Instrukcja obsługi przenośnego klimatyzatora serii NS INSIGNIA
Przenośny klimatyzator serii INSIGNIA NS

Wprowadzenie

WAŻNY
Klimatyzator należy zawsze przechowywać i transportować w pozycji pionowej, w przeciwnym razie można spowodować nieodwracalne uszkodzenie sprężarki. W przypadku wątpliwości sugerujemy odczekanie co najmniej 24 godzin przed uruchomieniem klimatyzatora.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Przeczytaj i zachowaj te instrukcje.
 2. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
 3. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
 4. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
 5. Czyść tylko z adamp płótno.
 6. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
 7. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym amppodgrzewacze), które wytwarzają ciepło.
 8. Nie lekceważ funkcji bezpieczeństwa, jaką zapewnia wtyczka spolaryzowana lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Dla twojego bezpieczeństwa przewidziano szerokie ostrze lub trzeci bolec. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
 9. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub przyciśnięciem, szczególnie w przypadku wtyczek, wygodnych gniazdek i miejsc, w których wychodzą z urządzenia.
 10. Nie próbuj modyfikować ani przedłużać przewodu zasilającego tego urządzenia.
 11. Odłącz to urządzenie podczas burzy lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
 12. Upewnij się, że dostępna moc prądu przemiennego odpowiada objętościtage wymagania tej maszyny.
 13. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
 14. Odłączaj przewód zasilający trzymając za wtyczkę, nigdy nie ciągnąc za przewód.
 15. Nie włączaj ani nie wyłączaj urządzenia przez podłączenie lub odłączenie przewodu zasilającego.
 16. Wyłącz urządzenie przed odłączeniem go.
 17. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy maszyna została w jakikolwiek sposób uszkodzona, np. uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, rozlano płyn lub wpadły przedmioty do wnętrza maszyny, maszyna była wystawiona na deszcz lub wilgoć, nie działa normalnie lub został usunięty.
 18. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na deszcz, wilgoć, kapanie lub zachlapanie, a na nim nie wolno stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami.
 19. Baterii nie należy wystawiać na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień itp.
  UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Zamień tylko na ten sam lub równoważny typ.
Dodatkowe środki ostrożności
 • Ta maszyna jest przeznaczona do użytku domowego. Nie używaj do żadnych innych celów.
 • Używaj tej maszyny tylko w pomieszczeniach, w suchym miejscu. Nie używaj go na zewnątrz.
 • Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na maszynie, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
 • Wytrzyj maszynę miękką szmatką, aby ją wyczyścić. Nie używaj wosków, rozcieńczalników ani drażniących detergentów.
 • Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom pić wody odprowadzanej przez urządzenie.
 • Nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać maszyny.
 • Nie podłączaj tego urządzenia do gniazdka z kilkoma innymi urządzeniami o wysokim zużyciu energii elektrycznej.
 • Trzymaj maszynę z dala od źródeł ciepła i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
 • Jeśli maszyna wydaje głośny dźwięk lub wydziela zapach lub dym, wyłącz ją, odłącz wtyczkę i natychmiast spróbuj ustalić przyczynę.
 • Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym, aby uniknąć jego zgniecenia i spowodowania porażenia prądem.
 • Nie wkładać palców ani twardych przedmiotów do prowadnic wylotowych powietrza.
 • Wyłącz urządzenie i odłącz je, jeśli jest w nim woda, a następnie skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem serwisowym w celu naprawy.
 • Wyłącz maszynę i odłącz ją przed czyszczeniem, przenoszeniem lub serwisowaniem.
 • Aby uniknąć obrażeń, nie pozwalaj dzieciom ani innym osobom o specjalnych potrzebach dotykać lub obsługiwać urządzenia. Maszyna powinna być używana wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
 • Klimatyzator należy ustawić na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej, aby zapewnić normalne działanie sprężarki.
 • Nie używaj maszyny w pobliżu benzyny lub innych łatwopalnych cieczy.
 • Nie używaj aerozoli ani innych rozpuszczalników w pobliżu urządzenia. Może to spowodować odkształcenie plastyczne lub ewentualnie uszkodzenie elementów elektrycznych maszyny.
 • Unikaj ponownego uruchamiania jednostki klimatyzacyjnej przed upływem trzech minut od wyłączenia, w przeciwnym razie sprężarka może ulec uszkodzeniu.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar lub śmierć.

 • To urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
 • Pod żadnym pozorem nie przecinaj ani nie wyjmuj wtyczki uziemiającej.
 • Jeśli nie masz prawidłowo uziemionego gniazdka prądu przemiennego lub jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, że gniazdko nie jest prawidłowo uziemione, wykwalifikowany elektryk powinien sprawdzić gniazdko i obwód oraz, jeśli to konieczne, zainstalować prawidłowo uziemione gniazdko.
 • Ten klimatyzator musi być podłączony do uziemionego gniazdka prądu zmiennego 115 V, 60 Hz, chronionego przez 15 amp bezpiecznik zwłoczny lub wyłącznik automatyczny.
 • Klimatyzator należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
 • Nie wolno zmieniać ani modyfikować wtyczki lub przewodu tego klimatyzatora. Jeśli przewód zasilający ulegnie zużyciu lub uszkodzeniu, powinien on zostać wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisu przy użyciu oryginalnych części zamiennych.
 • Nie używaj przedłużacza.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Zintegrowany wyłącznik automatyczny.
Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, przewód zasilający tego klimatyzatora jest wyposażony w zintegrowany wyłącznik obwodu. Możesz przetestować i zresetować wyłącznik za pomocą przycisków znajdujących się na obudowie wtyczki.
Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, jeśli instrukcje uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub jeśli istnieją wątpliwości co do tego, czy klimatyzator jest prawidłowo uziemiony.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wyłącznik należy okresowo sprawdzać, naciskając przycisk TESTOWANIE przycisk , a następnie naciskając przycisk RESET przycisk. Jeśli TESTOWANIE przycisk nie powoduje wyzwolenia wyłącznika lub jeśli RESET przycisk nie pozostaje włączony, natychmiast odłącz klimatyzator i skontaktuj się z technikiem firmy Insignia.

Preferowana metoda uziemienia.
Metoda uziemienia 

Uziemienie tymczasowe
Ze względu na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa zdecydowanie odradzamy stosowanie wtyczki przejściowej. Jeśli konieczne jest użycie wtyczki przejściowej do tymczasowego połączenia, należy używać tylko przejściówki z certyfikatem UL. Minimalna wydajność dla 10,000 120 BTU to 60 V, 13 Hz, 1560 A i 12,000 W, a dla 120 60 BTU to 15 V, 1800 Hz, XNUMX A i XNUMX W.
Upewnij się, że duża szczelina adaptera jest wyrównana z dużą szczeliną w gnieździe.
Tymczasowe uziemienie

Aby zapobiec uszkodzeniu zacisku uziemienia adaptera, trzymaj adapter w miejscu podczas podłączania lub odłączania klimatyzatora.
Podłączenie zacisku uziemienia adaptera do śruby pokrywy gniazdka ściennego nie uziemia urządzenia, chyba że śruba pokrywy jest metalowa i nie jest izolowana, a gniazdko ścienne jest uziemione przez okablowanie domowe.
Częste podłączanie i odłączanie może spowodować uszkodzenie zacisku uziemienia na adapterze. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub uszkodzonego adaptera.

ZAWARTOŚĆ PACZKI

 • Klimatyzator przenośny
 • Pilot z bateriami
 • Dysza wydechowa
 • Sprzęt montażowy
 • Wąż spustowy
 • Wąż wydechowy
 • Adapter węża
 • Uszczelki uszczelniające
 • Montaż płyty uszczelniającej okna
 • Przewodnik szybkiej instalacji

ZNAJDŹ SWOJĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ONLINE.

 1. Iść do www.insygniaprodukty.com.
 2. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć NS-AC10PWH9, NS-AC10PWH9-C, NS-AC12PWH9, or NS-AC12PWH9-C.
 3. Wybierz opcję Pomoc techniczna i pliki do pobrania.
 4. Obok Podręcznika użytkownika wybierz żądany język.

ROZWIĄZANIA

 • Znamionowa wydajność chłodzenia 6,500 BTU DOE/10,000 10 BTU ASHRAE (NS-AC9PWH10/NS-AC9PWH7,500-C) lub 12,000 BTU DOE/12 9 BTU ASHRAE (NS-AC12PWH9/NS-ACXNUMXPWHXNUMX-C)
 • Konstrukcja 3 w 1 (klimatyzator, osuszacz i wentylator)
 • Cyfrowe sterowanie z wyświetlaczem LED
 • Wiele prędkości wentylatora z automatyczną kontrolą
 • Programowalny timer i pilot zdalnego sterowania
 • Automatyczne włączanie/wyłączanie

Z przodu.
Koniec produktuview

Plecy.
Koniec produktuview

Panel sterowania

Panel sterowania

Remote control

zdalne sterowanie

# ITEM OPIS
1 Ustawienia prędkości Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć prędkość wentylatora.
2 Huśtawka Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć oscylację.
3 Regulator czasowy Naciśnij, aby ustawić klimatyzator na automatyczne włączanie lub wyłączanie.
4 Ikona przycisku (W górę i Ikona przyciskuPrzyciski (w dół). W trybie chłodzenia naciśnij, aby podnieść lub obniżyć ustawienie temperatury.

W trybie timera naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć timer.

5 Chłodny Naciśnij, aby ustawić klimatyzator w trybie chłodzenia.
6 Suchy Naciśnij, aby ustawić klimatyzator w trybie osuszania (uruchamia zarówno wentylator, jak i osuszacz).
7 Wentylator Naciśnij, aby włączyć tylko wentylator (bez chłodzenia).
8 ° C / ° F Naciśnij, aby przełączać się między stopniami Fahrenheita i Celsjusza.
9 Ikona przycisku Power Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć klimatyzator.

KONFIGURACJA KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO

Przed użyciem przenośnego klimatyzatora 

 • Usuń i przechowuj (opcjonalne) materiały opakowaniowe do ponownego użycia.
 • Usuń wszelkie taśmy transportowe przed użyciem klimatyzatora.
 • Usuń pozostałości taśmy płynnym płynem do naczyń i adamp płótno. Nie używaj ostrych narzędzi, alkoholu, rozcieńczalników ani ściernych środków czyszczących do usuwania kleju, który mógłby uszkodzić wykończenie.

Umieszczanie klimatyzatora 

 • Umieść urządzenie na płaskim, suchym miejscu w pobliżu okna, tak aby można było użyć węża i dyfuzora do podłączenia klimatyzatora do zestawu do montażu okna w celu odprowadzenia powietrza wywiewanego na zewnątrz.
 • Aby utrzymać dobrą cyrkulację powietrza i optymalną wydajność maszyny, pozostaw wokół niej 20 cm wolnej przestrzeni.
  Konfigurowanie

INSTALACJA KLIMATYZATORA

 1. Przykręć wąż wylotowy do wylotu powietrza z tyłu klimatyzatora, a następnie przykręć adapter węża do drugiego końca węża.
  Instrukcja instalacji
 2. Zmierz rozmiar okna.
  Instrukcja instalacji
 3. Zamontować uszczelkę okienną w otworze okiennym, dopasowując długość do otworu okiennego i zablokować.
  Uwaga: Zestaw do uszczelniania okien współpracuje z oknami przesuwnymi.
  Instrukcja instalacji
 4. Włóż adapter węża do panelu wentylacyjnego (A), a następnie wsuń adapter, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (B).
  Instrukcja instalacji
  Opcjonalny: Przymocuj wąż odpowietrzający do adaptera odpowietrzającego za pomocą dołączonej śruby. Szczegółowe informacje znajdują się w Podręczniku użytkownika.
  Instrukcja instalacji
  Uwaga: Aby uzyskać optymalną wydajność, upewnij się, że wąż odpowietrzający nie jest skręcony i nie ma załamań. Aby uzyskać lepszą wydajność, skróć wąż, ściskając jego sekcje.
  Instrukcja instalacji
  Ostrzeżenie: Kanał wylotowy został zaprojektowany specjalnie dla tego klimatyzatora. Wymiana lub wydłużenie kanału może spowodować uszkodzenie urządzenia.
 5. Opcjonalny: Zamontuj wspornik zabezpieczający za pomocą śruby typu B.
  Instrukcja instalacji
  Uruchamianie klimatyzatora w trybie DRY.
  Jeśli chcesz stale spuszczać wodę z klimatyzatora i nigdy nie musisz ręcznie opróżniać zbiornika zbiorczego, zapoznaj się z internetowym podręcznikiem użytkownika.
 6. Opcjonalny: Zamontować uszczelki.
  A Wyjmij uszczelki (dwie rolki 60″) z torby z akcesoriami.
  B Usuń papier z uszczelki, aby odsłonić klej, a następnie przyklej uszczelkę do krawędzi otworu, w którym znajdzie się płyta uszczelniająca, aby zapobiec przedostawaniu się ciepłego powietrza do pomieszczenia po zamontowaniu.
  C Dopasuj płytkę uszczelniającą do otworu.
  D Zamontować płytkę uszczelniającą.
  Instrukcja instalacji

INSTALACJA BATERII

 • Włóż dwie baterie AAA (w zestawie) do pilota.
  Instalacja baterii

Włączanie klimatyzatora i wybieranie trybu.
Uwaga: Więcej informacji na temat rodzajów dźwięków, jakie może wydawać klimatyzator, można znaleźć w Podręczniku użytkownika

 1. Naciśnij Power ( Ikona przycisku ), aby włączyć klimatyzator.
 2. Na klimatyzatorze naciśnij kilkakrotnie Mode, aby wybrać tryb Cool, Dry lub Fan.
  • Tryb chłodzenia: Klimatyzator chłodzi pokój.
  • Tryb suchy: Osuszacz pracuje, aby usunąć wilgoć z powietrza. Domyślna prędkość wentylatora jest niska i nie można jej zmienić.
  • Tryb wentylatora: Wentylator cyrkuluje powietrze, ale go nie chłodzi.
 3. W trybie chłodzenia lub wentylatora naciśnij PRĘDKOŚĆ (klimatyzator) lub Wysoka/Średnia/Niska (pilot), aby dostosować prędkość wentylatora.
  Uwaga: W trybie osuszania nie można zmienić prędkości wentylatora.

Przełączanie między stopniami Celsjusza i Fahrenheita 

 • Naciśnij °C/°F na pilocie.

Ustawianie timera 

Ustaw klimatyzator tak, aby wyłączał się lub włączał po opóźnieniu do 24 godzin.

 • Automatyczne wyłączanie: Naciśnij Ikona przycisku or Ikona przycisku podczas pracy klimatyzatora.
 • Automatyczne włączanie: Naciśnij Ikona przycisku or Ikona przycisku gdy klimatyzator jest wyłączony

Wskaźnik timera świeci się, gdy timer jest ustawiony.
Więcej informacji na temat korzystania z klimatyzatora można znaleźć w internetowym podręczniku użytkownika.

Zrozumienie komunikatów na wyświetlaczu LED 

ITEM OPIS
FL Wewnętrzny zbiornik na wodę jest pełny i należy go opróżnić. Zobacz swoje online Instrukcja obsługi po więcej informacji.
E1 Błąd czujnika temperatury cewki. Wyłącz klimatyzator i zadzwoń do profesjonalnego technika konserwacji lub centrum serwisowego.
E2 Błąd czujnika temperatury wewnętrznej. Wyłącz klimatyzator i zadzwoń do profesjonalnego technika konserwacji lub centrum serwisowego.
E4 Ochrona przed zamarzaniem. Temperatura wężownicy klimatyzatora jest zbyt niska i jednostka wyłączyła się automatycznie. Urządzenie resetuje się samoczynnie, gdy temperatura osiągnie 46.4°F (8°C).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Informacje dotyczące rozwiązywania problemów można znaleźć w podręczniku użytkownika online.

DANE TECHNICZNE

Specyfikacje można znaleźć w podręczniku użytkownika online.

OGRANICZONA GWARANCJA JEDNOROCZNA

Odwiedź stronę www.insigniaproducts.com, aby uzyskać szczegółowe informacje lub zajrzyj do internetowego podręcznika użytkownika.

Obsługa klienta

Obsługa klienta pod numerem 1-877-467-4289 (Stany Zjednoczone i Kanada)
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA jest znakiem towarowym firmy Best Buy i firm stowarzyszonych
Dystrybucja przez Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA
© 2022 Best Buy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

logo.png

Dokumenty / Zasoby

Przenośny klimatyzator serii INSIGNIA NS [pdf] Podręcznik użytkownika
NS-AC10PWH9, NS-AC10PWH9-C, NS-AC12PWH9, NS-AC12PWH9-C, Przenośny klimatyzator, Seria NS Przenośny klimatyzator, Seria NS, Przenośny klimatyzator, Klimatyzator, AC

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *