GLOBALNY PRZEMYSŁ.jpg

GLOBAL INDUSTRIAL GIDIFS24L Instrukcja obsługi wszystkich zamrażarek

GLOBALNE PRZEMYSŁOWE GIDIFS24L Wszystkie zamrażarki

Model: GIDIFS24L

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Wpisz numer modelu i numer seryjny (w lewym dolnym rogu szafki) tutaj:
Model nr.: _______________________

Globalny przemysł
11 Harbour Park Drive
Port Washington, NY 11050
www.globalindustrial.com

Felix Storch, Inc.
Firma zarejestrowana zgodnie z normą ISO 9001:2015
770 Aleja Garnizonowa
Bronx, Nowy Jork 10474
www.accucold.com

 

BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU

Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych są bardzo ważne.

W niniejszej instrukcji i na Twoim urządzeniu zamieściliśmy wiele ważnych komunikatów dotyczących bezpieczeństwa. Zawsze czytaj i stosuj się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa.

IKONA OSTRZEGAWCZA To jest symbol ostrzeżenia o bezpieczeństwie. Symbol ostrzega o potencjalnych zagrożeniach, które mogą zabić lub zranić Ciebie i inne osoby. Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa będą zgodne z symbolem ostrzeżenia o bezpieczeństwie i słowami „NIEBEZPIECZEŃSTWO” lub „OSTRZEŻENIE”.

IKONA NIEBEZPIECZEŃSTWAZAGROŻENIE oznacza, że ​​nieprzestrzeganie tego oświadczenia o bezpieczeństwie może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Zdobyć OSTRZEŻENIE oznacza, że ​​nieprzestrzeganie tego oświadczenia o bezpieczeństwie może spowodować poważne uszkodzenie produktu, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa będą ostrzegać o potencjalnym zagrożeniu, informować o tym, jak zmniejszyć ryzyko obrażeń i co może się stać, jeśli instrukcje nie będą przestrzegane.

 

WAŻNI OCHRONIARZE

Przed użyciem urządzenia należy je odpowiednio ustawić i zainstalować zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, dlatego należy uważnie przeczytać instrukcję. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała podczas korzystania z tego sprzętu, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

IKONA OSTRZEGAWCZA Przed użyciem urządzenia należy je odpowiednio ustawić i zainstalować zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, dlatego należy uważnie przeczytać instrukcję. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała podczas korzystania z tego sprzętu, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

IKONA NIEBEZPIECZEŃSTWA

 • Podłącz do uziemionego gniazda z 3 bolcami, nie wyjmuj bolca uziemiającego, nie używaj adaptera i nie używaj przedłużacza.
 • Wymień wszystkie panele przed uruchomieniem.
 • Zaleca się zapewnienie oddzielnego obwodu obsługującego tylko twoją jednostkę. Używaj gniazd, których nie można wyłączyć przełącznikiem lub łańcuchem.
 • Nigdy nie czyścić części urządzenia łatwopalnymi płynami. Opary te mogą stwarzać zagrożenie pożarowe lub wybuchowe. Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych oparów i płynów w pobliżu tego lub jakichkolwiek innych elementów wyposażenia. Opary mogą stwarzać zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia i czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że przewód zasilający urządzenia jest odłączony.
 • Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
 • Odłącz urządzenie lub odłącz zasilanie przed czyszczeniem lub serwisowaniem. Niezastosowanie się do tego może spowodować porażenie prądem lub śmierć.
 • Nie próbuj naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie zalecane w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne czynności serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu technikowi.
 • To urządzenie nie zawiera CFC i HFC i zawiera niewielką ilość izobutanu (R600a), który jest przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny. Nie uszkadza warstwy ozonowej ani nie zwiększa efektu cieplarnianego. Podczas transportu i ustawiania urządzenia należy uważać, aby żadne części układu chłodzenia nie uległy uszkodzeniu. wyciekający płyn chłodzący może się zapalić i uszkodzić oczy.
 • W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń:
  o Unikaj otwartego ognia i wszystkiego, co tworzy iskry,
  o Odłączyć od linii zasilania elektrycznego,
  o Przez kilka minut wietrzyć pomieszczenie, w którym urządzenie było izolowane, i
  o Skontaktować się z działem serwisowym w celu uzyskania porady.
 • Im więcej chłodziwa znajduje się w urządzeniu, tym większe pomieszczenie, w którym należy je zainstalować. W przypadku wycieku, jeśli urządzenie znajduje się w małym pomieszczeniu, istnieje niebezpieczeństwo nagromadzenia palnych gazów. Na każdą uncję chłodziwa wymagane jest co najmniej 325 stóp sześciennych przestrzeni w pomieszczeniu. Ilość chłodziwa w urządzeniu podana jest na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia. Wykonywanie czynności serwisowych lub napraw tego urządzenia jest niebezpieczne dla kogokolwiek innego niż autoryzowany pracownik serwisu.
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia, przenoszenia i użytkowania urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia przewodów czynnika chłodniczego lub zwiększenia ryzyka wycieku.
 • Wymiana części składowych i serwis powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis fabryczny, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zapłonu spowodowanego nieprawidłowymi częściami lub niewłaściwą obsługą.

Zdobyć

 • POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI OBJAŚNIENIAMI OSTRZEGAWCZYMI TYLKO, JEŚLI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO TWOJEGO MODELU
 • Do przenoszenia i montażu urządzenia należy użyć co najmniej dwóch osób. Niezastosowanie się do tego może spowodować obrażenia pleców lub inne obrażenia.
 • Aby zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia, przód urządzenia musi być całkowicie drożny. Wybierz dobrze wentylowane miejsce o temperaturze powyżej 60°F (16°C) i poniżej 90°F (32°C). [Aby uzyskać optymalną wydajność, należy zainstalować urządzenie w temperaturze otoczenia od 72º do 78ºF (23º-26ºC).] Urządzenie należy zainstalować w miejscu chronionym przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak wiatr, deszcz, bryzgająca woda lub krople.
 • Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu piekarników, grilli lub innych źródeł wysokiej temperatury.
 • Urządzenie należy zainstalować ze wszystkimi połączeniami elektrycznymi, wodnymi i kanalizacyjnymi zgodnie z przepisami stanowymi i lokalnymi. Wymagane jest standardowe zasilanie elektryczne (tylko 115 V AC, 60 Hz), prawidłowo uziemione zgodnie z krajowymi przepisami elektrycznymi oraz lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
 • Nie zginaj ani nie ściskaj przewodu zasilającego urządzenia.
 • Wielkość bezpiecznika (lub wyłącznika) powinna wynosić 15 ampsą.
 • Ważne jest, aby sprzęt był wypoziomowany, aby działał prawidłowo. Może być konieczne dokonanie kilku korekt, aby go wyrównać.
 • Wszystkie instalacje muszą być zgodne z lokalnymi wymaganiami przepisów hydraulicznych.
 • Upewnij się, że rury nie są ściśnięte, załamane lub uszkodzone podczas instalacji.
 • Po podłączeniu sprawdź, czy nie ma wycieków.
 • Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać, bawić się lub czołgać się wewnątrz urządzenia.
 • Nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia wnętrza. Te środki czyszczące mogą uszkodzić lub odbarwić wnętrze.
 • Używaj tego sprzętu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Trzymaj palce z dala od obszarów „punktu uszczypnięcia”. Prześwity między drzwiami a szafką są z konieczności niewielkie. Zachowaj ostrożność, zamykając drzwi, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.

IKONA NIEBEZPIECZEŃSTWARyzyko uwięzienia dziecka!
Uwięzienie i uduszenie dziecka nie są problemami przeszłości. Złomowane lub porzucone urządzenia nadal są niebezpieczne, nawet jeśli „po prostu będą siedzieć w garażu przez kilka dni”.

Przed wyrzuceniem starej lodówki:

o Zdejmij drzwi
o Pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka

– ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE –

 

INSTRUKCJE INSTALACJI

Przed użyciem zamrażarki

 • Usuń opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne.
 • Przed podłączeniem zamrażarki do źródła zasilania pozostaw ją w pozycji pionowej na około 2 godziny. Zmniejszy to możliwość awarii układu chłodzenia podczas obsługi podczas transportu.
 • Wyczyść wewnętrzną powierzchnię letnią wodą za pomocą miękkiej szmatki.

Instalowanie zamrażarki

 • To urządzenie zostało zaprojektowane jako urządzenie wolnostojące i nie powinno być wpuszczane ani wbudowywane.
 • Umieść zamrażarkę na powierzchni, która jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ją, gdy jest w pełni załadowana. Aby wypoziomować urządzenie, wyreguluj nóżkę poziomującą w dolnej części zamrażarki.
 • Pozostaw około 5 cali (12 cm) miejsca z tyłu i po bokach urządzenia oraz 4 cale (10 cm) na górze. Umożliwi to odpowiednią cyrkulację powietrza w celu schłodzenia sprężarki.
 • Umieść urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (piekarnik, grzejnik, grzejnik itp.). Bezpośrednie światło słoneczne może wpływać na powłokę akrylową, a źródła ciepła mogą zwiększać zużycie energii elektrycznej. Skrajnie niskie temperatury otoczenia mogą również spowodować nieprawidłowe działanie zamrażarki.
 • Unikaj umieszczania urządzenia w wilgotnych miejscach.
 • Podłącz urządzenie do ekskluzywnego, prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego. Pod żadnym pozorem nie przecinaj ani nie usuwaj trzeciego (uziemiającego) bolca przewodu zasilającego. Wszelkie pytania dotyczące zasilania i/lub uziemienia należy kierować do certyfikowanego elektryka lub autoryzowanego centrum serwisowego.
 • Po podłączeniu urządzenia do gniazdka ściennego pozostaw urządzenie do ostygnięcia przez 2-3 godziny przed umieszczeniem przedmiotów w szafce.

Połączenie elektryczne

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEMostrzeżenie
Niewłaściwe użycie uziemionej wtyczki może spowodować ryzyko porażenia prądem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić w autoryzowanym serwisie.

To urządzenie powinno być odpowiednio uziemione dla własnego bezpieczeństwa. Przewód zasilający jest wyposażony we wtyczkę z trzema bolcami, która pasuje do standardowych trójbolcowych gniazdek ściennych, aby zminimalizować możliwość porażenia prądem.

 • W żadnym wypadku nie przecinaj ani nie usuwaj trzeciego bolca uziemienia z dostarczonego przewodu zasilającego.
 • Ta zamrażarka wymaga standardowego gniazdka elektrycznego 115 V AC ~ 60 Hz z uziemionym gniazdem z trzema bolcami.
 • Aby zapobiec przypadkowym obrażeniom, przewód powinien być zamocowany za urządzeniem i nie powinien być odsłonięty lub zwisający.
 • Nigdy nie odłączaj zamrażarki, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze mocno chwyć wtyczkę i wyciągnij ją prosto z gniazdka.
 • Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem. Jeśli przewód zasilający jest zbyt krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu.

Odwracanie ruchu drzwi
Zamrażarka posiada możliwość otwierania drzwi z lewej lub prawej strony. Urządzenie dostarczane jest z drzwiami otwieranymi z lewej strony. Jeśli chcesz odwrócić kierunek otwierania, możesz skorzystać z poniższego schematu. Jeśli masz problem, zadzwoń do działu obsługi klienta ACCUCOLD® pod numer 1-888-4-MEDLAB.

UWAGA: Niektóre style drzwi mogą nie być odwracalne. Skonsultuj się z naszym webstrona po szczegóły

 

Odwracanie ruchu drzwi

 

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Ustawianie kontroli temperatury

 • Aby kontrolować temperaturę wewnętrzną, ustaw pokrętło regulacyjne zgodnie z temperaturą otoczenia lub przeznaczeniem zamrażarki.
 • Przy pierwszym włączeniu urządzenia ustaw kontrolę temperatury na maks.
 • Zakres regulacji temperatury jest od pozycji OFF do Max. Po 24 do 48 godzinach dostosuj kontrolę temperatury do ustawienia, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Ustawienie Normalne powinno być odpowiednie w większości przypadków.

UWAGA: Jeśli zamrażarka jest odłączona od zasilania, utraciła zasilanie lub jest wyłączona, przed ponownym uruchomieniem należy odczekać 3 do 5 minut. W przypadku próby ponownego uruchomienia przed tym opóźnieniem zamrażarka nie uruchomi się.

 

OPIEKA I UTRZYMANIE

Czyszczenie zamrażarki

 • Wyłącz regulator temperatury, odłącz zamrażarkę od zasilania i wyjmij zawartość, w tym półki i tace.
 • Umyj powierzchnie wewnętrzne ciepłą wodą z roztworem sody oczyszczonej. Roztwór powinien składać się z około 2 łyżek sody oczyszczonej na litr wody.
 • Umyj półki i tace łagodnym roztworem detergentu.
 • Zewnętrzną część zamrażarki należy czyścić łagodnym detergentem i ciepłą wodą.
 • Wyciśnij nadmiar wody z gąbki lub szmatki przed czyszczeniem obszaru elementów sterujących lub jakichkolwiek części elektrycznych.
 • Dobrze spłucz i wytrzyj do sucha czystą, miękką ściereczką.

Rozmrażanie zamrażarki

 • To urządzenie wymaga ręcznego rozmrażania. Przed rozmrożeniem urządzenia należy wyjąć zawartość zamrażarki, a następnie ustawić termostat na OFF (sprężarka przestanie działać). Pozostaw drzwi otwarte, aż lód i szron całkowicie się roztopią. Aby przyspieszyć rozmrażanie, możesz umieścić w szafce pojemnik z ciepłą wodą (około 125°F). Namocz stopioną wodę czystym ręcznikiem lub gąbką i upewnij się, że wnętrze jest suche, zanim ustawisz termostat z powrotem na normalne ustawienie.

UWAGA: Nie zaleca się bezpośredniego ogrzewania wnętrza zamrażarki gorącą wodą lub suszarką do włosów podczas rozmrażania, ponieważ może to zdeformować wnętrze szafki.

 • Nigdy nie używaj ostrych lub metalowych przedmiotów do usuwania lodu ze ścian zamrażarki, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wężownic parownika i utratę gwarancji. Zamiast tego użyj plastikowej skrobaczki dołączonej do zamrażarki.

Czas wakacji

 • Krótkie wakacje: Pozostaw zamrażarkę działającą podczas urlopu krótszego niż trzy tygodnie.
 • Długie wakacje: Jeśli zamrażarka nie będzie używana przez kilka miesięcy, wyjmij zawartość i odłącz przewód zasilający. Dokładnie wyczyść i osusz wnętrze. Aby zapobiec powstawaniu przykrych zapachów i pleśni, pozostaw lekko otwarte drzwiczki, w razie potrzeby blokując je.

Przenoszenie zamrażarki

 • Usuń wszystkie przechowywane przedmioty, a następnie bezpiecznie przyklej taśmą wszystkie luźne elementy, takie jak półki, wewnątrz zamrażarki. Zaklej drzwi taśmą.
 • Obróć śrubę poziomującą do podstawy, aby uniknąć uszkodzenia.
 • Upewnij się, że zamrażarka pozostaje bezpiecznie w pozycji pionowej podczas transportu. Chroń również zewnętrzną stronę zamrażarki za pomocą koca lub podobnego przedmiotu.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

 • Zamrażarka powinna być umieszczona w najchłodniejszym miejscu w pomieszczeniu, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
 • Przed włożeniem ciepłych produktów do zamrażarki pozwól im ostygnąć do temperatury pokojowej. Przeładowanie zamrażarki wymusza dłuższą pracę sprężarki.
 • Pamiętaj, aby odpowiednio zapakować i oznaczyć przechowywane produkty oraz wytrzeć pojemniki do sucha przed włożeniem ich do zamrażarki. Ogranicza to gromadzenie się szronu wewnątrz urządzenia.
 • Półki zamrażarki nie powinny być wyłożone folią aluminiową, papierem woskowanym lub ręcznikiem papierowym. Wkładki zakłócają cyrkulację zimnego powietrza, przez co zamrażarka jest mniej wydajna.
 • Usuń jednocześnie tyle przedmiotów, ile potrzeba, i jak najszybciej zamknij drzwi.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Możesz łatwo rozwiązać wiele typowych problemów z urządzeniami, oszczędzając koszty ewentualnego wezwania serwisu. Wypróbuj poniższe sugestie, aby sprawdzić, czy możesz rozwiązać problem, zanim zadzwonisz do serwisu.

RYS. 2 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.JPG

Jeśli Twoje urządzenie wykazuje inne objawy niż opisane powyżej lub jeśli sprawdziłeś wszystkie pozycje wymienione jako przyczyna, a problem nadal występuje, zadzwoń do działu obsługi klienta ACCUCOLD® pod numer 1-888-4-MEDLAB.

UJAWNIENIE KALIFORNIA CARBISNAP
Ten produkt używa przyjaznego dla środowiska węglowodorowego czynnika chłodniczego i jest w pełni zgodny z kalifornijskimi przepisami CARB.
Jednak zgodnie z prawem stanu Kalifornia jesteśmy zobowiązani do umieszczania następującego oświadczenia o ujawnieniu w każdym produkcie sprzedawanym w Kalifornii.

Tego sprzętu nie wolno używać w Kalifornii z żadnymi czynnikami chłodniczymi z „Listy substancji zabronionych” do tego konkretnego zastosowania końcowego, zgodnie z Kodeksem przepisów stanu Kalifornia, tytuł 17, sekcja 95374. Niniejsze oświadczenie o ujawnieniu informacji zostało ponownieviewzredagowane i zatwierdzone przez Felix Storch, Inc- i Felix Storch, Inc- zaświadcza pod groźbą odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, że te oświadczenia są prawdziwe i dokładne”.

Ten produkt nie zawiera żadnych czynników chłodniczych z „Listy substancji zabronionych”

 

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA JEDNOROCZNA
Na terenie 48 sąsiadujących Stanów Zjednoczonych, przez jeden rok od daty zakupu, gdy urządzenie jest obsługiwane i konserwowane zgodnie z instrukcjami dołączonymi lub dostarczonymi z produktem, gwarant zapłaci za części określone fabrycznie i robociznę naprawczą w celu usunięcia wad materiałowych lub wykonania. Usługa musi być świadczona przez wyznaczoną firmę serwisową. Poza 48 stanami wszystkie części są objęte roczną gwarancją od wad produkcyjnych. Części z tworzyw sztucznych, półki i szafki są objęte gwarancją, że zostaną wyprodukowane zgodnie ze standardami akceptowalnymi w handlu i nie są objęte ochroną przed uszkodzeniem podczas przenoszenia lub stłuczenia.

5-LETNIA GWARANCJA NA SPRĘŻARKĘ

 1. Kompresor objęty jest gwarancją na 5 lat.
 2. Wymiana nie obejmuje robocizny.

PRZEDMIOTY GWARANCJA NIE ZAPŁACI ZA:

 1. Wezwania serwisu w celu poprawienia instalacji urządzenia, instruktażu korzystania z urządzenia, wymiany lub naprawy bezpieczników lub naprawy okablowania lub instalacji wodociągowej.
 2. Wezwania serwisowe w celu naprawy lub wymiany żarówek w urządzeniach lub uszkodzonych półek. Części eksploatacyjne (takie jak filtry) nie są objęte gwarancją.
 3. Uszkodzeń wynikających z wypadku, przeróbki, niewłaściwego użycia, nadużycia, pożaru, powodzi, zdarzeń losowych, nieprawidłowej instalacji, instalacji niezgodnej z przepisami elektrycznymi lub hydraulicznymi lub użycia produktów niezatwierdzonych przez gwaranta.
 4. Części zamienne lub koszty naprawy dla jednostek eksploatowanych poza Stanami Zjednoczonymi.
 5. Naprawy części lub układów wynikające z nieautoryzowanych modyfikacji urządzenia.
 6. Demontaż i ponowna instalacja urządzenia, jeśli jest ono zainstalowane w niedostępnym miejscu lub nie jest zainstalowane zgodnie z opublikowanymi instrukcjami instalacji.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH – OGRANICZENIE ŚRODKÓW ZARADCZYCH
JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM KLIENTA W RAMACH NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI BĘDZIE NAPRAWA PRODUKTU, JAK OKREŚLONO W NINIEJSZYM MIEJSCU. GWARANCJE DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ OGRANICZONE DO JEDNEGO ROKU. GWARANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH LUB OGRANICZENIA OKRESU DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI, WIĘC TE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, KTÓRE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU.

OSTRZEŻENIE: ten produkt może narazić Cię na działanie chemikaliów, w tym niklu
(Metaliczny), o którym w stanie Kalifornia wiadomo, że powoduje raka,
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do www.P65Warning.ca.gov
Uwaga: Nikiel jest składnikiem wszystkich stali nierdzewnej i niektórych innych kompozycji metalicznych.

Globalny przemysł
11 Harbour Park Drive
Port Washington, NY 11050
www.globalindustrial.com

Felix Storch, Inc.
Firma zarejestrowana zgodnie z normą ISO 9001:2015
770 Aleja Garnizonowa
Bronx, Nowy Jork 10474
www.accucold.com

RYS 3.JPG

Aby uzyskać informacje na temat zamawiania części i akcesoriów, rozwiązywania problemów oraz pomocnych wskazówek, odwiedź:
www.accucold.com/support

 

Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

Dokumenty / Zasoby

GLOBALNE PRZEMYSŁOWE GIDIFS24L Wszystkie zamrażarki [pdf] Instrukcja obsługi
GIDIFS24L Wszystkie zamrażarki, GIDIFS24L, Wszystkie zamrażarki, zamrażarki

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *