Logo EZVIZ

Kamera obrotowa i pochylana EZVIZ C6W Inteligentna kamera WiFi

PRAWA AUTORSKIE© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Wszelkie informacje, w tym między innymi sformułowania, zdjęcia, wykresy są własnością Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Niniejsza instrukcja obsługi (zwana dalej „Instrukcją”) nie może być powielana, zmieniana, tłumaczona ani rozpowszechniana, w części lub w całości, w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody EZVIZ. O ile nie określono inaczej, EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji, rękojmi ani oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do Podręcznika.

O tym podręczniku
Instrukcja zawiera instrukcje dotyczące użytkowania i zarządzania produktem Zdjęcia, wykresy, obrazy i wszystkie inne informacje podane poniżej służą wyłącznie do opisu i wyjaśnienia. Informacje zawarte w instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia z powodu aktualizacji oprogramowania lub z innych powodów. Najnowszą wersję można znaleźć naLogo EZVIZ 1 webStrona (http://www.ezvi­zlife.com).

Rekord rewizji
Nowe wydanie styczeń 2019

Potwierdzenie znaków towarowych
Logo EZVIZ 2 inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe
i logo wymienione poniżej są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenie prawne

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT, Z JEGO SPRZĘTEM, OPROGRAMOWANIEM I FIRMWARE,
JEST DOSTARCZANA „TAK JAK JEST”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BŁĘDAMI, A EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY OGRANICZENIAMI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADAWALNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA TRZECICH CZĘŚCI. W ŻADNYM WYPADKU EZVIZ, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY ANI PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKU, PRZERWANIA DANYCH LUB LUB DOKUMENTACJI W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TEGO PRODUKTU, NAWET JEŚLI EZVIZ ZOSTAŁ POINFORMOWANY O
MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ EZVIZ ZA WSZYSTKIE SZKODY W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ PIERWOTNEJ CENY ZAKUPU PRODUKTU. EZVIZ NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA W WYNIKU PRZERWANIA PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA USŁUGI SPOWODOWANEJ: A) NIEWŁAŚCIWĄ INSTALACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM INNYM NIŻ
ZGODNIE Z PROŚBĄ; B) OCHRONA INTERESÓW PAŃSTWOWYCH LUB PUBLICZNYCH; C) SIŁA WYŻSZA; D) SIEBIE LUB OSOBY TRZECIEJ,
W TYM BEZ OGRANICZEŃ KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI I INNYCH OSÓB TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU KORZYSTANIE Z PRODUKTU ODBYWA SIĘ CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO.
EZVIZ NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIA, WYCIEK PRYWATNOŚCI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKÓW CYBER, ATAKI HAKERÓW, PRZEGLĄDY WIRUSÓW LUB INNE ZAGROŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE; JEDNAK, EZVIZ ZAPEWNI W CZASIE WSPARCIE TECHNICZNE, JEŚLI JEST TO WYMAGANE. PRAWA NADZORU I OCHRONY DANYCH RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEGO PRODUKTU PROSZĘ SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWNE, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE UŻYTKOWNIK JEST ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA TEGO PRODUKTU DO NIELEGALNYCH CELÓW.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK KONFLIKTÓW MIĘDZY POWYŻSZYM PRAWEM A PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM, ISTNIEJE TO DRUGIE.

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na kształt i wymiary produktu na opakowaniu nadrukowana jest nazwa i adres importera/producenta.

Obsługa klienta

Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić www.ezvizlife.com.
Potrzebuję pomocy? Proszę odwiedź "www.ezvizlife.com/inter/page/contact-us” dla naszych lokalnych danych kontaktowych.

Zawartość opakowania:

Kamera obrotowa i przechylna EZVIZ C6W Smart WiFi — zawartość opakowania

Uwagi 12 Wygląd urządzenia zależy od rzeczywistego zakupionego urządzenia.

Podstawy

Kamera obrotowa i przechylna EZVIZ C6W Inteligentna kamera WiFi — podstawy

 • Wskaźnik LED
  Stałe czerwone: Uruchamianie.
  Miga powoli na czerwono: połączenie Wi-Fi nie powiodło się.
  Szybko migający czerwony: wyjątek urządzenia (np. błąd karty Micro SD).
  Miga powoli na niebiesko: Działa prawidłowo.
  Szybko migający niebieski: Gotowy do połączenia Wi-Fi.
  Świeci na niebiesko: trwa odtwarzanie wideo viewed lub odtwarzane w aplikacji EZVIZ.
  Bursztynowy, wolno migający: tryb prywatności jest włączony.
  Bursztyn szybko migający: alarmujący.

Kamera obrotowa i przechylna EZVIZ C6W Inteligentna kamera WiFi — podstawy 2

 • Gniazdo karty Micro SD
  Po zainstalowaniu karty Micro SD należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ przed jej użyciem.
 • Przycisk reset
  Przytrzymaj przez 5 sekund, aby ponownie uruchomić i ustawić wszystkie parametry na domyślne.

Uwagi 12 Interfejsy różnych urządzeń są rozmieszczone w różnych lokalizacjach, szczegółowe informacje można znaleźć w obiektach materialnych.

Zasilanie włączone

Kamera obrotowa i przechylna EZVIZ C6W Inteligentna kamera WiFi — włączanie

Uwagi 12 Dioda LED szybko migająca na niebiesko oznacza, że ​​kamera jest włączona i gotowa do konfiguracji Wi-Fi.

Utwórz konto użytkownika EZVIZ

Krok 1
Połącz telefon komórkowy z Wi-Fi.

Krok 2
Wyszukaj „EZVIZ” w App Store lub Google Play™.
Pobierz i zainstaluj aplikację EZVIZ.
Uruchom aplikację.

Krok 3
Utwórz i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ, postępując zgodnie z kreatorem uruchamiania.

Kamera obrotowa i przechylna EZVIZ C6W Smart WiFi — Utwórz konto użytkownika EZVIZ

Połącz z internetem

Połączenie bezprzewodowe: Podłącz aparat do Wi-Fi.

Model Sygnał Wi-Fi
CS-C6Wi Wi-Fi 2.4G Wi-Fi 5G
CS-C6W 2.4G Wi-Fi

Kamera obrotowa i przechylna EZVIZ C6W Smart WiFi — połączenie przewodowe

Połączenie przewodowe: Podłącz kamerę do routera.

Krok 1
Podłącz kamerę do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet.

Krok 2 
Zaloguj się do swojego konta za pomocą aplikacji EZVIZ.

Krok 3
Na ekranie głównym dotknij „+” w prawym górnym rogu, aby przejść do interfejsu Skanuj kod QR.

Krok 4
Zeskanuj kod QR na korpusie aparatu.

Krok 5
Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby dodać kamerę do aplikacji EZVIZ.

Kamera obrotowa i przechylna EZVIZ C6W Smart WiFi — połącz się z Internetem

Instalacja (opcjonalnie)

Uwagi 12 Upewnij się, że ściana/sufit jest wystarczająco wytrzymały, aby wytrzymać trzykrotną wagę kamery. Tutaj bierzemy montaż sufitowy jako exampim.

Krok 1: Zainstaluj kartę Micro SD (opcjonalnie)
Włóż kartę micro SD (sprzedawana oddzielnie) do gniazda karty, jak pokazano na poniższym rysunku.

Kamera obrotowa i przechylna EZVIZ C6W Smart WiFi — instalacja

Krok 2: Zainstaluj bazę

Kamera obrotowa i pochylana EZVIZ C6W Smart WiFi — zainstaluj bazę

Krok 3: Zainstaluj kamerę
Zamontuj kamerę na podstawie i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie zamocowana.

EZVIZ Połącz

Użyj Amazon Alexa
Te instrukcje pozwolą Ci sterować urządzeniami EZVIZ za pomocą Amazon Alexa. Jeśli podczas tego procesu napotkasz jakiekolwiek trudności, zapoznaj się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że:

 1. Urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ.
 2. W aplikacji EZVIZ wyłącz opcję „Szyfrowanie obrazu” na stronie Ustawienia urządzenia.
 3. Masz urządzenie obsługujące Alexę (tj. Echo Spot, Echo-Show, Całkowicie nowe Echo-Show, Fire TV (wszystkie generacje), Fire TV Stick (tylko druga generacja) lub telewizory Smart TV Fire TV Edition).
 4. Aplikacja Amazon Alexa jest już zainstalowana na Twoim urządzeniu inteligentnym i utworzyłeś konto.
  Aby sterować urządzeniami EZVIZ za pomocą Amazon Alexa:
 5. Otwórz aplikację Alexa i wybierz "Umiejętności i gry" z menu.
 6. Na ekranie Umiejętności i Gry wyszukaj „EZVIZ”, a znajdziesz umiejętności „EZVIZ”.
 7. Wybierz umiejętność swojego urządzenia EZVIZ, a następnie dotknij opcji WŁĄCZ UŻYWANIE.
 8. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło EZVIZ, a następnie dotknij Zaloguj się.
 9. Stuknij przycisk Autoryzuj, aby autoryzować dostęp Alexy do Twojego konta EZVIZ, aby Alexa mogła kontrolować Twoje urządzenia EZVIZ.
 10. Zobaczysz komunikat „EZVIZ został pomyślnie połączony”, a następnie dotknij ODKRYJ URZĄDZENIA, aby umożliwić Alexie wykrycie wszystkich Twoich urządzeń EZVIZ.
 11. Wróć do menu aplikacji Alexa i wybierz "Urządzenia", a pod urządzeniami zobaczysz wszystkie swoje urządzenia EZVIZ.

Komenda głosowa
Odkryj nowe urządzenie inteligentne za pomocą menu „Inteligentny dom” w aplikacji Alexa lub funkcji Alexa Voice Control. Po znalezieniu urządzenia możesz sterować nim za pomocą głosu. Wypowiadaj proste polecenia Alexa.

Uwagi 12 Nazwa Twojego urządzenia na przykładample: „pokaż kamerę xxxx” można modyfikować w aplikacji EZVIZ. Za każdym razem, gdy zmienisz nazwę urządzenia, będziesz musiał ponownie wykryć urządzenie, aby zaktualizować nazwę.

Rozwiązywanie problemów

Co mam zrobić, jeśli Alexa nie wykryje mojego urządzenia?
Sprawdź, czy występują problemy z połączeniem internetowym.
Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie inteligentne i ponownie odkryć urządzenie na Alexa.

Dlaczego status urządzenia pokazuje „Offline” na Alexa?
Twoje połączenie bezprzewodowe mogło zostać utracone. Uruchom ponownie urządzenie inteligentne i ponownie odkryj na Alexa.
Dostęp do Internetu na routerze może być niedostępny. Sprawdź, czy router jest podłączony do Internetu
i spróbuj ponownie.

Uwagi 12 Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat krajów, które obsługują korzystanie z Amazon Alexa, zobacz jej oficjalne webstrona.

Skorzystaj z Asystenta Google
Dzięki Asystentowi Google możesz aktywować urządzenie EZVIZ i oglądać na żywo, mówiąc Google
Polecenia głosowe Asystenta.

Wymagane są następujące urządzenia i aplikacje:

 1. Funkcjonalna aplikacja EZVIZ.
 2. W aplikacji EZVIZ wyłącz „Szyfrowanie obrazu” i włącz „Dźwięk” na stronie Ustawienia urządzenia.
 3. Telewizor z podłączonym do niego funkcjonalnym Chromecastem.
 4. Aplikacja Asystent Google na telefonie.

Aby rozpocząć, wykonaj poniższe czynności:

 1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że działa poprawnie w aplikacji.
 2. Pobierz aplikację Google Home z App Store lub Google Play Store i zaloguj się na swoje konto Google.
 3. Na ekranie Myhome dotknij „+” w lewym górnym rogu i wybierz „Konfiguruj urządzenie” z listy menu, aby przejść do interfejsu konfiguracji.
 4. Dotknij „Works with Google” i wyszukaj „EZVIZ”, gdzie znajdziesz umiejętności „EZVIZ”.
 5. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło EZVIZ, a następnie dotknij Zaloguj się.
 6. Dotknij przycisku Autoryzuj, aby autoryzować Google dostęp do Twojego konta EZVIZ, aby firma Google mogła kontrolować Twoje urządzenia EZVIZ.
 7. Dotknij "Wróć do aplikacji".
 8. Wykonaj powyższe kroki, aby zakończyć autoryzację. Po zakończeniu synchronizacji usługa EZVIZ zostanie wyświetlona na liście usług. Aby wyświetlić listę kompatybilnych urządzeń na koncie EZVIZ, dotknij ikony usługi EZVIZ.
 9. Teraz wypróbuj kilka poleceń. Użyj nazwy kamery utworzonej podczas konfigurowania systemu.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami jako pojedynczą jednostką lub w grupie. Dodanie urządzeń do pokoju pozwala użytkownikom na jednoczesne sterowanie grupą urządzeń za pomocą jednego polecenia.

Zobacz link, aby uzyskać więcej informacji: https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Uwagi 12 Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.Aziz.PL
Logo EZVIZKamera obrotowa i przechylna EZVIZ C6W Smart WiFi — rys. 1

Dokumenty / Zasoby

Kamera obrotowa i pochylana EZVIZ C6W Inteligentna kamera WiFi [pdf] Podręcznik użytkownika
C6W, inteligentna kamera obrotu i pochylenia WiFi, inteligentna kamera obrotu i pochylenia WiFi C6W, kamera pochylenia, kamera

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *