRLANDIA)

0818 717100

www.samsung.com/pl/support

DE68-04182K-07

User_MS23F301TAK_EU_DE68-04182K-07_EN.indd 32

8/23/2022 2:35:42 PM

Dokumenty / Zasoby

SAMSUNG MS23F301TAK 800W 23L Kuchenka mikrofalowa Czarna Wolnostojąca [pdf] Instrukcja obsługi
MS23F301TAK 800W 23L Czarna kuchenka mikrofalowa Wolnostojąca MS23F301TAK, 800W 23L Czarna kuchenka mikrofalowa Wolnostojąca, Czarna kuchenka mikrofalowa Wolnostojąca, Wolnostojąca

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *