LOGO BISSEL

Odkurzacz automatyczny Bissell Spinwave R5 serii 3377

Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-product-img

Koniec produktuview

 • Przycisk zwalniania zbiornika
 • Włącznik
 • Nakładki do mopa
 • Zderzak
 • Przycisk Play / Pause
 • Przycisk Home

Poznaj swój nowy produkt BISSELL!

Iść do support.BISSELL.com aby uzyskać kompleksowy przewodnik po swoim nowym zakupie, w tym filmy, wskazówki, wsparcie i nie tylko. Chcesz od razu zacząć? Ten przewodnik zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania nowego produktu. Spójrzmy…

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB OBRAŻEŃ

 • Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:
 • Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować pożar i/lub poważne obrażenia.
 • Odłącz z gniazdka przed przystąpieniem do konserwacji.
 • Umieść przewody innych urządzeń poza czyszczonym obszarem.
 • Nie używaj odkurzacza w pomieszczeniu, w którym śpi niemowlę lub dziecko.
 • Nie używaj odkurzacza w miejscu, w którym na podłodze znajdują się zapalone świece lub delikatne przedmioty.
 • Nie używaj odkurzacza w pomieszczeniu, w którym na meblach zapalone są świece, w które może przypadkowo uderzyć lub uderzyć odkurzacz.
 • Nie pozwalaj dzieciom siedzieć na odkurzaczu.
 • Używać tylko w pomieszczeniach.
 • Nie zanurzaj. Stosować wyłącznie na powierzchniach twardych podłóg zwilżonych podczas czyszczenia w trybie mopowania.
 • Nie pozwól, aby była używana jako zabawka. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy są używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
 • Nie używaj go do celów innych niż opisane w tej instrukcji obsługi. Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.
 • Nie używaj z uszkodzonym przewodem, stacją dokującą lub ładowarką. Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, należy oddać je do naprawy w autoryzowanym serwisie.
 • Nie ciągnij ani nie przenoś za przewód, nie używaj przewodu jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na przewodzie ani nie przeciągaj przewodu wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie przejeżdżaj urządzeniem po przewodzie. Przewód, stację dokującą lub ładowarkę należy trzymać z dala od nagrzanych powierzchni.
 • Nie odłączaj, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwyć ładowarkę, a nie przewód.
 • Nie dotykaj stacji dokującej, ładowarki, punktów kontaktowych ani urządzenia mokrymi rękoma.
 • Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów. Nie używać, jeśli którykolwiek otwór jest zablokowany; chroń je przed kurzem, kłaczkami, włosami i wszystkim, co może ograniczać przepływ powietrza.
 • Wyłącz wszystkie elementy sterujące przed odłączeniem.
 • Nie używaj do zbierania łatwopalnych lub palnych płynów (płyn do zapalniczek, benzyny, nafty itp.) ani nie używaj w miejscach, w których mogą one być obecne podczas odkurzania.
 • Podczas odkurzania nie zbierać niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapałek lub gorącego popiołu.
 • Nie używać bez założonego suchego zbiornika, mokrego zbiornika lub filtrów.
 • Używaj wyłącznie środków czyszczących firmy BISSELL przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem, aby zapobiec uszkodzeniu elementów wewnętrznych. Zobacz rozdział „Tryb mopa: wybór formuły” w tej instrukcji.
 • Do użytku tylko z zestawem akumulatorów BYD model INR18650 M26-4S1P lub BISSELL model 1625424.
 • Do użytku wyłącznie z modelem ładowarki E-Tek ZD012M190060US.
 • Do użytku wyłącznie ze stacją dokującą BISSELL model 1624770.
 • Włosy, luźne ubranie, palce i wszystkie części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części.
 • Nie przenoś urządzenia podczas użytkowania.
 • Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
 • Nie używaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni wypełnionej oparami wydzielanymi przez farbę olejną, rozcieńczalnik do farb, niektóre substancje przeciwmolowe, łatwopalny pył lub inne wybuchowe lub toksyczne opary.
 • Nie używać do zbierania materiałów toksycznych (wybielacz chlorowy, amoniak, środek do czyszczenia rur itp.) podczas odkurzania.
 • Nie spalaj urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Baterie mogą wybuchnąć w ogniu.
 • Nie ładuj maszyny na zewnątrz.
 • Nie umieszczaj stacji dokującej w pobliżu schodów lub krawędzi klifu.
 • Trzymaj urządzenie na równej powierzchni.
 • Oczyść obszar do czyszczenia. Usuń nadmiar bałaganu, taki jak kable zasilające i małe przedmioty z podłogi, które mogłyby zaplątać się w urządzenie i uporządkuj czyszczony obszar. Podnieś przedmioty, takie jak zasłony i obrusy z podłogi.
 • Nie podnoś twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
 • Ten produkt zawiera urządzenie bezprzewodowe. Odnosić się do webwitryna zawierająca informacje prawne.
 • Nakładki na szczotki lub mopy mogą nieoczekiwanie uruchomić się. Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem lub serwisowaniem.
 • Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymaj tę torbę z dala od niemowląt i dzieci.
 • UWAGA: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować pożar i/lub poważne obrażenia.
 • Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że włącznik / wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Nie przenoś urządzenia z palcem na włączniku.
 • WYŁĄCZ wszystkie elementy sterujące, w tym wyłącznik zasilania i odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji, konserwacją, rozwiązywaniem problemów, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
 • Ładuj tylko za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka odpowiednia dla jednego typu akumulatora może stwarzać zagrożenie pożarem, gdy jest używana z innym akumulatorem.
 • Nie używaj akumulatorów, które nie są przeznaczone do użytku z urządzeniem. Korzystanie z innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
 • Gdy akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą łączyć się z jednym terminalem do drugiego. Zwarcie razem biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
 • W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wydostawać się ciecz; unikać kontaktu. W przypadku przypadkowego kontaktu przemyć wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, zasięgnąć pomocy medycznej.
 • Ciecz wydostająca się z akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
 • Nie używaj akumulatora lub urządzenia, które są uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, powodując pożar, eksplozję lub ryzyko obrażeń.
 • Nie wystawiaj akumulatora ani urządzenia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C/265°F może spowodować wybuch.
 • Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczącymi ładowania i nie przechowuj, nie używaj, nie ładuj ani nie przechowuj akumulatora ani urządzenia poza zakresem temperatur 4-40°C/40-104°F. Ładowanie w niewłaściwy sposób lub w temperaturach wykraczających poza określony zakres może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.
 • Czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę, przy użyciu tylko identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa produktu.
 • Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia lub akumulatora.
 • Akumulator, port ładowania na urządzeniu i wyjście ładowarki nie mogą być zwarte.
 • To urządzenie zawiera niewymienne baterie.
 • Akumulator należy wyjąć z urządzenia przed jego złomowaniem.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

TEN MODEL JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. WAŻNA INFORMACJA

 • Nie włączaj urządzenia, dopóki nie zapoznasz się ze wszystkimi instrukcjami i procedurami obsługi.
 • Ten produkt zawiera urządzenie bezprzewodowe. Zapoznaj się z dokumentem informacyjnym FCC/IC, aby uzyskać informacje dotyczące przepisów.
 • Oprogramowanie zawarte w tym produkcie zawiera oprogramowanie typu open source. Licencje open source powiązane z tym produktem można uzyskać odwiedzając witrynę www.BISSELL.com/opensource. Jeśli chodzi o GNU Lesser General Public License w wersji 2.1, pełny odpowiedni kod źródłowy można uzyskać przez okres trzech lat od ostatniej dostawy tego produktu, odwiedzając stronę BISSELL.com/opensource/2291 co prowadzi do strony pobierania takiego kodu źródłowego. Ta oferta jest ważna dla każdego, kto otrzyma te informacje.

OSTRZEŻENIE

 • Ten produkt zawiera akumulatory litowo-jonowe. NIE WOLNO mieszać baterii litowo-jonowych ze zwykłymi odpadami domowymi.
 • Zgodnie z przepisami federalnymi i stanowymi wymagane jest wyjęcie i właściwa utylizacja akumulatorów litowo-jonowych.
 • Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące utylizacji baterii, skontaktuj się z Call2Recycle pod numerem 877-723-1297 lub odwiedź witrynę www.call2recycle.org.
 • Pełne instrukcje dotyczące wyjmowania baterii w celu recyklingu znajdują się na stronie support.BISSELL.com.

Co jest w pudełku

Standardowe akcesoria mogą się różnić w zależności od modeluBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (1)

Dokowanie i ładowanie robota

Iść do support.BISSELL.com do filmów montażowych.

Uwagi: Stacja dokująca i podstawka dokująca muszą być zainstalowane na twardej powierzchni. Czujniki miękkiej powierzchni robota uniemożliwiają czyszczenie dywanów i dywaników w trybie mopa. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w pobliżu routera WiFi, a robot jest w pełni naładowany lub znajduje się w stacji dokującej podczas procesu parowaniaBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (2)

 1. Zdejmij dolną pokrywę podstawy ładującej i podłącz zasilacz. Nadmiar przewodu można zwinąć w stacji dokującej, aby ułatwić przechowywanie. Załóż pokrywę i podłącz do gniazdka ściennego.
 2. Umieść tylną część tacy dokującej mocno przy ścianie i upewnij się, że wokół niej nie ma żadnych przeszkód. Przechyl stację dokującą do podstawki dokującej
 3. Włącz robota i umieść go w stacji dokującej. Pierwsze ładowanie zajmie 5-6 godzin

Łączenie się z aplikacją

Pobierz aplikację BISSELL Connect, aby dostosować swoje czyszczenie. Twórz strefy sprzątania lub unikaj stref, planuj sprzątanie, view ścieżkę sprzątania robota, śledzić historię sprzątania, view powiadomienia, rozwiązywanie problemów i nie tylko — wszystko w zasięgu rękiBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (3)

 1. Pobierz aplikację BISSELL Connect ze sklepu App Store lub Google Play.
  Po pobraniu otwórz aplikację i zaloguj się lub utwórz nowy login.
 2. Upewnij się, że znajdujesz się w pobliżu routera WiFi, zanim włączysz robota (I).
  W aplikacji wybierz opcję „Masz połączony produkt BISSELL? Podłącz teraz”. Wybierz „SpinWave R5” z menu.
 3. Wyjmij pojemnik na śmieci i odwróć robota, aby uzyskać dostęp do konfiguracyjnego kodu QR.Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (4)
 4. Zeskanuj kod QR, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby sparować.
 5. Aby sparować robota, naciśnij i przytrzymaj przyciski Play + Home przez 3 sekundy

Zanim wyczyścisz

 • Podnoś luźne zabawki, sznurki, odzież lub inne przedmioty, które mogą przeszkadzać w działaniu robota.
 • Zabezpiecz lub przenieś delikatne przedmioty, ponieważ robot może przesuwać lżejsze przedmioty po podłodze

MapowanieBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (5)

 1. Aby stworzyć najdokładniejszą mapę domu, upewnij się, że robot ma dostęp do wszystkich obszarów, które chcesz posprzątać. Otwórz drzwi i usuń wszelkie bariery, aby robot mógł swobodnie eksplorować i mapować.
 2. Otwórz aplikację BISSELL Connect i naciśnij start. Robot rozpocznie mapowanie i czyszczenie w tym samym czasie.
  Uwagi: robot oczyści obwód pomieszczenia, a następnie wróci i wypełni strukturalny wzór linii
 3. Po zmapowaniu planu piętra otwórz aplikację, aby dostosować sprzątanie. Twórz wirtualne strefy „go” lub „no-go” i twórz wirtualne ściany na mapie.
  Uwagi: Robot nie będzie przechodził przez dywany w trybie mopa

Zaplanowane czyszczenie

Pobierz aplikację BISSELL Connect, aby skonfigurować funkcje automatyczne.

Możesz wyznaczyć dzień i godzinę automatycznego uruchamiania robota za pomocą aplikacji BISSELL Connect. Po podłączeniu robota do aplikacji i utworzeniu mapy domu przejdź do karty Harmonogram i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Tryb suchego odkurzania

Czyszczenie ręczne

W trybie odkurzania na sucho robot wykorzystuje kombinację szczotki do czyszczenia krawędzi o podwójnej długości, obrotowej rolki szczotki i silnego ssania do czyszczenia wielu rodzajów podłóg, w tym podłóg twardych i dywanów.Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (6)

 1. Włącz robota (I).
 2. Uruchom robota automatycznie za pomocą aplikacji lub ręcznie, naciskając przycisk odtwarzania/pauzy
 3. Gdy robot zakończy sprzątanie, automatycznie powróci do stacji dokującej. Jeśli chcesz, aby wrócił do stacji dokującej przed zakończeniem czyszczenia, naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, a następnie naciśnij przycisk strony głównej.

Tryb punktowyBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (7)

 1. Umieść robota na środku obszaru, który chcesz posprzątać.
  Aby rozpocząć czyszczenie, naciśnij dwukrotnie przycisk odtwarzania/wstrzymania lub wybierz tryb „Spot” w aplikacji BISSELL Connect
 2. Robot będzie czyścił kwadratowy wzór pokrywający obszar około 40” x 40” przez około 5 minut. Robot wyda sygnał dźwiękowy po zakończeniu i powróci do stacji dokującej po zakończeniu czyszczenia miejsca.

Konserwacja pojemnika na brudBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (8)

 1. Wyłącz wyłącznik zasilania. Naciśnij przycisk na górze pojemnika na śmieci i pociągnij, aby go wyjąć
 2. Otwórz pojemnik na śmieci, rozsuwając oba boki. Opróżnij śmieci do kosza na śmieci
 3. Podnieś górną pokrywę zbiornika i wyciągnij filtrBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (9)
 4. Użyj narzędzia do czyszczenia, aby wyczyścić filtr. Nie myj.
 5. Po wyjęciu filtra przepłucz pojemnik na śmieci wodą z kranu. Przed ponowną instalacją upewnij się, że pojemnik na śmieci jest całkowicie suchy. Nie prać w pralce pojemnika na śmieci.
 6. Po wyczyszczeniu ponownie zainstaluj filtr, zamknij i wepchnij z powrotem do urządzenia

Tryb mopa

Bardziej osoba wideo? Otwórz aplikację BISSELL Connect, aby zobaczyć filmy instruktażowe.

W trybie mopowania robot jednocześnie odkurza i mopuje. Wykorzystuje podwójne tylne obrotowe nakładki mopa w połączeniu z formułą BISSELL® do czyszczenia twardych podłóg w domu, jednocześnie automatycznie unikając miękkich powierzchni, takich jak dywaniki i dywan

Wybór formuły

 • Miej pod ręką wiele preparatów BISSELL, aby móc czyścić w dowolnym momencie.
 • Zawsze używaj oryginalnych formuł BISSELL w swojej maszynie. Inne formuły mogą uszkodzić urządzenieBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (10)
 1. Formuła wielopowierzchniowa
  1. Doskonały do ​​czyszczenia wszystkich uszczelnionych podłóg twardych
 2. Naturalna formuła dla zwierząt
  1. Naturalnie czyść wiele powierzchni.
 3. Odkażanie twardych podłóg
  1. Czyści i dezynfekuje, eliminuje 99.9% bakterii.
 4. Wzór podłogi drewnianej
  1. Czyści i przywraca naturalny połysk podłóg drewnianych.

Zabija 99.9% Enterobacter aerogenes (ATCC 13408) i Staphylococcus aureus (ATCC 6538)

Napełnianie zbiornika mopaBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (11)

 1. Wyłącz wyłącznik zasilania. Naciśnij przycisk na górze zbiornika i pociągnij, aby go wyjąć.
 2. Przekręć, aby odblokować korek zbiornika i pociągnij w górę, aby go zdjąć
 3. Najpierw dodaj wodę do linii napełniania „Water”.Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (12)
 4. Dodaj formułę BISSELL do linii wypełnienia „Formuła”.
 5. Przekręć nasadkę z powrotem na miejsce.
 6. Ponownie zainstaluj zbiornik i upewnij się, że zatrzasnął się na swoim miejscu.
  Uwagi: Utrzymuj poziom zbiornika, aby uniknąć wycieku.

Czyszczenie ręczneBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (13)

 1. Włącz robota.
 2. Uruchom robota automatycznie za pomocą aplikacji lub ręcznie, naciskając przycisk odtwarzania/pauzy
 3. Gdy robot zakończy sprzątanie, powróci do stacji dokującej. Jeśli chcesz, aby wrócił do stacji dokującej przed zakończeniem czyszczenia, naciśnij przycisk odtwarzania/wstrzymania, a następnie naciśnij przycisk home

Odkażanie w trybie punktowym

W trybie punktowym użyj BISSELL® Hard Floor Sanitize Formula, aby odkazić podłogi po ciężkich zabrudzeniach, takich jak wypadki ze zwierzętami, lub poświęć obszarom dodatkową uwagę za pomocą BISSELL® Multi-Surface lub Natural Pet Formulas.
Uwaga: Możesz zdezynfekować trzy do czterech różnych obszarów wokół domu za pomocą jednego zbiornikaBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (14)

 1. Wytrzyj bałagan jednorazowym ręcznikiem
 2. Dodaj formułę odkażającą do twardych podłóg BISSELL.
 3. Umieść robota na środku obszaru, który chcesz posprzątać.
 4. Aby rozpocząć czyszczenie, naciśnij dwukrotnie przycisk odtwarzania/wstrzymania lub wybierz tryb „Spot” w aplikacji BISSELL Connect
 5. Robot będzie czyścił kwadratowy wzór pokrywający obszar około 40” x 40” przez około 5 minut. Po zakończeniu wyda sygnał dźwiękowy i powróci do stacji dokującej.
 6. Zachowaj ostrożność podczas chodzenia po okolicy, ponieważ podłoga może być śliska. Pozostawić mokre przez 5 minutBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (15)

OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru spowodowanego uszkodzeniem elementów wewnętrznych, należy używać wyłącznie środków czyszczących firmy BISSELL przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem

Konserwacja nakładek mopa i pułapki na zanieczyszczeniaBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (16)

 1. Wyłącz wyłącznik zasilania. Naciśnij przycisk na górze zbiornika mopa i pociągnij, aby go wyjąć. Umieść zbiornik do góry dnem na miękkiej powierzchni
 2. Mocno pociągnij nakładki mopa, aby wyjąć je z napędów nakładek mopa. Wymienić nakładki mopa, jeśli są uszkodzone.
 3. Prać w pralce oddzielnie w ciepłej wodzie
 4. Aby ponownie przymocować, użyj środkowego otworu w klockach, aby wyrównać je z kierowcą.Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (17)
 5. Opróżnij pojemnik na śmieci po każdym użyciu, w tym po wycieraniu.
 6. Naciśnij wypustkę na górze zbiornika mopa, aby otworzyć pojemnik na śmieci i opróżnić i
 7. Podnieś pokrywę filtra znajdującą się na górze zbiornika i wyjmij filtr. Usuń kurz i zanieczyszczenia z filtraBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (18)

OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych lub rozwiązywania problemów.

Czyszczenie wałka szczotki

Sprawdź aplikację BISSELL Connect, aby uzyskać wskazówki i filmy dotyczące konserwacji.Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (19)

 1. Wyłącz wyłącznik zasilania. Ściśnij wypustki na osłonie szczotki do wewnątrz i pociągnij, aby ją zdjąć. Podnieś, aby wyjąć rolkę szczotki.
 2. Oczyść rolkę szczotki za pomocą narzędzia do czyszczenia. Zdejmij zaślepki z rolki szczotki, rozsuwając je, aby dokładnie je wyczyścić.
 3. Ponownie zamontuj rolkę szczotki i osłonę szczotki.

Wymiana szczotki do czyszczenia krawędzi

Szczotka do czyszczenia krawędzi musi być od czasu do czasu czyszczona, aby działała efektywniejBissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (20)

 1. Pociągnij za podstawę pędzla.
 2. Po wyjęciu wypłucz lub namocz szczoteczkę do czyszczenia krawędzi w wodzie. Przed wymianą upewnij się, że jest całkowicie suchy.
 3. Wciśnij szczotkę bezpośrednio do uchwytu, aż wskoczy z powrotem na miejsce.

Czyszczenie czujników

Po wielokrotnym użyciu zanieczyszczenia mogą gromadzić się na czujnikach robota i wpływać na jego wydajność.
Wyłącz wyłącznik zasilania i wytrzyj czujniki ściereczką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.Bissell-Spinwave-R5-3377-Series-Robotic-Vacuum-fig- (21)

Czujniki i kontakty

 • Czujniki wysokości
 • Punkty kontaktowe ds. Ładowania
 • Czujnik unikania miękkiej powierzchni

Przechowywanie robota

Odkurzacz automatyczny należy przechowywać bezpiecznie w pomieszczeniu, w którym jest mało prawdopodobne, aby został uszkodzony. Przechowywać z czystymi, suchymi podkładkami do mopa. Wszelkie pozostałości roztworu w zbiorniku mopa należy opróżnić przed przechowywaniem

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać kompleksowy przewodnik po produkcie oraz wskazówki i filmy dotyczące pomocy technicznej,
odwiedzić support.BISSELL.com

Gwarancja

Ograniczona 1-letnia gwarancja, może się różnić w zależności od stanu. Wizyta support.BISSELL.com lub zadzwoń pod numer 1-800-383-2630, aby uzyskać pełne informacje o gwarancji

UWAGI FCC/IC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 lub przepisami FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

 1. Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.
 2. Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 3. Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 4. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC i normami RSS dotyczącymi zwolnienia z licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia. PRZESTROGA: Cyfrowy wyświetlacz mieści nadajnik i należy go trzymać w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich osób.
OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego sprzętu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wyłącz zasilanie przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych lub rozwiązywania problemów.

OGŁOSZENIE

 • Aby zmniejszyć ryzyko wycieku, nie przechowuj maszyny w miejscu, w którym może wystąpić zamarznięcie. Może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych.
 • Odłączenie akumulatora spowoduje zniszczenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.

Machamy ogonami!
BISSELL z dumą wspiera BISSELL Pet Foundation® i jej misję ratowania bezdomnych zwierząt. Kupując produkt BISSELL®, pomagasz także ratować zwierzęta. Z dumą projektujemy produkty, które pomagają wyeliminować bałagan, zapachy i bezdomność zwierząt domowych.
Odwiedzić BISSELLsavespets.com aby dowiedzieć się więcej

Ale poczekaj, nie więcej!
Dołącz do nas online, aby uzyskać kompletny przewodnik po nowym produkcie, w tym rozwiązywanie problemów, rejestrację produktu, części i nie tylko.
Iść do support.BISSELL.com.

©2022 BISSELL Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer części 1630842 03/22 RevF

Dokumenty / Zasoby

Odkurzacz automatyczny Bissell Spinwave R5 serii 3377 [pdf] Podręcznik użytkownika
Odkurzacz automatyczny Spinwave R5 serii 3377, Odkurzacz automatyczny Spinwave R5, Odkurzacz automatyczny serii 3377, Odkurzacz automatyczny, Odkurzacz

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *