Logo JBL

JBL SB170 2.1-kanałowy soundbar

JBL SB170 2.1-kanałowy soundbar, rys. 1

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Dla wszystkich produktów

 1. Przeczytaj te instrukcje.
 2. Zachowaj te instrukcje.
 3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
 4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
 5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
 6. Czyść tylko suchą szmatką.
 7. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj to urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
 8. Nie instaluj tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym amppodgrzewacze), które wytwarzają ciepło.
 9. Nie lekceważ funkcji bezpieczeństwa, jaką zapewnia wtyczka spolaryzowana lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Dla Twojego bezpieczeństwa przewidziano szerokie ostrze lub trzeci bolec. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
 10. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach i miejscach wyjścia z urządzenia.
 11. Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
 12. Używaj tylko z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem wskazanym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka należy zachować ostrożność podczas przemieszczania zestawu wózek / urządzenie, aby uniknąć obrażeń spowodowanych jego przewróceniem.
 13. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
 14. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania płynu lub wpadnięcia przedmiotów do wnętrza urządzenia lub wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. nie działają normalnie lub zostały upuszczone.
 15. Nie narażaj tego urządzenia na kapanie lub zachlapanie i upewnij się, że żadne przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie są stawiane na urządzeniu.
 16. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci prądu przemiennego, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka prądu przemiennego.
 17. Wtyczka sieciowa przewodu zasilającego powinna być łatwo dostępna.
 18. Nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień itp.
 19. To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie z zasilaczem i / lub kablem ładującym dostarczonym przez producenta.

UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.

BŁYSK BŁYSKAWICZNY Z SYMBOLEM STRZAŁKI, W TRÓJKĄCIE RÓWNIKOWYM, MA ZAAWANSOWAĆ UŻYTKOWNIKA O OBECNOŚCI NIEIZOLOWANEGO „NIEBEZPIECZNEGO POJEMNOŚCI”TAGE” W OBUDOWIE PRODUKTU, KTÓRA MOŻE BYĆ WYSTARCZAJĄCA, ABY STANOWIĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM OSÓB.

WYKRZYKNIK W TRÓJKĄCIE RÓWNOOKALNYM MA BY ZWRÓCIĆ UŻYTKOWNIKA O OBECNOŚCI WAŻNEJ OPERACJI
I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI (SERWISOWANIA) W LITERACIE DOŁĄCZONEJ DO PRODUKTU.

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAJ TEGO APARATU NA DZIAŁANIE DESZCZU ANI WILGOCI.

PRZESTROGA OŚWIADCZENIE FCC I IC DLA UŻYTKOWNIKÓW (TYLKO USA I KANADA))
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTAWCY FCC DOC

HARMAN International niniejszym oświadcza, że ​​to urządzenie jest zgodne z FCC Part 15 Subpart B.
Z deklaracją zgodności można zapoznać się w dziale wsparcia naszego Web strona, dostępna z www.jbl.com

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności w sprawie zakłóceń
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 • Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
  Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę HARMAN, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu. W przypadku produktów przesyłających energię RF:

INFORMACJE FCC I IC DLA UŻYTKOWNIKÓW
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC i normami RSS Industry Canada dotyczącymi zwolnienia z licencji. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Oświadczenie FCC / IC dotyczące narażenia na promieniowanie
To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC/IC RSS-102 określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

DLA WSZYSTKICH KRAJÓW UE: W przypadku produktów zawierających wyjście audio Zapobieganie ubytkom słuchu

Ostrzeżenie: Używanie słuchawek z dużą głośnością przez dłuższy czas może spowodować trwałą utratę słuchu.
We Francji produkty zostały przetestowane pod kątem zgodności z wymaganiami dotyczącymi poziomu ciśnienia akustycznego określonymi w odpowiednich normach NF EN 50332-1:2013 i/lub EN 50332-2:2013, zgodnie z wymogami francuskiego artykułu L.5232-1.

Uwaga: Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

Uwaga dotycząca dyrektywy WEEE
Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE), która weszła w życie jako prawo europejskie w dniu 14 r., spowodowała istotną zmianę w traktowaniu sprzętu elektrycznego po zakończeniu jego eksploatacji.
Celem niniejszej dyrektywy jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu WEEE, a ponadto promowanie ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku takich odpadów w celu ograniczenia ich usuwania. Logo WEEE na produkcie lub na jego pudełku wskazujące na odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego składa się z przekreślonego kosza na kółkach, jak pokazano poniżej. Tego produktu nie wolno wyrzucać ani wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Masz obowiązek pozbycia się całego swojego elektronicznego lub elektrycznego zużytego sprzętu, przenosząc go do określonego punktu zbiórki w celu recyklingu takich niebezpiecznych odpadów. Izolowana zbiórka i właściwe odzyskiwanie Państwa zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w momencie jego utylizacji pozwoli nam pomóc w ochronie zasobów naturalnych. Ponadto właściwy recykling zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego zapewni bezpieczeństwo zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów utylizacji, odzysku i zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, skontaktuj się z lokalnym centrum miasta, zakładem utylizacji odpadów domowych, sklepem, w którym zakupiono sprzęt lub producentem sprzętu.

Zgodność z RoHS
Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/UE i (UE)2015/863 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

REACH
REACH (rozporządzenie nr 1907/2006) dotyczy produkcji i stosowania substancji chemicznych oraz ich potencjalnego wpływu na zdrowie człowieka i środowisko. Artykuł 33 ust. 1 rozporządzenia REACH zobowiązuje dostawców do informowania odbiorców, jeśli wyrób zawiera więcej niż 0.1% (na wagę na wyrób) jakiejkolwiek substancji znajdującej się na liście kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) („kandydat REACH lista'). Ten produkt zawiera substancję „ołów” (nr CAS 7439-92-1) w stężeniu ponad 0.1% masy.
W momencie uwolnienia tego produktu, z wyjątkiem substancji wiodącej, żadne inne substancje z listy kandydackiej REACH nie są zawarte w tym produkcie w stężeniu większym niż 0.1% wagowo.
Uwaga: 27 czerwca 2018 r. ołów został dodany do listy kandydackiej REACH. Umieszczenie ołowiu na liście kandydackiej REACH nie oznacza, że ​​materiały zawierające ołów stwarzają bezpośrednie zagrożenie lub powodują ograniczenie dopuszczalności jego stosowania.
Produkty zawierające baterie

Dyrektywa UE w sprawie baterii 2013/56 / UE
Z dniem 2013 weszła w życie nowa dyrektywa bateryjna 56/01/EU dotycząca baterii i akumulatorów zastępująca dyrektywę. Dyrektywa dotyczy wszystkich typów baterii i akumulatorów (AA, AAA, ogniwa guzikowe, kwasowo-ołowiowe, akumulatory), w tym stosowanych w urządzeniach z wyjątkiem zastosowań wojskowych, medycznych i elektronarzędzi. Dyrektywa określa zasady zbiórki, przetwarzania, recyklingu i utylizacji baterii oraz ma na celu zakazanie niektórych niebezpiecznych substancji oraz poprawę ekologiczności baterii i wszystkich operatorów w łańcuchu dostaw.
Instrukcje dla użytkowników dotyczące usuwania, recyklingu i utylizacji zużytych baterii
Aby wyjąć baterie z urządzenia lub pilota, odwróć procedurę opisaną w instrukcji obsługi dotyczącą wkładania baterii. W przypadku produktów z wbudowaną baterią, która wystarcza na cały okres użytkowania produktu, usunięcie może nie być możliwe dla użytkownika. W takim przypadku centra recyklingu lub odzysku zajmują się demontażem produktu i wyjęciem baterii. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu konieczna będzie wymiana takiej baterii, procedurę tę muszą wykonać autoryzowane punkty serwisowe. W Unii Europejskiej i innych miejscach wyrzucanie baterii wraz z odpadami domowymi jest nielegalne. Wszystkie baterie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Skontaktuj się z lokalnymi urzędnikami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać informacje dotyczące ekologicznej zbiórki, recyklingu i utylizacji zużytych baterii.

UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub oparzeń, nie należy demontować, zgniatać, przekłuwać, zwierać zewnętrznych styków, wystawiać na działanie temperatury powyżej 60°C (140°F) ani wrzucać do ognia lub wody. Wymieniaj tylko na określone baterie. Symbolem wskazującym „oddzielne zbieranie” dla wszystkich baterii i akumulatorów jest przekreślony kosz na kółkach pokazany poniżej:
W przypadku baterii, akumulatorów i ogniw guzikowych zawierających więcej niż 0.0005% rtęci, więcej niż 0.002% kadmu lub więcej niż 0.004% ołowiu, oznacza się symbolem chemicznym danego metalu: odpowiednio Hg, Cd lub Pb. Proszę odnieść się do poniższego symbolu:

OSTRZEŻENIE
NIE POŁYKAĆ BATERII, NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA CHEMICZNEGO [Pilot dostarczony z] Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może w ciągu zaledwie 2 godzin spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i doprowadzić do śmierci. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza. W przypadku wszystkich produktów z wyjątkiem tych, które działają bezprzewodowo:
HARMAN International oświadcza niniejszym, że to urządzenie jest zgodne z Dyrektywą EMC 2014/30/UE, Dyrektywą LVD2014/35/UE. Z deklaracją zgodności można zapoznać się w dziale wsparcia naszego Web strona, dostępna z www.jbl.com. W przypadku wszystkich produktów działających bezprzewodowo:
HARMAN International niniejszym oświadcza, że ​​to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Z deklaracją zgodności można zapoznać się w dziale wsparcia naszego Web strona, dostępna z www.jbl.com. SSA2011_JBL_Non-wodoodporna_Karta bezpieczeństwa_Global_CR_V11.indd 4

 

 1. OSTRZEŻENIE Przed użyciem tego produktu przeczytaj uważnie kartę bezpieczeństwa.JBL SB170 2.1-kanałowy soundbar, rys. 2
 2. OSTRZEŻENIE Ilość przewodów zasilających i typ wtyczki różnią się w zależności od regionu.JBL SB170 2.1-kanałowy soundbar, rys. 3JBL SB170 2.1-kanałowy soundbar, rys. 4
 3. HDMI ARCJBL SB170 2.1-kanałowy soundbar, rys. 5
 4. OPTYCZNYJBL SB170 2.1-kanałowy soundbar, rys. 6
 5. PL Subwoofer i soundbar zostaną sparowane automatycznie, gdy oba są włączone.JBL SB170 2.1-kanałowy soundbar, rys. 7
 6. PL Wstępnie zdefiniowane ustawienia EQ
  Za pomocą pilota wybierz wstępnie zdefiniowane ustawienia korektora dla odtwarzania dźwięku.JBL SB170 2.1-kanałowy soundbar, rys. 8
 7. NL Wstępnie zdefiniowane ustawienia EQ
  Za pomocą pilota wybierz wstępnie zdefiniowane ustawienia korektora dla odtwarzania dźwięku.JBL SB170 2.1-kanałowy soundbar, rys. 9
 8. Do aktualizacji oprogramowania. Odtwarzanie USB jest dostępne tylko w wersji amerykańskiejJBL SB170 2.1-kanałowy soundbar, rys. 10

Ten produkt zawiera oprogramowanie open source na licencji GPL. Dla Twojej wygody kod źródłowy i odpowiednie instrukcje kompilacji są również dostępne pod adresem https://harman-webpages.s3.amazonaws.com/ jbl_bar170_package_license_list.htm pensource.html. Prosimy o kontakt pod adresem: Harman Deutschland GmbH ATT: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3 85748 Garching bei Munchen, Niemcy lub_OpenSourceSupport@Harman.com_jeśli masz dodatkowe pytanie dotyczące oprogramowania typu open source w produkcie.

Dokumenty / Zasoby

JBL SB170 2.1-kanałowy soundbar [pdf] Podręcznik użytkownika
SB170, Z8M-SB170, Z8MSB170, APISB170, SB170 2.1-kanałowy soundbar, SB170, 2.1-kanałowy soundbar

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *