Magazyn ciepła HSDI330 Dynamic Intelirad 
Instrukcja obsługi grzejnika aluminiowego

Instrukcja obsługi grzejnika aluminiowego HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad

 

ikona ostrzeżeniaWAŻNY

Instrukcje te należy uważnie przeczytać i zachować do wykorzystania w przyszłości.
Należy również zwrócić uwagę na informacje umieszczone na urządzeniu.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, w tym:
WAŻNE – Należy użyć wspornika ściennego dostarczonego z urządzeniem.

UWAGA – NIE UŻYWAĆ GRZEJNIKA W BEZPOŚREDNIM OTOCZENIU WANNY, PRYSZNICA LUB BASENU.

WAŻNY – Jeżeli grzejnik jest instalowany w pomieszczeniu, w którym znajduje się wanna lub prysznic, musi być zainstalowany tak, aby przełączniki i inne elementy sterujące nie były dotykane przez osobę korzystającą z wanny lub prysznica.
Nie używać na zewnątrz.
Nie umieszczaj grzejnika bezpośrednio pod stałym gniazdem lub skrzynką przyłączeniową.

OSTRZEŻENIE – Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywać grzejnika. Nie umieszczaj na grzejniku materiałów ani odzieży ani nie utrudniaj cyrkulacji powietrza wokół grzejnika, na przykład zasłonami lub meblami, ponieważ może to spowodować przegrzanie i ryzyko pożaru. NIGDY nie zakrywaj ani nie blokuj w żaden sposób otworów wylotowych ciepła w górnej części grzejnika ani otworów wlotowych powietrza w podstawie grzejnika.

grzejnik niesie ikonę Grzejnik zawiera ostrzeżenie „NIE ZAKRYWAĆ”, aby ostrzec użytkownika o ryzyku pożaru, które może wystąpić w przypadku przypadkowego zakrycia grzejnika.

UWAGA – Niektóre części tego produktu mogą się bardzo rozgrzać i spowodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których przebywają dzieci i osoby wymagające szczególnego traktowania. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z daleka, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 lat do mniej niż 8 lat mogą włączać/wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przewidzianej dla niego normalnej pozycji roboczej i znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieciom w wieku od 3 lat do poniżej 8 lat nie wolno podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani przeprowadzać konserwacji użytkownika.

Należy pamiętać, że należy zachować należytą ostrożność i rozwagę podczas używania tego grzejnika w połączeniu z regulatorem termicznym, sterownikiem programowym, zegarem lub jakimkolwiek innym urządzeniem, które automatycznie włącza ogrzewanie, ponieważ istnieje ryzyko pożaru, gdy grzejnik zostanie przypadkowo zakryty lub przesunięty . Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE – Serwisowanie i naprawy produktu powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego przez producenta przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, przy użyciu wyłącznie części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.

OSTRZEŻENIE – TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE

Instalacja elektryczna musi być wykonana przez kompetentnego elektryka i musi być zgodna z aktualnymi przepisami IEE dotyczącymi sprzętu elektrycznego w budynkach. Przewody w tym przewodzie sieciowym są pokolorowane zgodnie z następującym kodem:

ZIELONY I ŻÓŁTY: ZIEMIA
NIEBIESKI: NEUTRALNY
BRĄZOWY: NA ŻYWO

Nagrzewnica jest wyposażona w elastyczny przewód typu H05VV-F o wymiarach 3 x 1.0 mm2 do podłączenia do stałego okablowania pomieszczenia przez odpowiednią skrzynkę przyłączeniową umieszczoną obok nagrzewnicy. Środki do odłączenia muszą być wbudowane w stałe okablowanie lokalu zgodnie z zasadami okablowania. Obwód zasilający nagrzewnicy musi zawierać dwubiegunowy odłącznik z separacją styków co najmniej 3 mm.

Nagrzewnica jest wypełniona dokładnie określoną ilością specjalnego oleju. Naprawy wymagające otwarcia zbiornika oleju mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub jego serwisanta, z którym należy się skontaktować w przypadku wycieku oleju.
Należy przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji oleju podczas złomowania urządzenia.

Dodatkowe wiązanie uziemienia

Jeżeli ekwipotencjalne uziemienie jest wymagane, uważa się, że przewód uziemiający w przewodzie zasilającym zapewnia dodatkowe połączenie uziemiające (patrz przepis 544.2.5, 17. wydanie przepisów IEE okablowania).

Należy pamiętać, że zapalone papierosy, świece i palniki olejowe w połączeniu z efektem konwekcyjnym grzejników elektrycznych mogą powodować odkładanie się sadzy na powierzchni bezpośrednio nad i po bokach grzejnika. To nie jest wina grzałki. Nadmierne palenie świec lub palenie w środowisku pracy tego produktu może powodować silne przebarwienia w ciągu kilku miesięcy użytkowania.

Bezpieczeństwo – ochrona przed przegrzaniem

Dla Twojego bezpieczeństwa urządzenie jest wyposażone w wyłącznik termiczny. W przypadku przegrzania produktu z jakiegoś powodu, wyłącznik zapobiega nadmiernemu nagrzaniu produktu poprzez odcięcie zasilania grzałki. Gdy grzejnik ostygnie, zresetuje się automatycznie, będzie kontynuował automatyczne cykliczne włączanie i wyłączanie, aż przyczyna przegrzania zostanie usunięta. Ekran wyświetlacza może migać na czerwono, wskazując, że produkt się przegrzał. Aby zresetować wyświetlacz, usuń przeszkodę i przytrzymaj Enter przez 10 sekund.

Wprowadzenie użytkownika

Dziękujemy za wybór grzejnika aluminiowego Heatstore Dynamic Intelirad. Produkujemy najwyższej jakości produkty grzewcze do użytku w różnych środowiskach. Ten produkt został zaprojektowany z wykorzystaniem najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii, aby zapewnić maksymalną kontrolę nad ogrzewaniem. Produkt pozwala w prosty sposób ustawić wymagany czas i temperaturę oraz zawiera wiele funkcji oszczędzania energii, które działają automatycznie, aby pomóc Ci utrzymać ciepło za mniej.
Przeczytaj uważnie instrukcje przed pierwszym użyciem produktu, na następnej stronie znajduje się również skrócona instrukcja obsługi, jeśli potrzebujesz przypomnienia, jak korzystać z podstawowych funkcji w przyszłości.

Grzejnik aluminiowy Intelirad ma wiele funkcji, które mają na celu zaoszczędzenie pieniędzy. Ma zdolność samouczenia się, stale monitorując wpływ swoich działań na temperaturę w pomieszczeniu. Oznacza to, że Twój grzejnik wie, ile czasu zajmie osiągnięcie określonej temperatury lub kiedy się wyłączyć, gdy zbliża się do komfortowej temperatury.
Minimalizuje to zużycie energii, jednocześnie maksymalizując komfort, utrzymując ciepło przy możliwie najniższych kosztach.

Inteli – technologia aluminiowych płetw

Grzejnik aluminiowy Intelirad wykorzystuje technologię żeber, która optymalizuje dystrybucję ciepła i skraca czas nagrzewania.

Inteli – technologia otwartego okna

Jeśli okno lub drzwi zostaną przypadkowo otwarte, grzejnik wykryje zmianę temperatury i przejdzie w tryb czuwania, powracając do normalnego działania po zamknięciu okna lub drzwi. Dzięki temu grzejnik nie próbuje ogrzać pomieszczenia, gdy ciepło z niego ucieka, oszczędzając pieniądze.

Inteli – EcoStart (sterowanie wyprzedzające)

Dowiedziawszy się, jak szybko może nagrzać pomieszczenie, grzejnik aluminiowy Intelirad jest w stanie włączyć się we właściwym czasie, aby zapewnić komfortową temperaturę w pomieszczeniu, kiedy tego chcesz. na przykładample, jeśli wstajesz o 7 rano, normalnie musiałbyś zgadywać, kiedy włączyć ogrzewanie, aby na czas nagrzało pokój. W zależności od tego, jak zimno jest na zewnątrz, może to oznaczać, że w pokoju jest nadal zimno, gdy musisz wstać z łóżka, lub że było ciepło przez pół godziny, zanim było to konieczne. Inteli EcoStart oznacza, że ​​jeśli wybierzesz 21 stopni Celsjusza o 7 rano, grzejnik włączy się dokładnie wtedy, gdy musi osiągnąć ten cel, działając krócej, gdy pogoda jest łagodna, i zapewniając przyjemny i ciepły pokój w zima.

Funkcje te zostaną wyjaśnione bardziej szczegółowo w dalszej części i można je wyłączyć, jeśli środowisko, w którym zainstalowana jest nagrzewnica, oznacza, że ​​nie są one potrzebne.

Ogólne

Grzejnik jest przeznaczony do montażu na ścianie za pomocą dostarczonego uchwytu ściennego. Powinna być obsługiwana tylko w pozycji pionowej, jak pokazano – patrz Rys. 1 i Rys. 2. Wszystkie modele są bryzgoszczelne w standardzie IP24 i mogą być używane w łazienkach, jednak nie w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, pryszniców, przyłączy wodnych , umywalki czy baseny. Przed podłączeniem nagrzewnicy sprawdź, czy objtage jest takie samo, jak podane na grzejniku.

Montaż naścienny

WAŻNE – Należy użyć wspornika ściennego dostarczonego z urządzeniem. Nagrzewnicę należy ustawić z zachowaniem minimalnych odstępów podanych wokół nagrzewnicy – ​​patrz Rys. 1 i Rys. 2.

NIE umieszczaj grzejnika bezpośrednio pod stałym gniazdem lub skrzynką przyłączeniową.

 1. Wyjmij wsporniki do montażu na ścianie z opakowania ochronnego i znajdź szablon do montażu na ścianie.
 2. Korzystając z szablonu, wywierć i zaślep otwory montażowe właściwe dla danego modelu – patrz rys. 3.
 3. Mocno przymocuj górne wsporniki do montażu ściennego do ściany za pomocą dostarczonych śrub.
 4. Dolne wsporniki do montażu na ścianie należy przypiąć do produktu przed zamontowaniem produktu na ścianie.
 5. Produkt można teraz zawiesić na górnym wsporniku ściennym, a następnie zamocować na miejscu, zabezpieczając dolny wspornik ścienny.

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad - wymiary

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad — rysunek 1,2,3

Skrócona instrukcja obsługi

Ten przewodnik służy wyłącznie do szybkiego odniesienia.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale dotyczącym obsługi.

Jak działa sterowanie grzałką?

Sterowanie pozwala wybrać, kiedy i w jakiej temperaturze ma być ciepło.
Podczas korzystania z trybu timera (patrz poniżej), na ekranie głównym pojawi się komunikat Comfort On, informujący, kiedy grzejnik utrzymuje wyświetlaną temperaturę. Comfort Off pojawi się, gdy nagrzewnica znajduje się poza ustawionym okresem ogrzewania. Gdy używane są tryby Ręczny, Eco lub Frost, grzejnik zawsze będzie utrzymywał temperaturę pokazaną na ekranie głównym.

Ustaw czas

Aby ustawić datę i godzinę na grzejniku, naciśnij Menu, a następnie naciśnij Enter z podświetloną godziną/datą. naciskać ikona w górę or ikona w dół aż pojawi się prawidłowa wartość, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić i przejść do następnej wartości. Powtarzaj, aż wszystkie szczegóły się poprawią i wyświetli się Ustaw, a następnie naciśnij Wstecz.
Wiosną i jesienią czas jest automatycznie dostosowywany między czasem Greenwich (GMT) a brytyjskim czasem letnim (BST).

Ustaw temperaturę

Temperatura pokazywana na wyświetlaczu jest nastawą temperatury w pomieszczeniu. Jest to temperatura, którą grzejnik będzie utrzymywał w okresach grzewczych. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od tej temperatury, grzejnik nie będzie działać. Grzejnik opuszcza fabrykę z tą temperaturą ustawioną na 21°C, co odpowiada typowej, komfortowej temperaturze pokojowej. Jeśli potrzebujesz innej temperatury pokojowej, naciśnij jedną z nich ikona w górę or ikona w dół aż na wyświetlaczu pojawi się żądana temperatura.

Tryby timera

Grzejnik aluminiowy Heatstore Intelirad jest fabrycznie zaprogramowany z czterema trybami timera. Tryby te określają okresy, w których grzejnik będzie pracował w trybie Comfort On.
Cztery tryby to:

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad — tryby timera

Blokada rodzicielska

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad - zabezpieczenie przed dziećmi

Jeśli chcesz zablokować elementy sterujące, aby nie można było zmienić ustawień, włącz blokadę dostępu dzieci. Aby zablokować elementy sterujące, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wstecz i Enter przez trzy sekundy. Blokada rodzicielska pojawi się na dole ekranu. Aby odblokować sterowanie, powtórz czynność, naciskając jednocześnie przycisk Wstecz i Enter przez trzy sekundy.

Który tryb timera jest dla mnie najlepszy?

Grzejnik opuszcza fabrycznie ustawiony tryb Out All Day. Jeśli jesteś poza domem w ciągu dnia i potrzebujesz ciepła tylko rano i wieczorem, ten tryb będzie pasował do Twojego stylu życia i nie będziesz musiał niczego zmieniać. Jeśli przebywasz w ciągu dnia, powinieneś wybrać tryb Cały dzień w domu, który jest pojedynczym okresem grzewczym. Tryb timera użytkownika daje cztery okresy ogrzewania podzielone na cały dzień. Jeśli wyjeżdżasz na dłuższy czas, możesz skorzystać z trybu wakacyjnego. Pozwala to zmniejszyć ogrzewanie w okresie nieobecności, powracając do wcześniej wybranego trybu w dniu powrotu.

Aby wybrać tryb timera, naciśnij Menu, a następnie Enter, aby wybrać tryb timera. Wybierz żądany tryb, naciskając ikona w górę or ikona w dół , a następnie
Wchodzić. W przypadku opcji Cały dzień poza domem, Cały dzień w domu i Timer użytkownika dostępne są trzy opcje Wybierz, Preview i Modyfikuj.

Wybierz — wybierz tę opcję timera
Przedview - View aktualnie ustawione czasy
Zmień – zmiana aktualnie ustawionego czasu

Informacje na temat zmiany zaprogramowanych czasów znajdują się na stronie 14 „Wybór i ustawienie trybu” w niniejszej instrukcji obsługi.

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad — który tryb timera jest dla mnie najlepszy

Zaawansowana

Czasami możesz być w domu, kiedy nie planowałeś być, lub musisz wyjść, kiedy planowałeś mieć włączone ogrzewanie. Możesz tymczasowo zmienić sposób korzystania z ogrzewania. Tę tymczasową zmianę uzyskuje się za pomocą funkcji Advance.

Po wybraniu timera funkcja Advance umożliwia wcześniejsze rozpoczęcie następnego okresu. Jeśli nagrzewnica znajduje się w okresie wyłączenia komfortowego i chcesz ciepła – naciśnij przycisk Advance. Jeśli grzejnik jest w trybie Comfort On i nie chcesz ogrzewania, naciśnij przycisk Advance, a grzejnik wyłączy się do rozpoczęcia następnego okresu Comfort On.

Zaawansowane wzmocnienie

Przycisk Advance służy również do wejścia w tryb doładowania, który zapewnia tymczasowe ogrzewanie przez jedną, dwie, trzy lub cztery godziny. Dwukrotnie naciśnij przycisk Advance, aby rozpocząć jednogodzinne przyspieszenie. Kontynuuj naciskanie przycisku Advance, aby wprowadzić dłuższe okresy wzmocnienia.

Działanie

Elementy sterujące znajdują się w prawym górnym rogu grzejnika. Nagrzewnica wyposażona jest w regulowany sterownik elektroniczny składający się z wyświetlacza i sześciu przycisków dotykowych.

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad — działanie

 1. Ekran wyświetlacza
 2. 'Przycisk MENU
 3. 'Przycisk powrotu
 4. Strzałki w górę iw dół
 5. Przycisk „Enter”
 6. Stan ogrzewania
 7. Przycisk „Zaawansowane”

Grzejnik jest wyposażony w bardzo dokładny elektroniczny termostat z technologią Dynamic Efficiency +. Z dokładnością do zaledwie 0.2°C umożliwia kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu. Minimalna temperatura pokojowa to 7°C. Maksymalna temperatura jest domyślnie ustawiona na 26°C, jednak w razie potrzeby można ją zwiększyć do 32°C. Temperatura 21ºC odpowiada normalnej temperaturze pokojowej.

Ikona notatkiUWAGA:

Jeśli grzejnik nie działa, może to być spowodowane wyższą temperaturą w pomieszczeniu niż nastawa termostatu.

Funkcje sterujące

Sterowanie grzejnikiem można łatwo regulować za pomocą sześciu przycisków w interfejsie użytkownika.

 1. Ekran wyświetlacza pokazuje opcje dostępne w każdym stage regulacji.
 2. Menu – wyświetla listę głównych opcji;
  – Data/godzina – Ustaw datę i godzinę.
  – Tryb – Ustaw tryb pracy.
  – Opcje – Jednostki temperatury, czas letni, ustawienia blokady i informacje serwisowe.
 3. Back powraca do poprzedniego programowania stage.
 4. Połączenia ikona w górę i ikona w dół przyciski służą do poruszania się po menu i zmiany wartości ustawień.
  Połączenia ikona w górę i ikona w dół przyciski służą również do ustawienia żądanej temperatury pokojowej na ekranie głównym. Kolor ekranu zmienia się w zależności od wybranej temperatury, od ciemnoniebieskiego do jaskrawoczerwonego.
  7C -16°C = Niebieski ekran
  17-19°C = zielony ekran
  20-21°C = Biały ekran
  22°C + = Czerwony ekran
 5. Enter jest używany w opcjach menu do potwierdzania ustawień. Na ekranie głównym naciśnięcie
  Enter wyświetli włączone funkcje.
 6. Status ogrzewania to okresy, w których grzejnik dostarcza ciepło, są zdefiniowane jako włączone w trybie komfortu (jest to wyświetlane na dole ekranu). Gdy aktywne są tryby stałego ogrzewania, tryb pracy jest wyświetlany na dole ekranu, np. Ręczny.
 7. Przycisk Advance zastępuje ustawienia ogrzewania i zmienia stan działania grzejnika. Jeśli wybrany jest tryb timera, naciśnięcie przycisku Advance spowoduje, że grzejnik pozostanie włączony do następnego okresu Komfortowego wyłączenia lub wyłączony do następnego okresu Komfortowego włączenia.
  Jeśli grzejnik pracuje w trybie ciągłym, Advance może być używany do włączania i wyłączania urządzenia.
  Advance służy również do wejścia w tryb Boost. Tryb Boost zapewnia ciepło przez jedną do czterech godzin.

Główny ekran

Po 30 sekundach grzejnik powróci domyślnie do ekranu głównego. Tutaj wyświetlana jest wybrana temperatura wraz z trybem pracy. Każde użycie funkcji Advance zostanie tutaj wyświetlone, a naciśnięcie Enter pokaże funkcje, które są włączone.

Gdy pozostanie nieaktywny przez dłuższy czas, wyświetlacz „uśpi się” i tekst zniknie.
Naciśnij dowolny przycisk, aby powrócić.

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad — ekran główny

Ikona notatki UWAGA:
Ekran wyświetlacza powróci do ekranu głównego po okresie 30 sekund bezczynności

Ikona notatkiUWAGA:
Naciśnięcie enter pokaże funkcje, które są włączone, np. ES i OW powyżej. Patrz: strona 17.

Ustawianie daty i godziny

Grzejnik wyposażony jest w zegar czasu rzeczywistego z funkcją kalendarza. Zegar czasu jest wyposażony w baterię podtrzymującą, która podtrzymuje działanie zegara w przypadku braku zasilania sieciowegotage.

Aby dostosować godzinę lub datę, wykonaj poniższe czynności.

Naciśnij przycisk Menu. Wybierz datę/godzinę, naciskając przycisk Enter. Naciśnij i , aby wybrać właściwy dzień miesiąca i naciśnij Enter, aby wybrać.

Powtarzaj tę operację, aż data i godzina zostaną ustawione, upewniając się, że naciśnij Enter, aby wybrać. Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu głównego po wyświetleniu Ustawień.

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad - ustawianie daty i godziny

Tryby działania

Grzałka jest fabrycznie zaprogramowana z zestawem profileS. Dostępne są cztery opcje – trzy wstępnie zaprogramowane i jeden regulowany przez użytkownika timer;

 1. Out All Day (wstępnie zaprogramowany) – ma następujące zaprogramowane godziny od poniedziałku do niedzieli, które można zmienić w razie potrzeby 07.00:08.30 do 17.30:22.00 XNUMX:XNUMX do XNUMX:XNUMX
 2. Cały dzień w domu (zaprogramowany) – ma następujące ustawione czasy od poniedziałku do niedzieli, które można zmienić w razie potrzeby; 08.00 do 21.00
 3. Wakacje (zaprogramowane na 7 dni przy 10°C) – ustaw liczbę dni (od 1 do 300) i temperaturę. Zaleca się 7°C, jeśli chcesz po prostu chronić nieruchomość przed mrozem podczas nieobecności.
 4. Timer użytkownika – zapewnia użytkownikowi największą elastyczność. W ciągu dnia dostępne są cztery przedziały czasowe, które można dostosować do każdego dnia tygodnia.

Grzejnik może również utrzymywać stałą temperaturę w pomieszczeniu, korzystając z następujących trybów;

 1. Tryb ręczny nagrzewa pomieszczenie do komfortowej temperatury 21°C.
 2. Tryb Eco utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu na poziomie 18°C. Poprzez nieznaczne obniżenie temperatury w pomieszczeniu można uzyskać znaczne oszczędności energii. Zielony kolor wyświetlacza wskazuje, że wybrana temperatura zapewnia komfortową temperaturę pokojową przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.
 3. Tryb Frost Protect utrzymuje temperaturę pokojową 7°C. Ten tryb powinien być używany do zapewnienia ochrony przed mrozem, co wskazuje niebieski wyświetlacz.

Wybierz Tryb gotowości, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości. Ogrzewanie nie będzie zapewnione.
Naciśnij dowolny przycisk, aby wznowić pracę w wybranym wcześniej trybie.

Ikona notatki UWAGA:

We wszystkich trybach ikona w dół i ikona w górę można użyć do ustawienia wymaganej temperatury w pomieszczeniu. W trybach programatora czasowego ta zmiana jest tymczasowa i grzejnik ustawi temperaturę w pomieszczeniu na podstawie zapisanego progrfiles.

Wybór i ustawienie trybu

Tryby timera
Aby wybrać tryb timera, naciśnij Menu, a następnie ikona w dół aby wybrać Tryb. Następnie naciśnij Enter.
Następnie wybierz tryb timera, ponownie używając przycisku Enter.

Wybierz żądany tryb, naciskając ikona w górę or ikona w dół a następnie Enter.

W przypadku opcji Cały dzień poza domem, Cały dzień w domu i Zegar użytkownika dostępne są trzy opcje – Wybierz, Przedview i Modyfikuj.

 • Wybierz – wybierz tę opcję timera.
 • Przedview - view aktualnie ustawione godziny.
 • Modyfikuj – zmień aktualnie ustawione czasy.

Po wybraniu opcji Modyfikuj wybierz i zmień każdą opcję za pomocą ikona w górę, ikona w dół i Enter.
Na koniec każdego okresu wybierz Dalej, aby przejść do następnego okresu. Po zakończeniu dnia wybierz Zapisz, aby go zaktualizować.

Po skonfigurowaniu pierwszego dnia można skopiować te ustawienia do kolejnych dni lub wszystkich dni, wybierając opcję Kopiuj następny lub Kopiuj wszystko.

W razie potrzeby każdy dzień można indywidualnie modyfikować i zapisywać. Możliwe jest również Kasowanie każdego dnia lub Kasowanie wszystkich dni. Opcje są;

 • Oszczędzaj – oszczędzaj czasy na jeden dzień.
 • Kopiuj następny – kopiuj czasy na następny dzień.
 • Kopiuj wszystko – kopiuj czasy do wszystkich siedmiu dni.
 • Wyczyść – zero przez cały dzień.
 • Wyczyść wszystko – zero razy przez wszystkie siedem dni.

Ikona notatki UWAGA:
Po zmodyfikowaniu program musi zostać wybrany, jeśli chcesz zacząć z niego korzystać.

Aby wybrać tryb, wybierz Wybierz i naciśnij Enter.

Grzejnik aluminiowy HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad — Aby wybrać tryb, wybierz Wybierz i naciśnij Enter

Jeżeli sterowanie wyprzedzające jest wyłączone, nagrzewnica nie będzie działać do początku okresu grzewczego. Należy to uwzględnić przy ustawianiu okresów grzewczych.

W trybie wakacyjnym liczbę dni, przez które pokój będzie wolny, można regulować wraz z wymaganą temperaturą pomieszczenia.

Naciśnij przycisk ikona w górę i ikona w dół aby wybrać okres wakacyjny od 1 do 300 dni, a następnie naciśnij przycisk Enter.

Naciśnij przycisk ikona w górę i ikona w dół , aby wybrać temperaturę, która ma być utrzymywana w tym okresie i nacisnąć
Przycisk Enter. Po zakończeniu trybu wakacyjnego grzejnik automatycznie powróci do wcześniej wybranego programu.

Tryby stałego ogrzewania
Aby wybrać tryb stałego ogrzewania, naciśnij Menu i ikona w dół aby wybrać Tryb i naciśnij Enter.
Następnie wybierz żądany tryb, ponownie za pomocą przycisku Enter.

Ikona notatki UWAGA: W przypadku włączenia sterowania wyprzedzającego grzejnik będzie utrzymywał zadaną temperaturę w pomieszczeniu przez cały czas trwania okresu grzewczego. Aby to osiągnąć, nagrzewnica rozpocznie ogrzewanie pomieszczenia przed rozpoczęciem okresu ogrzewania, aby zapewnić wymaganą temperaturę w pomieszczeniu na początku okresu.

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad — tryby stałego ogrzewania

Zaawansowana

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad — Advance

Funkcja Advance umożliwia ogrzewanie profile grzałki do tymczasowej wymiany. Po wybraniu timera funkcja Advance służy do wcześniejszego rozpoczęcia następnego trybu Comfort On. Jeśli nagrzewnica jest w trybie Comfort Off i wymagane jest ogrzewanie, naciśnij przycisk Advance.

Jeśli grzejnik jest w trybie Comfort On i ogrzewanie nie jest wymagane, naciśnij przycisk Advance, a grzejnik wyłączy się do rozpoczęcia następnego okresu Comfort On. Jeśli nagrzewnica jest w trybie ręcznym, ekonomicznym lub ochrony przed zamarzaniem, naciśnięcie przycisku Advance spowoduje wyłączenie nagrzewnicy. Grzałka pozostanie wyłączona do ponownego naciśnięcia przycisku Advance.

Boost

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad — doładowanie

Przycisk Advance służy również do wejścia w tryb Boost, który zapewnia tymczasowe ogrzewanie przez jedną, dwie, trzy lub cztery godziny. Dwukrotnie naciśnij przycisk Advance, aby rozpocząć jednogodzinne przyspieszenie. Kontynuuj naciskanie przycisku Advance, aby ustawić dłuższy okres doładowania.

Opcje

 

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad — opcje

Menu Opcje umożliwia modyfikację ustawień zgodnie z preferencjami użytkownika. To są;

Reguła czasu letniego — wybierz ustawienie czasu letniego. Zegar grzejnika automatycznie dostosuje się do czasu letniego (często określa się czas letni brytyjski). Jeśli żadne dostosowanie nie jest wymagane, wybierz brak.

Reguła czasu letniego — wybierz ustawienie czasu letniego. Zegar grzejnika automatycznie dostosuje się do czasu letniego (często określa się czas letni brytyjski). Jeśli żadne dostosowanie nie jest wymagane, wybierz brak.

Automatyczna blokada — włącz lub wyłącz funkcję automatycznej blokady. Ta funkcja blokuje interfejs, jeśli pozostanie nieaktywny przez dłużej niż jedną minutę. Aby odblokować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy Wstecz i Enter.

Dźwięk — sprzężenie zwrotne dźwiękowe można włączyć lub wyłączyć.

Informacje serwisowe — wyświetlane są informacje serwisowe.

Jednostki temperatury — wybierz, czy jednostka wyświetla stopnie Celsjusza czy Fahrenheita.

Blokada rodzicielska

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad - zabezpieczenie przed dziećmi 2

Aby zablokować elementy sterujące, naciśnij przycisk Wstecz i Enter przez trzy sekundy. Blokada rodzicielska pojawi się na dole ekranu. Aby odblokować sterowanie, powtórz czynność, naciskając Wstecz i Enter przez trzy sekundy.

Ikona notatki UWAGA:

Elementów sterujących nie można regulować, gdy aktywna jest blokada rodzicielska.

Informacja o użytkowniku

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad — informacje dla użytkownika

Informacja o użytkowniku
Naciśnij i przytrzymaj Enter przez pięć sekund, aby wyświetlić menu Informacje o użytkowniku;

SP Range umożliwia ustawienie maksymalnego zakresu temperatur.

Wykrywanie otwartego okna (OW), po włączeniu grzejnik obniży docelową temperaturę w pomieszczeniu, aby ograniczyć straty energii po wykryciu otwartego okna. Domyślnie włączone

EcoStart (ES) – aby osiągnąć żądaną temperaturę na początku ustawionego czasu Comfort On, urządzenie przewiduje, kiedy musi rozpocząć ogrzewanie przed rozpoczęciem ustawionego czasu. Np. w pokoju jest 16°C, a na zegarze ustawiono 21°C o 7 rano. Z ES na sterowaniu zacznie grzać pomieszczenie przed 7 rano, osiągając w tym czasie 21°C. Przy wyłączonym ES grzejnik zacznie nagrzewać pomieszczenie o 7 rano i po tym czasie osiągnie 21°C. Domyślnie włączone.

Reset do ustawień fabrycznych przywraca wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

Energia, której używamy do ogrzewania, oświetlenia i zasilania naszych domów, odpowiada za ponad jedną czwartą emisji dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii, która jest główną przyczyną zmian klimatu. Około połowa energii zużywanej w domu to ogrzewanie i ciepła woda, więc efektywne korzystanie z systemu grzewczego nie tylko pomoże chronić środowisko, ale także pozwoli zaoszczędzić pieniądze.

Wskazówki dotyczące efektywności energetycznej ogrzewania i ciepłej wody

 1. Nie ustawiaj zbyt wysokiej temperatury…
  Zmniejszenie ustawienia termostatu o zaledwie 1°C może zmniejszyć zużycie energii nawet o 10%. A jeśli wyjeżdżasz zimą, pozostaw termostat ustawiony na ochronę przed mrozem, aby zapewnić ochronę przed zamarzaniem przy minimalnych kosztach.
 2. Używaj go tam, gdzie go potrzebujesz…
  Ustaw odpowiednią temperaturę na grzejnikach dla pomieszczenia, w którym się znajdują; na przykładample, zostaw termostat na grzejniku w pokoju gościnnym na niższym poziomie.
 3. Używaj go, kiedy go potrzebujesz…
  Używaj grzejników wyposażonych w zegary lub podłączonych do sterowników centralnych, aby włączać ogrzewanie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne i automatycznie je wyłączać, gdy nie jest to potrzebne.
 4. zasłony
  Zasłoń zasłony o zmierzchu, aby ciepło nie uciekało przez okna.
 5. Windows
  Prawie 25% strat ciepła może wystąpić przez źle izolowane ramy i pojedyncze szyby.
  Jeśli nie możesz sobie pozwolić na podwójne oszklenie wszystkich okien, wybierz pokoje, które najczęściej ogrzewasz.
 6. Zadbaj o swój zbiornik ciepłej wody…
  Daj mu płaszcz Płaszcz izolacyjny do zbiorników ciepłej wody kosztuje tylko kilka funtów i zwraca się w ciągu kilku miesięcy. Dopasuj taki, który ma co najmniej 75 mm (3 cale grubości), a zaoszczędzisz 10-15 funtów rocznie.
 7. woda
  Korzystaj z prysznica, jeśli go masz, aby zaoszczędzić czas, pieniądze i wodę. Nie ustawiaj termostatu na podgrzewaczu wody zbyt wysoko – do kąpieli i mycia zwykle wystarcza 60°C/140°F.
  Włóż wtyczkę do gniazdka, gdy lejesz ciepłą wodę do zlewu – pozostawienie odkręconych kranów jest zarówno marnotrawstwem, jak i kosztem. Zapewnienie szybkiej naprawy cieknących kranów. W ciągu jednego dnia możesz zmarnować tyle wody, ile wystarczy do napełnienia wanny.

Inne wskazówki dotyczące oszczędzania energii w całym domu

 1. Lights
  Wyłączaj światła za każdym razem, gdy wychodzisz z pokoju na dłużej niż dziesięć minut. Używaj żarówek energooszczędnych, gdzie tylko możesz, ponieważ zużywają mniej niż jedną czwartą energii elektrycznej zużywanej przez zwykłe żarówki i działają dziesięć razy dłużej!
 2. gotowanie
  Użyj odpowiedniej wielkości patelni do żywności i płyty kuchennej. Trzymaj pokrywki garnków zakryte – pozwala to zmniejszyć temperaturę. Najpierw zagotuj wodę do gotowania w czajniku.

Ważny

Podczas początkowej eksploatacji może być wyczuwalny zapach ze względu na nowe materiały użyte do produkcji. Jest to normalne i zniknie po krótkim okresie użytkowania. Zaleca się jednak dobrą wentylację pomieszczenia.

Sprzątanie

UWAGA – ZAWSZE ODŁĄCZYĆ OD ZASILANIA PRZED CZYSZCZENIEM GRZEJNIKA.

Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz grzałkę od zasilania i pozwól jej ostygnąć. Odłączyć zasilanie elektryczne urządzenia. Zewnętrzną część można wyczyścić, przecierając ją miękką ściereczką damp szmatką, a następnie wysusz. Nie używaj ściernych proszków czyszczących ani środków do polerowania mebli, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni. Aby zdjąć grzejnik ze wspornika ściennego w celu wyczyszczenia lub odnowienia dekoracji, naciśnij zatrzaski na obu wspornikach (patrz rys. 3) i odchyl do przodu.

ikona utylizacjiRecykling

Dla produktów elektrycznych sprzedawanych we Wspólnocie Europejskiej. Po zakończeniu okresu użytkowania produktów elektrycznych nie należy ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi.
Proszę oddać do recyklingu tam, gdzie istnieją urządzenia. Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu w swoim kraju.

Gwarancja

Grzejnik Heatstore Dynamic Intelirad jest objęty następującymi gwarancjami

3 lata gwarancji na miejscu
3 lata gwarancji na elektronikę
10 lat gwarancji na aluminiową obudowę

Serwis pogwarancyjny

Jeśli Heatstore Intelirad wygląda na uszkodzony przy pierwszym odbiorze lub nie działa prawidłowo, skontaktuj się z nami telefonicznie 0117 923 5375 lub e-mailem zapytania@heatstore.co.uk

Nie zwracaj produktu w pierwszej kolejności, ponieważ może to opóźnić zapewnienie satysfakcjonującej usługi. PRZYPADKOWE USZKODZENIA NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ

Twój produkt objęty jest 3-letnią gwarancją od daty zakupu. W tym okresie zobowiązujemy się do bezpłatnej naprawy lub wymiany tego produktu, pod warunkiem, że został on zainstalowany i obsługiwany zgodnie z niniejszą instrukcją.

Po upływie 3 lat udzielana jest kolejna 7-letnia gwarancja tylko na aluminiową obudowę. Jeśli potrzebujesz pomocy z tym produktem, zadzwoń do naszego centrum kontaktowego pod numer 0117 923 5375 lub wyślij e-mail zapytania@heatstore.co.uk

Aby Ci pomóc, będziemy potrzebować następujących informacji: numer modelu i numer seryjny (znajdują się one z tyłu urządzenia). Oryginalny dowód zakupu, rodzaj wady i data zakupu.

Paragon należy zachować jako dowód zakupu.
Twoje prawa wynikające z niniejszej gwarancji są dodatkowe w stosunku do praw ustawowych, na które z kolei nie ma wpływu niniejsza gwarancja

Grzejnik aluminiowy HEATSTORE HSDI330 Dynamic Intelirad — należy zachować rachunek jako dowód zakupu

Połączone w ikonie qr

ikona kodu qr youtube

ce, ikona ukca

Ten produkt jest zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa EN60335-2-30 i europejską normą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) EN55014, EN60555-2 i EN60555-3. Obejmują one zasadnicze wymagania dyrektyw EWG 2006/95/WE i 2004/108/WE

 

Telefon: 0117 923 5375
Faks: 0117 923 5374
Magazyn ciepła, jednostka 12, dostęp 18, Bristol, BS11 8HT
www.heatstore.co.uk

 

 

logo HEATSTORE

 

Dokumenty / Zasoby

HEATSTORE HSDI330 Dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad [pdf] Instrukcja obsługi
HSDI330, HSDI750, HSDI500, HSDI1000, dynamiczny grzejnik aluminiowy Intelirad, grzejnik aluminiowy, dynamiczny grzejnik Intelirad, grzejnik Intelirad, grzejnik

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *