Logo HOMEDICS

Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1

TOTALCLEAN®
OCZYSZCZACZ POWIETRZA 4 W 1
Instrukcja obsługi
2 LATA GWARANCJI

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ ODNIESIENIE.

 • ZAWSZE odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem. Aby odłączyć, ustaw wszystkie elementy sterujące w pozycji „OFF”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
 • Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana oraz przed założeniem lub zdjęciem części lub akcesoriów.
 • To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować urządzenia.
 • NIE WOLNO sięgać po urządzenie, które wpadło do wody lub innych płynów. Wyłączyć w sieci i natychmiast odłączyć. Utrzymuj w suchości – NIE używaj w mokrych lub wilgotnych warunkach.
 • NIGDY nie wkładaj szpilek ani innych metalowych elementów mocujących do urządzenia.
 • Używaj tego urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w tej broszurze. NIE używaj dodatków niezalecanych przez HoMedics.
 • NIGDY nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody. Zwróć go do centrum serwisowego HoMedics w celu sprawdzenia i naprawy.
 • Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
 • Nadmierne użytkowanie może doprowadzić do nadmiernego nagrzewania się produktu i skrócenia jego żywotności. W takim przypadku należy przerwać użytkowanie i przed uruchomieniem odczekać, aż urządzenie ostygnie.
 • NIGDY nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnego otworu.
 • NIE używaj w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w którym podawany jest tlen.
 • NIE WOLNO pracować pod kocem lub poduszką. Może dojść do nadmiernego nagrzania i spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia osób.
 • NIE WOLNO przenosić tego urządzenia za przewód ani nie używać przewodu jako uchwytu.
 • NIE używać na zewnątrz.
 • Ten produkt wymaga zasilania 220-240 V AC.
 • NIE próbuj naprawiać urządzenia. Nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. W celu naprawy wyślij do centrum serwisowego HoMedics. Wszelkie czynności serwisowe tego urządzenia muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy firmy HoMedics.
 • Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia ani nie umieszczaj go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kłaczków, włosów itp.
 • Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzeń w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągniętym do wanny lub zlewu. Nie wkładać ani nie wrzucać do wody lub innej cieczy.
 • Nieprzestrzeganie powyższego może skutkować ryzykiem pożaru lub obrażeń.
 • To urządzenie NIGDY nie powinno być używane przez osoby cierpiące na jakiekolwiek dolegliwości fizyczne, które ograniczałyby zdolność użytkownika do obsługi elementów sterujących.
 • Jeśli produkt wydaje się nadmiernie gorący, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z centrum serwisowym HoMedics.
 • Nie układaj przewodu pod wykładziną. Nie zakrywaj przewodu dywanikami, chodnikami lub podobnymi pokryciami. Nie układaj przewodu pod meblami lub urządzeniami. Umieść przewód z dala od obszarów ruchu, gdzie można się o niego potknąć.

DWULETNIA GWARANCJA

FKA Brands Ltd udziela na ten produkt gwarancji na wady materiałowe i wykonawcze przez okres 2 lat od daty zakupu, z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkt FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużyciem; wypadek; załączenie jakiegokolwiek nieautoryzowanego akcesorium; zmiana produktu; lub jakiekolwiek inne warunki, które są poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy produkt jest zakupiony i eksploatowany w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt, który wymaga modyfikacji lub adaptacji, aby mógł działać w dowolnym kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany lub naprawiony z produktów uszkodzonych przez te modyfikacje, nie jest objęty niniejszą gwarancją. FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, wynikowe lub specjalne. Aby uzyskać gwarantowaną obsługę produktu, należy zwrócić produkt opłacony drogą pocztową do lokalnego centrum serwisowego wraz z dowodem zakupu opatrzonym datą (jako dowód zakupu). Po otrzymaniu, FKA Brands Ltd naprawi lub wymieni, w razie potrzeby, Twój produkt i zwróci go Tobie z opłatą pocztową. Gwarancja udzielana jest wyłącznie przez Centrum Serwisowe HoMedics. Serwisowanie tego produktu przez kogokolwiek innego niż Centrum Serwisowe HoMedics powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie wpływa na Twoje prawa ustawowe. Aby uzyskać informacje o lokalnym centrum obsługi HoMedics, przejdź do www.homemedics.co.uk/servicecentres

Wyjaśnienie dotyczące dyrektywy WEEE

Ikona kosza na śmieci To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, poddawaj je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

CECHY PRODUKTU

Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - CECHY

KOMPLEKSOWY SYSTEM FILTRACJI TYPU HEPA
FILTRACJA TYPU HEPA
Usuwa do 99% unoszących się w powietrzu cząsteczek o wielkości zaledwie 0.3 mikrona, takich jak alergeny, pyłki, kurz, zarazki, sierść zwierząt domowych, zapach, zarodniki pleśni i dym z powietrza przechodzącego przez filtr.
FILTRACJA ZAPACHÓW WĘGLOWYCH
Redukuje zapachy domowe i LZO (lotne związki organiczne)/gazy, jak wykazały niezależne testy laboratoryjne.
FILTR WSTĘPNY
Wychwytuje duże cząsteczki.
JONIZATOR Z WŁ./WYŁ.
Po włączeniu jonizator wspomaga proces oczyszczania powietrza.
2 PRĘDKOŚCI
Niska i wysoka.
WSKAŹNIK WYMIANY FILTRA
Świeci się, gdy należy wymienić filtr.
SUGEROWANY ROZMIAR POKOJU
40M 2 /H / 427FT 2 /H. Przenośne oczyszczacze powietrza sprawdzą się bardziej w pomieszczeniach, w których wszystkie drzwi i okna są zamknięte.
ZMIANY POWIETRZA NA GODZINĘ
Ten oczyszczacz powietrza będzie oczyszczał powietrze w pomieszczeniu 40M 2 / 427 FT 2 (przy założeniu sufitu 2.43 M/8 FT) raz na godzinę przy dużej prędkości w zamkniętym pomieszczeniu. Natężenie przepływu powietrza wynosi 97M 3 /H / 3418 FT 3 /H.
TACKA OLEJOWA
Zawiera 3 wkładki z olejkiem eterycznym. Użyj olejku eterycznego (brak w zestawie), aby rozprowadzić zapach w powietrzu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED WŁĄCZENIEM URZĄDZENIA

 • Wyjmij oczyszczacz powietrza z pudełka i wyjmij przezroczystą plastikową torbę ochronną.
 • Ustaw oczyszczacz powietrza na stabilnej, równej powierzchni.
 • Podłącz przewód zasilający do standardowego gniazdka elektrycznego.

USTAWIENIA PRZYCISKU ZASILANIA I PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

 • Aby włączyć oczyszczacz powietrza, naciśnij przycisk zasilaniaPower przycisk.
 • Ten oczyszczacz powietrza ma 2 ustawienia prędkości wentylatora: niską i wysoką. Im wyższe ustawienie prędkości wentylatora, tym szybciej powietrze będzie oczyszczane. Wybierz lub zmień prędkość wentylatora, naciśnij prędkość wentylatoraPrędkość wentylatora 2 (średnia) IKONAaż do osiągnięcia żądanego ustawienia.

USTAWIENIE JONIZATORA Z ON/OFF
Cząsteczki jonów mają ładunek dodatni lub ujemny, który przyczepia się do cząstek unoszących się w powietrzu, co ułatwia ich wychwycenie przez system filtracji. Naciśnij przycisk jonizatora ION, aby włączyć jonizator. Niebieskie światło zaświeci się, wskazując, że jonizator jest w użyciu. Naciśnij ponownie przycisk jonizatora ION, aby wyłączyć jonizator.
UWAGA: Cząsteczki kurzu mogą gromadzić się na powierzchniach wokół oczyszczacza powietrza, gdy jonizator jest używany. Te cząsteczki kurzu można odkurzać lub wycierać miękką, damp płótno.
UWAGA: Podczas używania jonizatora od czasu do czasu można usłyszeć trzaski. To normalne.
UWAGA: Jonizator wytwarza mniej ozonu niż ustalone przez UL limity 0.05 ppm. Ozon może być szkodliwy dla ptaków i małych zwierząt domowych. Aby zapobiec gromadzeniu się ozonu, używaj funkcji jonizatora w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
NOCNE ŚWIATŁO
Lampka nocna ma 3 opcje. Naciśnij raz przycisk lampki nocnej, aby włączyć niebieskie lampki nocne. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć niebieski pierścień podświetlenia nocnego i wyświetlacz zgaśnie. Naciśnij trzeci raz, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza.
TACKA OLEJOWA
Użyj olejku eterycznego (brak w zestawie), aby rozprowadzić zapach w powietrzu.
UWAGA: Do użytku wyłącznie z dołączonymi wkładkami z olejkami eterycznymi HoMedics. Nie dodawaj olejków eterycznych nigdzie indziej w urządzeniu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
UWAGA: Nie pozostawiaj wypełnionego wkładu olejku eterycznego w oczyszczaczu powietrza, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.

CZY OLEJKI ETERYCZNE SĄ BEZPIECZNE W STOSOWANIU WOKÓŁ ZWIERZĄT?
Zawsze powinniśmy zachować ostrożność, używając olejków eterycznych wokół naszych zwierząt. Wszystkie olejki eteryczne i produkty do aromaterapii (np. Dyfuzory) należy przechowywać poza zasięgiem zwierząt. Trzymaj otwarte butelki z dala od zwierząt domowych, aby uniknąć spożycia wewnętrznego. Nie zalecamy miejscowego stosowania olejków eterycznych u zwierząt domowych, ponieważ mają one silny zmysł węchu i nie mogą pozbyć się olejku, jeśli mu się nie podoba lub przeszkadza. Podczas rozprowadzania olejków eterycznych wokół zwierząt, zawsze rozpraszaj je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i zostawiaj im możliwość usunięcia się z przestrzeni, na przykład pozostawienie otwartych drzwi. Każde zwierzę jest inne, więc uważnie obserwuj, jak każde zwierzę reaguje przy pierwszym wprowadzeniu olejku eterycznego. Jeśli wystąpi podrażnienie, przerwij stosowanie olejku eterycznego. Zalecamy zasięgnąć porady lekarza, jeśli nastąpi połknięcie olejku eterycznego.

DODAWANIE OLEJKÓW ETERYCZNYCH
Ten oczyszczacz powietrza został certyfikowany przez Fundację Europejskiego Centrum Badań nad Alergią (ECARF) jako produkt przyjazny dla alergików. Należy pamiętać, że przyjazność dla alergików nie jest już gwarantowana, jeśli używana jest funkcja tacki na zapachy olejków eterycznych, ponieważ olejki eteryczne mogą prowadzić do reakcji alergicznych.
UWAGA: Umieszczenie oleju w dowolnym miejscu poza tacą na olej spowoduje uszkodzenie oczyszczacza powietrza.

Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig1 1. Taca na olej znajduje się z boku oczyszczacza powietrza.
Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig2 2. Naciśnij, aby otworzyć i wyjąć tacę.
Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig3 3. Umieść 1 wacik (3 w zestawie) na tacy na olej.
Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig4 4. Dodaj 5–7 kropli olejku do wacika. Możesz go używać mniej więcej w zależności od osobistych preferencji.
UWAGA: Olejek eteryczny należy umieszczać na podkładce, a NIE bezpośrednio na tacce.
Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig5 5. Umieść tackę na olej z powrotem w jej komorze i popchnij, aby zamknąć. Zapach zacznie się automatycznie po włączeniu oczyszczacza powietrza.

WYMIANA FILTRA

WYMIENIĆ LAMPKĘ FILTRA
Kontrolka wymiany filtra zapala się, gdy nadchodzi czas wymiany filtra typu HEPA w oparciu o liczbę godzin użytkowania oczyszczacza powietrza.
WYMIANA FILTRA TYPU HEPA
Aby uzyskać optymalną wydajność, wymieniaj co 12 miesięcy w normalnych warunkach użytkowania.

Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig6 1. Odłącz oczyszczacz powietrza i obróć go do góry nogami. Obróć pokrywę filtra, jak
wskazane do usunięcia.
Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig7 2. Zdejmij pokrywę filtra i odłóż ją na bok.
Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig8 3. Pociągnij, aby wyjąć stary filtr
Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig9 4. Wsuń nowy filtr typu HEPA do wnęki filtra.
Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig10 5. Załóż ponownie pokrywę filtra i obróć w prawo, aby ją zablokować.
Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig11 6. Podłącz przewód zasilający do standardowego gniazdka sieciowego. Włącz oczyszczacz powietrza. Naciśnij i przytrzymaj moc Power przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE WSTĘPNEGO FILTRA
UWAGA: Aby uzyskać najlepszą wydajność, odkurzaj filtr wstępny raz w miesiącu podczas normalnego użytkowania.

 1. Odłącz oczyszczacz powietrza.
 2. Wyjmij filtr typu HEPA zgodnie z opisem w części Wymiana filtra typu HEPA.
 3. Odkurz zewnętrzną powierzchnię filtra typu HEPA za pomocą nasadki szczotkowej odkurzacza, dokładnie go wyczyść.
 4. Umieść filtr typu HEPA z powrotem w oczyszczaczu powietrza i zamknij kratkę.
 5. Podłącz przewód zasilający do standardowego gniazdka elektrycznego.

Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig12

CZYSZCZENIE TACKI OLEJOWEJ
Otwórz tackę na olej i wyjmij poduszkę. W przypadku zmiany zapachu olejku eterycznego należy wymienić wkładki z olejkami eterycznymi. Jeśli nadal używasz tego samego zapachu, odłóż wkładkę z olejkiem eterycznym do ponownego użycia. Wytrzyj wnętrze tacki foliowej miękką szmatką. Umieść wkładkę z olejkiem eterycznym z powrotem na tacce i zamknij.Oczyszczacz powietrza Homedics AP T10 GB Total Clean 2 w 1 - fig13

UWAGA: Podczas przechowywania pozostawić wacik z olejku eterycznego z tacy na olej.
UWAGA: Urządzenie może być używane tylko z zalecanym medium parującym. Stosowanie innych substancji może stwarzać zagrożenie toksyczne lub pożarowe.

DLA NAJLEPSZEJ WYDAJNOŚCI

 • NIGDY nie używaj wody ani żadnych domowych środków czyszczących lub detergentów do czyszczenia filtra typu HEPA.
 • W razie potrzeby oczyść zewnętrzną część urządzenia suchą szmatką.
 • NIGDY nie używaj wody, wosku, pasty ani żadnych środków chemicznych do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia.
 • Wyczyść osłonę kratki za pomocą adamp w razie potrzeby ściereczka lub szczotka do odkurzacza.
 • Odkurzaj filtr wstępny co miesiąc w normalnych warunkach użytkowania.
 • Filtr typu HEPA należy wymieniać co 12 miesięcy w normalnych warunkach użytkowania.
 • Zawsze używaj oryginalnego filtra wymiennego HoMedics, aby uzyskać optymalną wydajność.

Aby kupić oryginalne części zamienne/części zamienne HoMedics, odwiedź please www.homemedics.co.uk
3 paczki poduszek zapachowych – ARM-PAD3
Taca na aromaty – AP-T10WTARM
Filtr HEPA – AP-T10FLR

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie będzie działać •Urządzenie nie jest podłączone
•Przycisk zasilania nie wciśnięty
• Brak zasilania jednostki
•Filtr typu HEPA nie jest prawidłowo zainstalowany
•Osłona kratki nie jest prawidłowo zainstalowana
• Podłącz urządzenie do
• Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć zasilanie
•Sprawdź bezpieczniki, wypróbuj inne gniazdko
•Ponownie zainstaluj filtr typu HEPA
•Załóż ponownie osłonę kratki
Zmniejszony przepływ powietrza air •Tylna kratka może być zablokowana
•Filtr wstępny wymaga odkurzania
•Filtr typu HEPA wymaga wymiany
•Sprawdź, czy nic nie blokuje tylnej kratki i wylotu powietrza
•Odkurz filtr wstępny za pomocą nasadki szczotkowej odkurzacza
•Wymień filtr typu HEPA
Zmniejszone usuwanie zapachów •Filtr typu HEPA wymaga wymiany •Wymień filtr typu HEPA
Nadmierny hałas •Urządzenie nie jest wypoziomowane •Ustaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni
Lampka wymiany filtra pozostaje zapalona po wymianie filtra •Wskaźnik wymiany filtra musi zostać zresetowany •Naciśnij i przytrzymaj przycisk jonizatora przez 3 sekundy, aż zgaśnie kontrolka wymiany filtra
Kontrolki wyświetlacza są wyłączone • Ustawienie oświetlenia nocnego •Naciśnij przycisk lampki nocnej, aż żądane światła zostaną włączone/wyłączone

Homedics AP T10 GB Total Clean oczyszczacz powietrza 2 w 1 - icon1

Producent i importer w Wielkiej Brytanii FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 OGP, Wielka Brytania
Importer UE: FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlandia
Dystrybutor w Australii: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178, Australia
Obsługa klienta: +44 (0) 1732 3785571 support@homemedics.co.uk

Dokumenty / Zasoby

Homedics AP-T10-GB Total Clean Oczyszczacz powietrza 2 w 1 [pdf] Instrukcja obsługi
AP-T10-GB, całkowicie czysty oczyszczacz powietrza 2 w 1

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *