Radio FM Azatom Zenith Z4 z bezprzewodowym dźwiękiem BT i instrukcją obsługi odtwarzacza CD
Radio FM Azatom Zenith Z4 z bezprzewodowym dźwiękiem BT i odtwarzaczem CD

Sterowanie i interfejs

Przegląd

 1. EKRAN LCD
 2. PRZYCISK ZASILANIA
 3. MENU
 4. TRYB
 5. USTAWIONE
 6. NUMERY PRESETÓW 1 i 2
 7. TUN –
 8. TUN +
 9. EQ
 10. OPORNIK
 11. NUMERY PRESETÓW 3 i 4
 12. TOM -
 13. OBJĘTOŚĆ +
 14. PORT USB
 15. STOP
 16. ODTWÓRZ/PAUZA/SKANUJ/WPROWADŹ
 17. SEN
 18. RĄCZKA
 19. DRZWICZKI CD
 20. ANTENA TELESKOPOWA
 21. GNIAZDO ZASILANIA AC
 22. PORT WEJŚCIOWY
 23. PORT TELEFONÓW

Co jest w pudełku

 • Zenit Z4
 • Instrukcja obsługi
 • Zasilacz
 • Karta gwarancyjna

Działanie baterii

 1. Zdejmij pokrywę baterii na spodzie urządzenia.
 2. Zainstaluj 6 baterii DC1.5 V „C” (UM-2) (brak w zestawie) zgodnie ze schematem biegunowości wewnątrz komory baterii.
 3. Załóż pokrywę baterii.

WAŻNE:
Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane.
Niewłaściwa polaryzacja może spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
Aby uzyskać najlepszą wydajność i dłuższy czas pracy, zalecamy stosowanie dobrej jakości baterii alkalicznych.

UWAGA

 1. Nie mieszaj starych i nowych baterii.
 2. Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatorów (niklowo-kadmowych).
 3. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij baterię. Stara lub przeciekająca bateria może spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.
 4. Nie wrzucaj baterii do ognia, baterie mogą eksplodować lub wyciekać.

WYMIANA BATERII

Gdy dźwięk wyjściowy tego urządzenia jest zniekształcony lub działanie odtwarzacza CD wydaje się niestabilne, oznacza to, że baterie są słabe. Należy jak najszybciej wymienić wszystkie rozładowane baterie w tym samym czasie, aby uniknąć wycieku z baterii.

Radio DAB+/DAB/FM

 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową.
 2. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć radio. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Witamy w AZATOM”.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE, aby wykonać automatyczne skanowanie. Podczas procesu skanowania dolna linia wyświetlacza pokazuje wykres słupkowy wskazujący postęp skanowania.
 4. Po zakończeniu skanowania zostanie wybrana pierwsza stacja (w kolejności alfanumerycznej od 0 do 9, a następnie od A do Z). Twoje radio automatycznie ustawi aktualną godzinę i datę.
 5. Jeśli po wyszukaniu lista stacji jest nadal pusta, radio wyświetli komunikat „Brak stacji DAB”.
 6. Jeśli nie zostaną znalezione żadne sygnały, może być konieczne przeniesienie radia w miejsce zapewniające lepszy odbiór.

Wybór stacji – DAB

Górny wiersz wyświetlacza pokazuje nazwę aktualnie wybranej stacji.

 1. Naciśnij TU- lub TU+, aby wybrać listę dostępnych stacji w dolnej linii wyświetlacza.
 2. Dostosuj głośność do wymaganego ustawienia.

Uwaga: Jeśli po wybraniu stacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Service N/A”, może być konieczne przeniesienie radia w miejsce zapewniające lepszy odbiór.

Wyszukiwanie nowych stacji radiowych DAB

 1. Naciśnij przycisk MENU, na wyświetlaczu pojawi się „Pełne skanowanie”.
 2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić Pełne skanowanie.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Scanning…”, a radio przeprowadzi skanowanie kanałów Band III DAB. W miarę znajdowania nowych stacji radiowych licznik stacji po prawej stronie wyświetlacza będzie się zwiększał, a stacje radiowe będą dodawane do listy zapisanej w radiu.

Strojenie ręczne DAB

Strojenie ręczne umożliwia dostrojenie radia do określonej częstotliwości DAB w paśmie III. Wszystkie znalezione nowe stacje zostaną dodane do listy stacji. Tej funkcji można również użyć do ustawienia anteny lub radia w celu optymalizacji odbioru dla określonego kanału lub częstotliwości.

 1. W trybie DAB naciśnij MENU.
 2. Wybierz „Strojenie ręczne”
 3. Wybierz żądany kanał/częstotliwość DAB. Naciśnij enter.
  Po przeskanowaniu radia na wyświetlaczu pojawi się numer kanału wraz z częstotliwością (MHz) oraz nazwa znalezionego multipleksu (jeśli istnieje). Wykres słupkowy pokazuje siłę sygnału. Wszelkie nowe stacje znalezione na zeskanowanym multipleksie DAB zostaną dodane do listy już zapisanej w radiu.
 4. Naciśnij MENU, aby wrócić i wybrać inną częstotliwość.
 5. Naciśnij MENU po raz drugi, aby wrócić do menu głównego.

Wyświetl jasność

Twoje radio jest wyposażone w regulację jasności wyświetlacza. Dostępne są 3 poziomy jasności.

 1. Naciśnij przycisk DIM i obserwuj, jak jasność stopniowo się zmienia.
 2. Naciśnij ponownie przycisk DIM, aby ustawić żądany poziom jasności.

Korzystanie z radia FM

 1. Ostrożnie wysuń całkowicie antenę teleskopową i naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć radio.
 2. Naciśnij MODE, aby wejść w tryb FM.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE przez 3 sekundy, aż rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji FM, które automatycznie zapisze stacje FM w pamięci.
 4. Aby uzyskać dostęp do zapisanych stacji FM. Naciśnij i przytrzymaj < > aż radio rozpocznie wyszukiwanie. Zatrzyma się i włączy dowolną z zapisanych stacji.
 5. Aby znaleźć inne stacje, naciśnij < > i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż rozpocznie się wyszukiwanie jak poprzednio.

Zaprogramowane stacje DAB i FM

Możesz zapisać preferowane stacje radiowe DAB i FM w zaprogramowanej pamięci stacji. W twoim radiu jest 60 ustawień pamięci, 30 dla DAB i 30 dla FM.

Procedura ustawiania zaprogramowanych stacji i używania ich do dostrajania stacji jest taka sama dla trybów FM i DAB.

 1. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać DAB lub FM.
 2. Włącz stację, którą chcesz zaprogramować.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET, aż na wyświetlaczu pojawi się „preset store”.
 4. Wybierz żądany numer zaprogramowanej lokalizacji, w której chcesz zapisać stację odtwarzającą.
 5. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić, na przykładampplik, „Preset 01 zapisany”.
  Stacja zostanie zapisana pod wybranym presetem. Powtórz tę procedurę dla kolejnych stacji, które chcesz zaprogramować.

Uwaga: Stacje, które chcesz zapisać w pamięci, muszą być odtwarzane na głos, zanim zostaną zapisane.

Przywoływanie presetu:

 1. Naciśnij przycisk PRESET RAZ, na wyświetlaczu pojawi się „Preset Recall”
 2. Wybierz zaprogramowaną stację, którą chcesz odtworzyć. Naciśnij enter.
 3. Presety od 1 do 4, które zostały już zapisane, można przywołać i odtworzyć natychmiast, naciskając przyciski 1/2 lub 3/4.

Uwaga: Jeśli nie zapisałeś wcześniej zaprogramowanej stacji i zostanie naciśnięty przycisk zaprogramowanej stacji, zostanie wyświetlony komunikat „Opróżnij zaprogramowaną stację”.

Suszona śliwka

(Aby usunąć stacje, które znajdują się na liście, ale są niedostępne)

 1. W trybie DAB naciśnij przycisk MENU i wybierz „Prune”. Naciśnij przycisk WPROWADŹ.
 2. Wybierz „Tak” i naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić przycinanie.

Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich nieważnych stacji wskazanych na liście stacji znakiem „?” przed nazwą stacji.

Obsługa USB

 1. Włóż dysk USB do portu USB.
 2. Naciśnij przycisk MODE, aby zmienić tryb na USB.
  Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „USB-READING”.
 3. Naciśnij przycisk PLAY, aby odtworzyć

Ustawienia czasu i daty

 1. W trybie czuwania naciśnij MENU. Wybierz „System” z listy menu. Naciśnij enter.
 2. Używając przycisków << i >> w górę iw dół, przewijaj, aby wybrać „Czas”. Naciśnij ENTER.
 3. Za pomocą przycisków << i >>. Możesz ustawić:
  • Data i godzina
  • 12 / 24 format godziny
  • Format daty
  • Styl zegara
 4. Za pomocą przycisków << i >> przewiń, aby ustawić format czasu do wyboru, naciskając ENTER, aby potwierdzić każdy wybór i powtórz to ponownie w razie potrzeby.
 5. Naciśnij MENU, aby wrócić do poprzedniego ustawienia. Powtórz, aby nacisnąć MENU, aby wyjść.
 6. Naciśnij przycisk ZASILANIE w dowolnym momencie, aby przejść do trybu gotowości.

Korzystanie z wejścia AUX

Ten odtwarzacz jest wyposażony w gniazdo AUX-IN do podłączenia smartfona, odtwarzacza MP3 lub innego cyfrowego odtwarzacza muzycznego.

 1. Podłącz kabel Aux-in (brak w zestawie) z urządzenia zewnętrznego do gniazda AUX-IN znajdującego się po lewej stronie tego odtwarzacza CD.
 2. Naciśnij przycisk MODE, aby przejść do trybu AUX-IN po podłączeniu urządzenia zewnętrznego do gniazda AUX-IN.
 3. Zacznij odtwarzać muzykę z zewnętrznego urządzenia audio.
 4. Dostosuj oba regulatory głośności w odtwarzaczu CD i urządzeniu zewnętrznym do żądanego poziomu.

Bezprzewodowy dźwięk BT

Bluetooth umożliwia bezprzewodowe przesyłanie muzyki z dowolnego miejsca
Odtwarzacz multimedialny obsługujący technologię Bluetooth, w tym smartfony, tablety, laptopy i inne odtwarzacze MP3.

Aby sparować urządzenie przez Bluetooth po raz pierwszy:

 1. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb Bluetooth
 2. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się komunikat „BT SEARCHING”, a głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania.
 3. Na swoim urządzeniu Bluetooth wyszukaj i gdy będzie dostępne, wybierz „Azatom Zenith Z4”.
 4. Po 5-20 sekundach na ekranie pojawi się komunikat „BT podłączony”.
 5. Możesz rozpocząć przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth. Odtwarzaj dowolny dźwięk na urządzeniu Bluetooth i słuchaj przez głośnik.

Za każdym razem, gdy zostanie wybrany tryb Bluetooth, radio automatycznie przejdzie w tryb parowania i albo zostanie sparowane z ostatnio sparowanym urządzeniem (jeśli jest w zasięgu), albo będzie dostępne do parowania z nowym urządzeniem.

Odtwarzacz CD

UWAGA: To urządzenie odtwarza nie tylko komercyjne płyty kompaktowe, ale także płyty CD-RW z własnym systemem.
Ze względu na niestandardową definicję formatu/produkcję płyt CD-R/RW jakość odtwarzania i wydajność nie są gwarantowane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za możliwość odtwarzania płyt CD-R/RW w związku z warunkami nagrywania, takimi jak wydajność komputera, oprogramowanie do nagrywania, właściwości nośnika itp. Nie należy przyklejać etykiet ani plomb z żadnej strony płyty CD-R/RW. Może to spowodować awarię.

Podczas korzystania z trybu odtwarzacza CD:
Przyciski TUN- działają jak PRZEWIJANIE DO TYŁU / POMIJANIE DO TYŁU
Przycisk TUN+ działa jak SZYBKO DO PRZODU / POMIJANIE DO PRZODU

Tryb gry:

 1. Naciśnij przycisk MODE, aby wejść w tryb CD.
 2. Otwórz drzwiczki CD, włóż płytę CD etykietą skierowaną do góry, a następnie zamknij drzwiczki CD.
 3. Informacje o płycie (całkowita liczba utworów) pojawią się na wyświetlaczu LCD.
 4. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby rozpocząć odtwarzanie płyty CD.
 5. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE, aby wznowić odtwarzanie.
 6. Naciśnij przycisk VOLUME- lub VOLUME+, aby ustawić żądany poziom głośności.
 7. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać odtwarzanie muzyki.
 8. Aby wyłączyć odtwarzacz CD, naciśnij przycisk POWER.

UWAGA: Jeśli podczas odtwarzania płyty CD wystąpi przeskakiwanie, spróbuj zmniejszyć głośność. Sprawdź, czy płyta CD nie jest porysowana ani uszkodzona.

Nie otwieraj drzwiczek CD podczas odtwarzania płyty CD.

Tryb powtarzania:
Powtórz 1:

Naciśnij raz przycisk MODE, na wyświetlaczu LCD pojawi się REP_ONE. Bieżący utwór zostanie powtórzony.
Powtórz wszystkie ścieżki:

Naciśnij dwukrotnie przycisk MODE, na wyświetlaczu LCD pojawi się REP_ALL. Cały dysk będzie odtwarzany w sposób ciągły.

Naciśnij przycisk MODE trzy razy, na wyświetlaczu LCD pojawi się napis RANDOM. Cała płyta będzie odtwarzana losowo.

Aby anulować funkcję powtarzania:

Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby anulować funkcję powtarzania.

Tryb pomijania i wyszukiwania:

 1. W trybie odtwarzania lub pauzy stuknij przycisk TU- lub TU+, aby przejść do następnego utworu lub wrócić do początku bieżącego utworu.
 2. Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk TU- lub TU+, aby wyszukać bieżący utwór ze słyszalnym szybkim odtwarzaniem.

Tryb odtwarzania programów:
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie utworów muzycznych w zaprogramowanej kolejności.

UWAGA: Program można ustawić tylko w trybie STOP.

 1. Naciśnij raz przycisk PRESET, zobaczysz migające „P01” na wyświetlaczu LCD.
 2. Naciśnij przycisk TU- lub TU+, aby wybrać ścieżkę do zaprogramowania.
 3. Naciśnij ponownie przycisk PRESET, aby zapisać wybór. Wyświetlacz LCD przejdzie do „02” i zacznie migać, informując o następnym utworze.
 4. Możesz powtórzyć kroki od 2 do 3, aby zaprogramować do 20 utworów. Jak tylko wejdziesz na 20. ścieżkę, wyświetlacz LCD automatycznie pokaże zaprogramowane ścieżki jedna po drugiej w prawidłowej kolejności, zaczynając od pierwszej zaprogramowanej ścieżki. Jeśli chcesz zaprogramować mniej niż 20 utworów, naciśnij dwukrotnie przycisk Program po potwierdzeniu ostatniego utworu. Na końcu sekwencji na wyświetlaczu LCD zacznie migać „01”, co oznacza gotowość do odtworzenia pierwszego zaprogramowanego utworu.
 5. Naciśnij przycisk PLAY, aby rozpocząć zaprogramowane odtwarzanie. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać odtwarzanie.
 6. Zaprogramowane utwory zostaną odtworzone raz, a następnie zatrzymane. Możesz jednak użyć funkcji REPEAT do wielokrotnego odtwarzania określonej ścieżki (Powtórz 1) lub wszystkich ścieżek w programie (Powtórz wszystko).
  Możesz także nacisnąć przycisk TU-, aby przejść bezpośrednio do innych utworów do przodu lub użyć przycisku TU+, aby wrócić do poprzednich utworów podczas odtwarzania zaprogramowanego.
 7. Aby anulować odtwarzanie programu, naciśnij dwukrotnie przycisk STOP podczas odtwarzania programu.

przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli radio nie działa prawidłowo lub brakuje niektórych cyfr na wyświetlaczu lub są one niekompletne, możliwe jest przywrócenie normalnego działania poprzez zresetowanie systemu w radiotelefonie. Spowoduje to przywrócenie ustawień radia do domyślnych ustawień fabrycznych. Żadne ustawienia nie zostaną zapisane, a lista stacji radiowych DAB będzie pusta.

Jeśli przeprowadziłeś się do innej części kraju i chcesz wymazać
lokalne stacje radiowe DAB, które nie są już dostępne na zapisanej liście, możesz wykonać tę procedurę.

Po ponownym uruchomieniu radio automatycznie ponownie wyszuka stacje DAB dostępne w Twojej bieżącej lokalizacji.

 1. Naciśnij MENU, aby wejść do menu.
 2. Naciśnij przycisk << lub >>, aby wybrać „System”. Naciśnij ENTER, aby wejść do menu ustawień.
 3. Naciskaj przyciski << lub >>, aż na wyświetlaczu pojawi się „Przywracanie ustawień fabrycznych”. Naciśnij enter.
 4. Jeśli chcesz wykonać operację resetowania, naciskaj przyciski, aż na wyświetlaczu pojawi się „TAK”, a następnie naciśnij. Zostanie wykonany pełny reset radia. Wszystkie zaprogramowane stacje i listy stacji zostaną usunięte.
  Jeśli nie chcesz resetować radia, naciskaj przyciski << lub >>, aż podświetli się „NIE”. Twoje radio powróci do poprzedniego menu.
 5. Po zresetowaniu systemu zostanie wykonane skanowanie pasma DAB.

Wybierz język

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, a na wyświetlaczu pojawi się podmenu „System”.

Naciśnij przycisk ENTER i wybierz Język, aby wejść do opcji językowych:

 • Angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • włoski
 • hiszpański

Wersja oprogramowania

Wyświetlacz oprogramowania nie może być zmieniony i służy wyłącznie jako odniesienie.

 1. Do view wersja oprogramowania naciśnij i przytrzymaj MENU, aby wejść do menu, a następnie naciśnij < > do momentu podświetlenia na wyświetlaczu „System”.
 2. Naciśnij < > aż na wyświetlaczu pojawi się „Wersja SW”.
 3. Naciśnij przycisk ENTER, na wyświetlaczu pojawi się wersja oprogramowania.

Słuchawki

Dołączona funkcja to gniazdo słuchawkowe zapewniające bardziej prywatne wrażenia.

 1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego z boku radia.
 2. Przed założeniem słuchawek na uszy sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt wysoki.

WAŻNE: Nie włączaj radia ze słuchawkami na uszach. Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

Funkcja uśpienia

Radio można ustawić tak, aby wyłączało się po upływie ustawionego czasu. Spać
ustawienie można regulować w zakresie od 15 do 90 minut. Upewnij się, że radio jest włączone.

Naciśnij przycisk SLEEP, aby ustawić żądany czas uśpienia pomiędzy 15, 30,45, 60, 90 i XNUMX minut lub Sleep Off, co anuluje funkcję uśpienia.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem urządzenie to zostało zaprojektowane i wyprodukowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. Jednak niewłaściwe użycie może spowodować potencjalne porażenie prądem lub zagrożenie pożarowe. Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi oraz zachować je pod ręką do wykorzystania w przyszłości. Zwróć szczególną uwagę na wszystkie ostrzeżenia wymienione w niniejszej instrukcji i na urządzeniu.

Woda i wilgoć:

Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody. Dla example: w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub w pobliżu basenu.

wentylacja:

Urządzenie powinno być usytuowane tak, aby jego położenie lub położenie nie zakłócało jego prawidłowej wentylacji. Dla exampDlatego nie należy go stawiać na łóżku, sofie, dywanie lub podobnej powierzchni, która może blokować otwory wentylacyjne. Nie należy również umieszczać urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak regał lub szafka, ponieważ może to utrudniać przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne.

Ciepło:
Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piece lub inne urządzenia (w tym amppodgrzewacze), które mogą być gorące.

Źródło zasilania:

Urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania tylko typu opisanego w instrukcji obsługi lub oznaczonego na urządzeniu.

Czyszcząca:

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką. Należy uważać, aby płyny nie dostały się do otworów lub otworów wentylacyjnych znajdujących się na produkcie.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa:

Odłącz urządzenie od gniazdka ściennego. Zapobiegnie to uszkodzeniu produktu w wyniku wyładowań atmosferycznych i przepięć w sieci elektrycznej.

Przeciążenie:

Nie przeciążaj gniazdek ściennych ani przedłużaczy, ponieważ grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

Okresy nieużywania:

Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez określony czas, np. tydzień lub dłużej, przewód zasilający należy odłączyć od urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniu lub korozji.

Serwisowanie:

Użytkownik nie powinien podejmować prób serwisowania urządzenia poza metodami opisanymi w instrukcji obsługi użytkownika. Metody serwisowe nieujęte w instrukcji obsługi należy kierować do wykwalifikowanego personelu serwisowego.

UWAGA:

Zasilacz sieciowy powinien być odłączony od zasilania i radia, gdy nie jest używany.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenia nie należy narażać na kapanie lub zachlapanie, a przedmioty wypełnione płynami,

RECYKLING:

Ten produkt jest oznaczony symbolem selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że produkt ten musi być traktowany zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w celu poddania go recyklingowi lub demontażu w celu zminimalizowania jego wpływu na środowisko.
Użytkownik ma możliwość przekazania swojego produktu właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem lub sprzedawcy detalicznemu, gdy kupuje nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny.
Używaj tylko zasilaczy wymienionych w instrukcji obsługi, tylko do użytku w pomieszczeniach

UWAGI:

 1. Płytę CD najlepiej pozostawić wewnątrz urządzenia, nawet jeśli nie jest ono używane. Zapobiega to gromadzeniu się kurzu na soczewce optycznej.
 2. Brudna lub porysowana płyta CD może powodować przeskakiwanie muzyki. W takim przypadku wyczyść lub wymień płytę CD.
 3. PRZED OPERACJĄ:
  UWAGI DOTYCZĄCE PŁYT KOMPAKTOWYCH.
  Brudne, uszkodzone lub wypaczone płyty mogą uszkodzić urządzenie, należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

Ikona porażenia prądem UWAGA  Ikona ostrzeżenia
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Nie otwierać

Dane Techniczne

Zasilanie sieciowe (przez adapter):
AC 100-240V 50 / 60Hz

Pokrycie częstotliwości
FM: 87.5-108MHz
ZIMNICA: 174.928 - 239.200 MHz

Głośnik: 2 x 3-calowe przetworniki
Moc wyjściowa: 20W MAX (głośniki)

Gniazdo słuchawkowe: Średnica 3.5 mm stereofoniczny

Radio FM i DAB: antena teleskopowa

Wymagania dotyczące baterii:
Baterie C X6 (1.5 V X6) (UM-2). (nie wliczone)

Instrukcja

Symbolika
@azatom

ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT ONLINE. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ I ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA NASZĄ GWARANCJĘ AZATOM* PROSZĘ
ODWIEDZIĆ: WWW.AZATOM.COM/GWARANCJA

AZATOM© 2020 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. AZATOM® JEST CZĘŚCIĄ AZATOM GROUP LIMITED. ZOBACZ STRONĘ W CELU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA. AZATOM® ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYCOFANIA WSZYSTKICH PROMOCJI BEZ POWIADOMIENIA. W CELU PEŁNEJ GWARANCJI, PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI ORAZ WARUNKÓW OFERTY PROMOCYJNEJ PROSIMY O ODWIEDŹ WWW.AZATOM.PL/ZASADY I WARUNKI

*WYMAGAMY REJESTRACJI

Logo Azatomu

Dokumenty / Zasoby

Radio FM Azatom Zenith Z4 z bezprzewodowym dźwiękiem BT i odtwarzaczem CD [pdf] Instrukcja obsługi
Zenith Z4 Radio FM z BT Wireless Audio i odtwarzaczem CD, Zenith Z4, FM Radio z BT Wireless Audio i odtwarzaczem CD, Wireless Audio i odtwarzacz CD, Audio i odtwarzacz CD, odtwarzacz CD

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *