JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi

WPROWADZENIE

 • Dziękujemy za zakup naszego produktu.
 • Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby wiedzieć, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt. Po przeczytaniu instrukcji obsługi odłóż ją w bezpieczne miejsce, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ Błyskawica z symbolem strzałki w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika o obecności nieizolowanego „niebezpiecznegotage” wewnątrz obudowy produktu, które mogą mieć wystarczającą wielkość, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — ikona ostrzeżenia lub porażenia prądemWykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.

Bezpieczeństwo

 • Przeczytaj tę instrukcję Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi powinny być przeczytane przed użyciem tego produktu.
 • Zachowaj te instrukcje Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
 • Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu iw instrukcji obsługi.
 • Przestrzegaj wszystkich instrukcji Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i użytkowania.
 • Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody lub wilgoci, npample, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu i tym podobne.
 • Czyść tylko suchą szmatką.
 • Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
 • Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym amppodgrzewacze), które wytwarzają ciepło.
 • Nie lekceważ funkcji bezpieczeństwa, jaką zapewnia wtyczka spolaryzowana lub uziemiająca. Wtyczka spolaryzowana ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyczka uziemiająca ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Dla twojego bezpieczeństwa przewidziano szerokie ostrze lub trzeci bolec. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
 • Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, wygodnych gniazdkach i miejscu wyjścia z urządzenia.
 • Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
 • JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — należy zachować ostrożność podczas przenoszeniaUżywaj wyłącznie z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka lub stojaka należy zachować ostrożność podczas przenoszenia kombinacji wózek/urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.
 • Odłącz urządzenie podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
 • Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. Uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, wylano płyn lub przedmioty wpadły do ​​aparatu, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie, lub został upuszczony.
 • To urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Został zaprojektowany w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego podłączenia do uziemienia elektrycznego.
 • Nie wolno narażać aparatu na kapanie lub pryskanie. Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
 • Minimalna odległość wokół aparatu zapewniająca odpowiednią wentylację wynosi 5 cm.
 • Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
 • Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
 • Baterie należy poddać recyklingowi lub utylizować zgodnie z przepisami stanowymi i lokalnymi.
 • Stosowanie aparatury w klimacie umiarkowanym.

Uwaga

 • Używanie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszym dokumencie może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie lub inne niebezpieczne działanie.
 • Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na deszcz lub wilgoć.
  Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub zachlapanie, a przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie mogą być stawiane na urządzeniu.
 • Wtyczka sieciowa / łącznik urządzenia służy jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające musi być łatwo dostępne.
 • Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymień tylko na ten sam lub równoważny typ.

ostrzeżenie

 • Baterii (baterii lub zestawu baterii) nie należy wystawiać na nadmierne ciepło, takie jak promienie słoneczne, ogień itp.
 • Przed uruchomieniem tego systemu sprawdź objtage tego systemu, aby sprawdzić, czy jest identyczny z voltage lokalnego źródła zasilania.
 • Nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
 • Nie umieszczaj tego urządzenia na amplifier lub odbiornik.
 • Jeśli jakikolwiek przedmiot lub płyn dostanie się do systemu, należy odłączyć system od sieci i przed dalszym użytkowaniem zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu personelowi.
 • Nie próbuj czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to uszkodzić wykończenie. Użyj czystego, suchego lub lekko damp płótno.
 • Wyjmując wtyczkę z gniazdka ściennego, zawsze ciągnij bezpośrednio za wtyczkę, nigdy nie szarp za przewód.
 • Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, spowodują unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.
 • Etykieta znamionowa jest wklejona na spodzie lub z tyłu urządzenia.

Użycie baterii PRZESTROGA

 • Aby zapobiec wyciekowi baterii, który może spowodować obrażenia ciała, zniszczenie mienia lub uszkodzenie urządzenia:
  – Włóż wszystkie baterie prawidłowo i zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu.
  - Nie mieszaj starych i nowych baterii.
  – Nie mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (Ni-Cd, Ni-MH itp.).
  – Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.

CO JEST W PUDEŁKU

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — CO JEST W OPAKOWANIU

UWAGA: Obrazy, ilustracje i rysunki przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie jako odniesienie, rzeczywisty produkt może się różnić wyglądem. Ilość przewodów zasilających i typ wtyczki różnią się w zależności od regionu.

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

BAR DŹWIĘKOWY

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — IDENTYFIKACJA CZĘŚCI

 1. Czujnik pilota Odbierz sygnał z pilota.
 2. Okno wyświetlacza Pokazuje aktualny stan.
 3. Śruby wspornika ściennego
 4. (Włącznik / wyłącznik
  Przełącz listwę dźwiękową między trybem ON a trybem gotowości.
 5. Przycisk (SOURCE) Wybierz funkcję odtwarzania.
 6. Przyciski +/- (VOLUME) Zwiększają/zmniejszają poziom głośności.
 7. Gniazdo AC ~
  Służy do podłączenia do kabla zasilającego.
 8. Gniazdo koncentryczne
  Służy do podłączania do gniazda COAXIAL OUT w urządzeniu zewnętrznym.
 9. Gniazdo OPTYCZNE
  Służy do podłączania do gniazda OPTICAL OUT na urządzeniu zewnętrznym.
 10. Gniazdo USB
  Podłącz urządzenie USB, aby odtwarzać muzykę.
 11. Gniazdo AUX
  Podłącz do zewnętrznego urządzenia audio.
 12. Gniazdo HDMI OUT (TV eARC/ARC)
  Port do podłączenia telewizora. Port obsługuje funkcję eARC/ARC HDMI, która umożliwia soundbarowi odtwarzanie dźwięku pochodzącego z podłączonego telewizora.
 13. Gniazda HDMI IN (1/2) Dwa porty HDMI do podłączania urządzeń źródłowych HDMI, takich jak odtwarzacz DVD, odtwarzacz Blu-ray Disc™ lub konsola do gier. Należy pamiętać, że w danym momencie można używać tylko jednego wejścia HDMI.
BEZPRZEWODOWY SUBWOOFER
 1. Gniazdo AC~ Podłącz do zasilania.
 2. Przycisk PAIR Naciśnij, aby włączyć funkcję parowania między soundbarem a subwooferem.
 3. Wskaźnik PAIR przestanie migać, gdy subwoofer zostanie sparowany z soundbarem.

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — BEZPRZEWODOWY SUBWOOFER

REMOTE CONTROL

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — ZDALNE STEROWANIE

Przygotuj pilota
Dołączony pilot zdalnego sterowania umożliwia obsługę Soundbara na odległość.

 • Nawet jeśli pilot jest obsługiwany w efektywnym zasięgu 6 m (19,7 stóp), obsługa pilota może być niemożliwa, jeśli między listwą dźwiękową a pilotem znajdują się jakiekolwiek przeszkody.
 • Jeśli pilot jest obsługiwany w pobliżu innych produktów generujących promienie podczerwone lub jeśli w pobliżu listwy dźwiękowej używane są inne urządzenia zdalnego sterowania wykorzystujące promienie podczerwone, może on działać nieprawidłowo. I odwrotnie, inne produkty mogą działać nieprawidłowo.

Wymień baterię w pilocie

 • Naciśnij i przesuń tylną pokrywę, aby otworzyć komorę baterii pilota.
 • Włóż dwie baterie AAA (w zestawie). Upewnij się, że końcówki i baterie pasują do końcówek wskazanych w komorze baterii.
 • Zamknij pokrywę komory baterii.

Środki ostrożności dotyczące baterii

 • Pamiętaj, aby włożyć baterie, zachowując prawidłową biegunowość dodatnią i ujemną.
 • Używaj baterii tego samego typu. Nigdy nie używaj razem różnych typów baterii.
 • Można używać baterii ładowalnych lub jednorazowych. Zapoznaj się ze środkami ostrożności na ich etykietach.
 • Uważaj na paznokcie podczas zdejmowania pokrywy baterii i baterii.
 • Nie upuszczaj pilota.
 • Nie pozwól, aby cokolwiek wpłynęło na pilota.
 • Nie rozlewaj wody ani innych płynów na pilota.
 • Nie kładź pilota na mokrym przedmiocie.
 • Nie umieszczaj pilota w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu źródeł nadmiernego ciepła.
 • Wyjmij baterię z pilota, gdy nie jest używany przez dłuższy czas, ponieważ może dojść do korozji lub wycieku baterii i spowodować obrażenia ciała i / lub zniszczenie mienia i / lub pożar.
 • Nie używaj baterii innych niż podane.
 • Nie mieszaj nowych baterii ze starymi.
 • Nigdy nie ładuj baterii, chyba że zostanie potwierdzone, że jest to bateria wielokrotnego ładowania.

UMIESZCZANIE I MONTAŻ

Umieszczenie
JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — umieszczenieOpcja A Jeśli telewizor jest ustawiony na stole, soundbar można umieścić na stole bezpośrednio przed podstawą telewizora, pochylony z ekranem telewizora.
Opcja B Jeśli telewizor jest przymocowany do ściany, listwę Soundbar można zamontować na ścianie bezpośrednio pod ekranem telewizora.

Montaż na ścianie (w przypadku korzystania z Opcji B)

 • Instalacja musi być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowy montaż może spowodować poważne obrażenia ciała i uszkodzenie mienia (jeśli zamierzasz samodzielnie zainstalować ten produkt, musisz sprawdzić, czy nie ma instalacji, takich jak przewody elektryczne i hydrauliczne, które mogą być zakopane w ścianie). Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy ściana bezpiecznie utrzyma całkowite obciążenie listwy dźwiękowej i uchwytów ściennych.
 • Do instalacji wymagane są dodatkowe narzędzia (brak w zestawie).
 • Nie dokręcaj zbyt mocno śrub.
 • Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
 • Użyj elektronicznego wykrywacza kołków, aby sprawdzić typ ściany przed wierceniem i montażem.

OSTRZEŻENIE

 • Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi / ściany zgodnie z instrukcjami instalacji.
 • Sugerowana wysokość montażu na ścianie: 1,5 metra.
 1. Wywierć w ścianie 4 równoległe otwory (Ø 5,5-6 mm każdy w zależności od typu ściany). Odległość między otworami powinna wynosić 778 mm.
 2. W razie potrzeby mocno zamocuj 1 kołek w każdym otworze w ścianie. Dokręć wsporniki do montażu ściennego na ścianie za pomocą śrub i śrubokręta (brak w zestawie). Upewnij się, że są bezpiecznie zainstalowane.
 3. Wykręć śruby z tyłu listwy dźwiękowej. Wkręć wkręty do montażu ściennego z tyłu listwy dźwiękowej.
 4. Podnieś listwę dźwiękową na wsporniki do montażu ściennego i wsuń na miejsce.

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — montaż na ścianie

OGÓLNA OBSŁUGA

PODŁĄCZ ZASILANIE

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — CONNECT POWERRyzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilaniatage odpowiada voltage nadrukowane z tyłu lub na spodzie zestawu Soundbar. Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wszystkie inne połączenia zostały wykonane.
Soundbar Podłącz kabel sieciowy do gniazda AC~ zestawu Soundbar, a następnie do gniazdka sieciowego. Subwoofer Podłącz kabel sieciowy do gniazdka AC~ subwoofera, a następnie do gniazdka sieciowego.
Uwaga: Jeśli nie ma zasilania, upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka są całkowicie włożone, a zasilanie jest włączone.

SPARUJ Z SUBWOOFEREM

Automatyczne parowanie
Subwoofer i soundbar zostaną automatycznie sparowane, gdy obie jednostki zostaną podłączone do gniazdka sieciowego i włączone. Do połączenia dwóch jednostek nie jest potrzebny kabel. Określ stan na podstawie wskaźnika bezprzewodowego subwoofera:

 • Szybkie miganie > Subwoofer w trybie parowania
 • Ciągłe włączone > Połączono / Parowanie powiodło się
 • Wolne miganie > Połączenie/parowanie nie powiodło się

UWAGA: Nie naciskaj przycisku PAIR z tyłu subwoofera, z wyjątkiem parowania ręcznego. Jeśli automatyczne parowanie nie powiedzie się, sparuj subwoofer z listwą dźwiękową ręcznie.

Parowanie ręczne

 1. Upewnij się, że wszystkie kable są dobrze podłączone, a listwa dźwiękowa jest w trybie gotowości.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk PAIR z tyłu subwoofera. Subwoofer przejdzie w tryb parowania, a wskaźnik parowania zacznie szybko migać.
 3. Naciśnij przycisk na listwie Soundbar lub na pilocie, aby włączyć listwę Soundbar.
 4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia bezprzewodowego zaświeci się wskaźnik parowania.
 5. Jeśli wskaźnik Pair miga, połączenie bezprzewodowe nie powiodło się. Odłącz kabel subwoofera, a następnie ponownie podłącz kabel główny po 4 minutach. Powtórz kroki 1 ~ 4.

UWAGA: Jeśli połączenie bezprzewodowe ponownie się nie powiedzie, sprawdź, czy występuje konflikt lub silne zakłócenia (npample, zakłócenia z urządzenia elektronicznego) w Twojej lokalizacji. Usuń te konflikty lub silne zakłócenia i powtórz powyższe procedury. Subwoofer powinien znajdować się w odległości do 6 m (19,7 stóp) od listwy dźwiękowej na otwartej przestrzeni. Jeśli listwa dźwiękowa nie jest połączona z subwooferem i jest w trybie włączenia, wskaźnik POWER będzie migać. Wykonaj czynności od 1 do 4 powyżej, aby sparować subwoofer z listwą dźwiękową.

STANDBY / ON

Po pierwszym podłączeniu listwy Soundbar do gniazdka sieciowego listwa Soundbar będzie w trybie gotowości.

 • Naciśnij przycisk na listwie Soundbar lub na pilocie, aby WŁĄCZYĆ listwę Soundbar.
 • Naciśnij ponownie przycisk, aby przełączyć listwę Soundbar z powrotem w tryb STANDBY.
 • Wyjmij wtyczkę z gniazdka, jeśli chcesz całkowicie wyłączyć Soundbar.

Funkcja automatycznego wyłączania
Soundbar automatycznie przełącza się w tryb gotowości po około 15 minutach, jeśli telewizor lub urządzenie zewnętrzne zostanie odłączone, wyłączone lub poziom głośności jest zbyt zbliżony do wyciszenia.

 • Aby całkowicie wyłączyć Soundbar, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 • Całkowicie wyłącz zestaw Soundbar, aby oszczędzać energię, gdy nie jest używany.

WYBIERZ TRYBY

Naciśnij przycisk (SOURCE) na soundbarze lub przyciski AUX, OPT/COA, HDMI 1/2, HDMI eARC i USB na pilocie, aby wybrać żądany tryb. Wybrany tryb pojawi się na wyświetlaczu.

DOSTOSUJ POZIOM TONÓW I WYSOKICH NISKICH

Naciśnij przyciski BASS +/- na pilocie, aby wyregulować poziom basów. Naciśnij przyciski TREBLE +/- na pilocie, aby wyregulować poziom tonów wysokich.

WŁĄCZ/WYŁĄCZ DŹWIĘK SURROUND

Naciśnij przycisk VERTICAL/SURROUND na pilocie, aby włączyć dźwięk przestrzenny. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć dźwięk przestrzenny.

WYBIERZ EFEKT KOREKTORA (EQ)

Naciśnij przyciski VOICE / SPORT / MOVIE / MUSIC na pilocie, aby wybrać żądane zaprogramowane efekty korektora.

DOSTOSUJ GŁOŚNOŚĆ

Naciśnij przyciski +/- (VOLUME) na soundbarze lub na pilocie, aby wyregulować głośność. Jeśli chcesz wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk (MUTE) na pilocie. Naciśnij ponownie przycisk (MUTE) lub naciśnij przyciski +/- (VOLUME) na soundbarze lub na pilocie, aby wznowić normalne słuchanie.

DOSTOSUJ JASNOŚĆ

Naciśnij przycisk DIMMER na pilocie, aby wybrać poziom jasności.

POŁĄCZENIA

POŁĄCZENIE HDMI

Niektóre telewizory 4K HDR wymagają ustawienia wejścia HDMI lub ustawień obrazu do odbioru treści HDR. Więcej informacji na temat konfiguracji wyświetlania HDR można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

eARC / ARC (wzmocniony kanał zwrotny audio)

Funkcja eARC / ARC (Enhance Audio Return Channel) umożliwia przesyłanie dźwięku z telewizora zgodnego z ARC do listwy dźwiękowej za pośrednictwem pojedynczego połączenia HDMI. Aby korzystać z funkcji ARC, upewnij się, że Twój telewizor jest zgodny zarówno z HDMI-CEC, jak i ARC i odpowiednio go skonfiguruj. Po prawidłowym skonfigurowaniu możesz użyć pilota telewizora do regulacji głośności (VOLUME +/- i MUTE) listwy dźwiękowej.
JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — POŁĄCZENIE HDMI
UŻYWAJ GNIAZDA OPTYCZNEGO

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — UŻYWAJ GNIAZDA OPTYCZNEGOZdejmij zaślepkę ochronną z gniazda OPTICAL, a następnie podłącz kabel OPTICAL (nie wchodzi w skład zestawu) do gniazda OPTICAL OUT telewizora i gniazda OPTICAL w listwie dźwiękowej.

UŻYWAJ GNIAZDA KONCENTRYCZNEGO

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — UŻYJ GNIAZDA KONCENTRYCZNEGODo połączenia gniazda COAXIAL OUT telewizora z gniazdem COAXIAL listwy dźwiękowej można również użyć kabla koncentrycznego (brak w zestawie).

UŻYWAJ GNIAZDA AUX

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — UŻYWAJ GNIAZDA AUXUżyj kabla audio 3,5 mm do 3,5 mm (brak w zestawie), aby podłączyć gniazdo słuchawkowe telewizora lub zewnętrznego urządzenia audio do gniazda AUX w soundbarze. Użyj przewodu audio RCA do 3,5 mm (w zestawie), aby połączyć gniazda wyjściowe audio telewizora z gniazdem AUX w soundbarze.

OBSŁUGA AUX / OPTYCZNE / KONCENTRYCZNE / HDMI

 1. Upewnij się, że listwa Soundbar jest podłączona do telewizora lub urządzenia audio.
 2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (SOURCE) na soundbarze lub naciśnij przyciski AUX, OPT/COA, HDMI 1/2, HDMI eARC na pilocie, aby wybrać żądany tryb. Wybrany tryb pojawi się na wyświetlaczu.
 3. Naciśnij przycisk +/- (VOLUME), aby ustawić głośność na żądanym poziomie.

UWAGA:
Soundbar może nie być w stanie dekodować wszystkich cyfrowych formatów audio ze źródła wejściowego. W takim przypadku soundbar zostanie wyciszony. To NIE jest wada. Upewnij się, że ustawienie dźwięku źródła wejściowego (np. telewizora, konsoli do gier, odtwarzacza DVD itp.) jest ustawione na PCM lub Dolby Digital (szczegóły dotyczące ustawień dźwięku można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia źródła wejściowego) z HDMI 1 / Wejście HDMI 2 / HDMI ARC / OPTYCZNE / KONCENTRYCZNE. Po wybraniu innego formatu audio, Soundbar wyświetli następujące informacje:

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — AUX

OBSŁUGA BLUETOOTH®

Parowanie listwy Soundbar z urządzeniem Bluetooth® w celu słuchania muzyki.
Pierwsze parowanie

 1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (SOURCE) na soundbarze lub naciśnij przycisk na pilocie, aby wybrać tryb Bluetooth®. Wyświetlacz pokaże NO BT.
 2. Aktywuj urządzenie Bluetooth® i wybierz tryb wyszukiwania. „TH-E741B” pojawi się na liście urządzeń Bluetooth®.
 3. Wybierz „TH-E741B” wprowadź „0000” jako hasło, jeśli to konieczne. Soundbar wyświetli komunikat „Sparowane”, a na wyświetlaczu pojawi się BT.

Parowanie nowego urządzenia

 1. W trybie Bluetooth® naciśnij i przytrzymaj przycisk lub , aby usunąć wszystkie parowanie. Soundbar przejdzie w tryb parowania. Soundbar wyda komunikat „Pairing”, a na wyświetlaczu pojawi się PAIR.
 2. Aby sparować nowe urządzenie Bluetooth®, postępuj zgodnie z krokami 2-3 w części „Pierwsze parowanie” powyżej.

Słuchaj muzyki z urządzenia Bluetooth®
Jeśli Twoje urządzenie Bluetooth® obsługuje A2DP, odtwarzaj muzykę za jego pośrednictwem. Jeśli Twoje urządzenie Bluetooth® obsługuje AVRCP, użyj dołączonego pilota do sterowania odtwarzaniem.

 • Aby zwiększyć/zmniejszyć głośność, naciśnij przycisk +/- (VOLUME).
 • Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk .
 • Aby przejść do utworu, naciśnij |◀◀/ ◀◀/◀◀/◀◀|przycisk.

Aby odłączyć funkcję Bluetooth®, możesz:

 • Przełącz się na inne źródło w Soundbarze;
 • Wyłącz funkcję w urządzeniu Bluetooth®.

UWAGA:
Zasięg działania między soundbarem a urządzeniem wynosi około 8 metrów. Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth® do listwy dźwiękowej upewnij się, że znasz możliwości urządzenia. Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth® nie jest gwarantowana. Każda przeszkoda między urządzeniem a listwą dźwiękową może zmniejszyć zasięg działania. Trzymaj odtwarzacz z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia. Odtwarzacz zostanie również rozłączony, gdy urządzenie znajdzie się poza zasięgiem działania.

OBSŁUGA USB

Podłączając urządzenie pamięci masowej USB (np. pamięć flash USB) do tego urządzenia, można słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu za pośrednictwem listwy Soundbar.

 1. Naciśnij przycisk (SOURCE) na soundbarze lub naciśnij przycisk USB na pilocie, aby wybrać tryb USB.
 2. Naciśnij przycisk ▶  aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie.
 3. Aby przejść do utworu, naciśnij|◀◀/ ◀◀/◀◀/◀◀| przycisk.

UWAGA:
Odtwarzacz obsługuje muzykę z USB file tylko w formacie MP3. Soundbar może obsługiwać urządzenia USB z maksymalnie 32 GB pamięci. Soundbar może nie być kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami USB, nie oznacza to problemu z urządzeniem.

DOLBY ATMOS®

Dolby Atmos® zapewnia wciągające wrażenia słuchowe, dostarczając dźwięk w trójwymiarowej przestrzeni oraz całe bogactwo, czystość i moc dźwięku Dolby. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić dolby.com/technologies/dolby-atmos

Do korzystania z Dolby Atmos®

 • Dolby Atmos® jest dostępny tylko w trybie HDMI. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat połączenia, zobacz „Połączenie HDMI”.
 • Aby korzystać z Dolby Atmos® w trybie HDMI1, HDMI2 i HDMI ARC/eARC, telewizor musi obsługiwać Dolby Atmos®.
 • Upewnij się, że dla strumienia bitów na wyjściu audio podłączonego urządzenia zewnętrznego (np. odtwarzacz Blu-ray DVD, telewizor itp.) wybrano opcję „Bez kodowania”.

UWAGA: Pełne działanie Dolby Atmos jest dostępne tylko wtedy, gdy listwa dźwiękowa jest podłączona do źródła za pomocą kabla HDMI 2.0. Soundbar będzie nadal działał po podłączeniu za pomocą innych metod (takich jak cyfrowy kabel optyczny), ale nie są one w stanie obsługiwać wszystkich funkcji Dolby. Biorąc to pod uwagę, zalecamy połączenie przez HDMI, aby zapewnić pełną obsługę Dolby.

POWIADOMIENIE O LICENCJI

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — POWIADOMIENIE O LICENCJI

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać systemu. Jeśli napotkasz problemy podczas korzystania z tego urządzenia, przed wezwaniem serwisu sprawdź poniższe punkty.

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

DANE TECHNICZNE

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — DANE TECHNICZNE JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — DANE TECHNICZNE

ZASTRZEGAMY PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH.

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — ikona ostrzeżenia lub porażenia prądemUWAGA: NIE UŻYWAJ TEGO PRODUKTU W POBLIŻU WODY, W MOKRYCH MIEJSCACH, ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB USZKODZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. ZAWSZE WYŁĄCZ PRODUKT, GDY NIE UŻYWASZ GO LUB PRZED WERSJĄ. W TYM URZĄDZENIU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ KONSUMENTA. ZAWSZE ODWOŁAJ SIĘ DO WYKWALIFIKOWANEGO AUTORYZOWANEGO SERWISU. PRODUKT JEST POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA IKONA UDUSZENIAABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA UDUSZENIA, TRZYMAĆ PLASTIKOWĄ TORBĘ Z DALA OD NIEMOWLĄT I DZIECI. NIE UŻYWAJ TEJ TORBY W ŁÓŻKACH, ŁÓŻKACH, WÓZKACH LUB KOJECACH. TA TORBA NIE JEST ZABAWKĄ. Utylizacja starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z systemami selektywnej zbiórki)

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem Instrukcja obsługi — ikona utylizacjiTen symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ​​produkt ten nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Niniejszym ETA as deklaruje, że urządzenie radiowe typu TH-E741B jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.JVCAUDIO.cz/doc

Logo JVC

Ten produkt jest produkowany i dystrybuowany wyłącznie przez ETA as,
serwisowane i objęte gwarancją przez wyznaczonego partnera.
„JVC” jest znakiem towarowym firmy JVCKENWOOD Corporation,
używane przez taką firmę na podstawie licencji.

Dokumenty / Zasoby

JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem [pdf] Instrukcja obsługi
TH-E741B, 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem, TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem
JVC TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem [pdf] Instrukcja obsługi
TH-E741B 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem, TH-E741B, 2.1-kanałowy soundbar z bezprzewodowym subwooferem, 2.1-kanałowy soundbar, soundbar

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *