AZATOM-LOGO

Radio AZATOM Pro Sports S2 DAB DAB+ FM Retro z głośnikiem

AZATOM-Pro-Sports-S2-DAB-DAB-FM-Retro-Radio-z-glosnikiem-PRODACT-IMG

Co jest w pudełku

 • Osobiste radio DAB Pro Sports S2
 • Instrukcja obsługi
 • Kabel zasilający USB
 • Słuchawki
 • Karta gwarancyjna (wymagana rejestracja) www.azatom.com/gwarancja)

antena

UWAGA O ZNACZENIU

Przed rozpoczęciem wyszukiwania stacji upewnij się, że antena jest całkowicie wysunięta lub słuchawki są podłączone.

Sterowanie i interfejs

AZATOM-Pro-Sports-S2-DAB-DAB-FM-Retro-Radio-z-głośnikiem-FIG-1

 1. GŁOŚNIK
 2. WYŚWIETLACZ LCD
 3. GNIAZDO SŁUCHAWEK / RESET
 4. PRZEŁĄCZNIK BLOKADY
 5. GŁOŚNOŚĆ – (NACIŚNIJ RAZ)
 6. GŁOŚNOŚĆ + (NACIŚNIJ RAZ) MENU (NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ)
 7. WŁ./WYŁ. (NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ) TRYB (NACIŚNIJ RAZ)
 8. ANTENOWY
 9. CH+ (NACIŚNIJ RAZ) ZAPISYWANIE PRESETÓW (NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ)
 10. ENTER (NACIŚNIJ RAZ) SKANUJ (NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ)
 11. CH- (NACIŚNIJ RAZ) PRZYWRÓĆ USTAWIENIA (NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ)
 12. PORT ŁADOWANIA USB TYPU C
 13. ZRESETUJ PIN / ZRESETUJ NARZĘDZIE

Korzystanie z Pro Sports S2

Wyświetl ikony

 • A. Wskaźnik siły sygnału
 • B. Czas w formacie 24h
 • C. Poziom naładowania baterii/wskaźnik ładowania

AZATOM-Pro-Sports-S2-DAB-DAB-FM-Retro-Radio-z-głośnikiem-FIG-2

Zasilacz laboratoryjny

 • (Tylko kabel USB)-(Gniazdo ścienne 3-pinowe nie jest dostarczane).
 • Podłącz kabel ładujący USB typu C do S2.
 • Podłącz drugi koniec kabla USB 2.0 do wtyczki ładowania komputera lub telefonu komórkowego z tym samym typem USB.

Funkcja blokady klawiatury

Funkcja blokady klawiszy służy do zapobiegania niezamierzonemu uruchomieniu radiotelefonu.

 1. Ustaw przełącznik blokady znajdujący się na górze radia w pozycji „Lock”. Jeśli radio jest włączone, na wyświetlaczu pojawi się „Klawiatura zablokowana”. WŁ./WYŁ. i wszystkie inne przyciski zostaną wyłączone.
 2. Aby zwolnić przełącznik blokady, przesuń przełącznik blokady do pozycji „Odblokuj”.

Obsługa radia – DAB

 1. Upewnij się, że antena jest wysunięta lub słuchawki są podłączone, aby uzyskać lepszy sygnał/odbiór.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aż radio się włączy. Na wyświetlaczu pojawi się „Radio cyfrowe Azatom”
 3. Press MODE button to select DAB mode.
 4. Jeśli jest to pierwsze użycie radia, zostanie wykonane szybkie skanowanie kanałów DAB. Jeśli radio było używane przed wybraniem ostatnio używanej stacji.
 5. Naciśnij i przytrzymaj „SCAN” w celu automatycznego skanowania. Podczas procesu skanowania dolna linia wyświetlacza pokazuje wykres słupkowy wskazujący postęp skanowania.
 6. Po zakończeniu skanowania zostanie wybrana pierwsza stacja (w kolejności alfanumerycznej 0-9, AZ). Twoje radio automatycznie ustawi aktualny czas.
 7. Jeśli po skanowaniu lista stacji jest nadal pusta, radio wyświetli komunikat „Usługa niedostępna”.
 8. Jeśli nie zostaną znalezione żadne sygnały, może być konieczne przeniesienie radia w miejsce zapewniające lepszy odbiór.

Wybór stacji – DAB

 1. Górny wiersz wyświetlacza pokazuje nazwę aktualnie wybranej stacji.
 2. Naciśnij przyciski CH+ / CH-, aby wybrać z listy dostępnych stacji pokazanej w dolnej linii wyświetlacza. Naciśnij przycisk ENTER, aby odtworzyć tę stację.

Uwaga: Jeśli po wybraniu stacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat „usługa niedostępna”, może być konieczne przeniesienie radia w miejsce zapewniające lepszy odbiór.

Usługi dodatkowe – DAB

Z niektórymi stacjami radiowymi jest powiązana jedna lub więcej usług dodatkowych. Jeśli ze stacją radiową jest powiązana usługa drugorzędna, na wyświetlaczu pojawi się „AZATOM-Pro-Sports-S2-DAB-DAB-FM-Retro-Radio-z-głośnikiem-FIG-3” obok nazwy stacji na liście stacji. Usługa drugorzędna pojawi się wtedy bezpośrednio po usługach głównych po naciśnięciu przycisków CH+/CH- i wybraniu podświetlonej usługi drugorzędnej.

Tryby informacji/wyświetlania – DAB

Twoje radio ma szereg trybów INFO, które można ustawić tak, aby były wyświetlane na wyświetlaczu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aby wyświetlić „Informacje o stacji”. Przejdź przez każdy z trybów od A do H poniżej. Naciśnij ENTER, jeśli chcesz ustawić ich wyświetlanie na wyświetlaczu.

 • A. Przewijany tekst: Wyświetla przewijane komunikaty tekstowe, takie jak nazwa wykonawcy/utworu.
 • B. Typ programu: Wyświetla typ stacji, npample: Pop, Muzyka klasyczna, Wiadomości itp.
 • C. Nazwa multipleksu: Wyświetla nazwę multipleksu DAB, do którego należy bieżąca stacja.
 • D. Czas: Wyświetla aktualny czas.
 • E. Data: Wyświetla aktualną datę.
 • Częstotliwość: Wyświetla częstotliwość multipleksu DAB.
 • G. Szybkość transmisji i typ dźwięku: Wyświetla cyfrową szybkość transmisji bitów i typ dźwięku.
 • H. Siła sygnału: Wyświetla wykres pokazujący siłę sygnału. Czas: Wyświetla aktualny czas.
 • E. Data: Wyświetla aktualną datę.
 • Częstotliwość: Wyświetla częstotliwość multipleksu DAB.
 • G. Szybkość transmisji i typ dźwięku: Wyświetla cyfrową szybkość transmisji bitów i typ dźwięku.
 • H. Siła sygnału: Wyświetla wykres pokazujący siłę sygnału.

Znajdowanie nowych stacji radiowych – DAB

 • Aby zaktualizować i dodać nowe dostępne stacje, wykonaj następujące czynności:
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk SCAN, aby rozpocząć automatyczne skanowanie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Skanowanie…”, a radio przeprowadzi skanowanie DAB
 • kanały. W miarę znajdowania stacji radiowych licznik stacji po prawej stronie wyświetlacza będzie się zwiększał, a stacje radiowe zostaną dodane do listy zapisanej w radiu.

Funkcja uśpienia

Radio można ustawić tak, aby wyłączało się po określonym czasie od 15 do 90 minut. Upewnij się, że radio jest włączone.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż wejdziesz do menu.
 2. Naciskaj CH+ lub CH-, aż na wyświetlaczu pojawi się „Ustawienia”. Naciśnij enter.
 3. Naciskaj CH+ lub CH-, aż na wyświetlaczu podświetli się „Set Sleep time”. Naciśnij enter.
 4. Naciśnij przycisk CH+ lub CH-, aby ustawić czas uśpienia na 15, 30, 45, 60 i 90 minut lub wyłączyć, co anuluje funkcję uśpienia.
 5. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić ustawienie. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik wyłącznika czasowego „S”.

Funkcja pełnego skanowania – DAB

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż pojawi się „Informacje o stacji”.
 2. Naciskaj CH+ / CH-, aż podświetli się „Pełne skanowanie” i wybierz tę opcję
 3. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. Rozpocznie się skanowanie. Wszystkie dostępne kanały DAB i DAB+ zostaną zapisane w pamięci.

Strojenie ręczne – DAB

Strojenie ręczne umożliwia dostrojenie radia do określonego pasma częstotliwości DAB III. Wszystkie znalezione nowe stacje zostaną dodane do listy stacji.

 1. W trybie DAB naciskaj MENU, aż na wyświetlaczu pojawi się „Informacje o stacji”.
 2. Naciskaj przyciski CH+ / CH-, aż na wyświetlaczu pojawi się „Strojenie ręczne”. Naciśnij ENTER, aby wybrać tę funkcję.
 3. Naciśnij przycisk CH+ / CH-, aby podświetlić żądaną częstotliwość/kanał. Naciśnij enter.
  Na wyświetlaczu pojawi się wykres pokazujący siłę sygnału, aw górnym wierszu pojawi się nazwa multipleksu DAB (grupa stacji radiowych). Wszystkie znalezione stacje zostaną dodane do zapisanej listy w radiu.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aby powrócić do menu głównego.
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU po raz drugi, aby powrócić do radia DAB.

Obsługa radia – Strojenie ręczne – FM

 1. Upewnij się, że antena jest wysunięta lub słuchawki są podłączone, aby uzyskać lepszy sygnał/odbiór.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aż radio się włączy.
 3. Naciśnij krótko przycisk MODE, aby wejść w tryb „FM”.
 4. Naciśnij krótko przyciski CH+/CH-, aby dostroić stację. Każde naciśnięcie spowoduje zmianę częstotliwości w górę lub w dół o 50 kHz.

Tryby informacji / wyświetlania – FM

W trybie FM wyświetlacz pokazuje informacje o tej stacji. Można go ustawić na dowolną z poniższych opcji. Naciśnij i przytrzymaj MENU, aby wejść do „Informacji o stacji” i przechodzić przez każdy tryb.

 • A. Przewijanie tekstu: Wyświetla tekst, taki jak nazwa wykonawcy/utworu.
 • B. Typ programu: Wyświetla typ stacji. np. Pop, Klasyka, Wiadomości
 • C. Tryb audio: Wyświetlacz pokazuje stereo lub mono.
 • D. Czas: Wyświetla aktualny czas.
 • E. Data: Wyświetla aktualną datę.

Uwaga: Twoje radio wyświetli „NO Radio Text” w dolnym wierszu wyświetlacza, jeśli tekst jest dostępny.

Zaprogramowane stacje

Możesz zapisać swoje ulubione stacje DAB i FM w pamięci. Istnieje 40 dla DAB i 40 dla FM.

 1. Wybierz tryb. DAB lub FM.
 2. Dostrój stację, którą chcesz zaprogramować i naciśnij ENTER, aby ją odtworzyć.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż na wyświetlaczu pojawi się „Preset Store”.
 4. Naciśnij przycisk CH+ lub CH-, aby wybrać numer, pod którym chcesz zapisać stację.
 5. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się „Preset 01 Stored”. W razie potrzeby powtórz tę procedurę dla różnych zaprogramowanych numerów.

Uwaga: Stacja musi być odtwarzana, zanim będzie można zapisać stację w pamięci zaprogramowanej.

Przywoływanie ustawienia wstępnego

 1. Wybierz tryb, DAB lub FM.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PR, aż na wyświetlaczu pojawi się „Preset Recall”.
 3. Naciśnij przycisk CH+ lub CH-, aby wybrać zaprogramowaną stację, którą chcesz odtwarzać.
 4. Naciśnij ENTER, aby wybrać i odtworzyć tę stację.

Uwaga: Jeśli wcześniej nie zapisałeś zaprogramowanej stacji i naciśniesz przycisk pamięci, zostanie wyświetlony komunikat „Empty preset”.

Ustawienie czasu/daty

Gdy nie ma sygnału DAB, należy ręcznie ustawić CZAS i DATĘ.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż wejdzie do menu ustawień.
 2. Naciskaj CH+ lub CH-, aż pojawi się „Ustawienia”, naciśnij ENTER.
 3. Naciskaj CH+ lub CH-, aż pojawi się „Set Time/Date”, naciśnij ENTER.
 4. Użyj przycisków CH+ lub CH-, aby ustawić właściwą godzinę/datę i naciśnij ENTER, aby potwierdzić.

Słuchawki

Gdy słuchawki są podłączone do radia, działają jak antena, gdy metalowa antena jest opuszczona. Kabel powinien być maksymalnie przedłużony, aby zwiększyć siłę odbioru.

 1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego na górze radia
 2. Sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt głośny przed włożeniem słuchawek do uszu.

WAŻNE: Nie włączaj radia, gdy słuchawki są podłączone i włożone do ucha. Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek może spowodować utratę słuchu.

Podświetlenie/jasność wyświetlacza

Możliwe jest ustawienie przyciemnienia podświetlenia po upływie określonego czasu. Może to zaoszczędzić czas pracy baterii.

 1. Aby ustawić przyciemnienie podświetlenia, naciśnij i przytrzymaj MENU, aby wejść do menu. Naciskaj CH+ / CH-, aż na wyświetlaczu pojawi się „Ustawienia”. Naciśnij enter.
 2. Naciskaj CH+ lub CH-, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Backlight”. Naciśnij enter.
 • KONIEC CZASU: Ustaw czas ściemniania od 10 do 180 sekund lub WŁ. Po ustawieniu na „ON” wyświetlacz nie będzie przyciemniany po upływie czasu, więc czas odtwarzania baterii będzie krótszy.
 • POZIOM ŚCIEMNIANIA: Ustaw jasność ściemniacza „Wysoka, Średnia lub Niska”, gdy funkcja TIME OUT została aktywowana.
 • NA POZIOMIE: Ustaw jasność „WYSOKA, ŚREDNIA lub NISKA”

przywracanie ustawień fabrycznych

Istnieją dwa sposoby

 • A. Użyj narzędzia przywracania ustawień fabrycznych. Wciśnij go do gniazda słuchawkowego, aż poczujesz naciśnięcie przycisku.
 • B. Zresetuj za pomocą menu oprogramowania.
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aby wejść do menu.
 2. Naciskaj przyciski CH+ lub CH-, aż na wyświetlaczu pojawi się „Ustawienia”. Naciśnij enter.
 3. naciskaj CH+ lub CH-, aż na wyświetlaczu pojawi się “Factory Reset” Naciśnij ENTER.
 4. Naciskaj przycisk CH+ lub CH-, aż na wyświetlaczu pojawi się „TAK”. Naciśnij enter. Zostanie wykonany reset radia. Wszystkie zaprogramowane stacje i listy stacji zostaną usunięte.
 5. Po zresetowaniu systemu zostanie wykonane skanowanie pasma DAB.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie sieciowe (przez USB C)

 • 100-240V 50 / 60Hz
 • DC 5V 500mA

Akumulator litowy

 • 3.7 V, 1800 mAH

Żywotność baterii w pełni naładowana

 • Do 15 godzin, głośnik ustawiony na 30% głośności.
 • Do 24 godzin, słuchawki na 30% głośności.

Pokrycie częstotliwości

 • FM: 87.5-108MHz
 • ZIMNICA: 174.928 - 239.200 MHz
 • Moc wyjściowa: 150mW
 • Gniazdo słuchawkowe: Średnica 3.5 mm Stereofoniczny
 • System antenowy: FM: antena lub słuchawki
 • ZIMNICA: Antena lub słuchawki

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

 1. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
 2. Nie czyścić urządzenia w pobliżu lub wodą.
 3. Czyść tylko suchą szmatką.
 4. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
 5. Nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery.
 6. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub pociągnięciem.
 7. Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
 8. Odłącz to urządzenie, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
 9. Wszelkie czynności serwisowe należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
 10. Pozbyć się zużytych produktów elektrycznych w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi władzami.

RECYKLING WYROBÓW ELEKTRYCZNYCH

 • Powinieneś teraz poddać recyklingowi zużyty sprzęt elektryczny. W ten sposób pomaga środowisku.
 • AZATOM-Pro-Sports-S2-DAB-DAB-FM-Retro-Radio-z-głośnikiem-FIG-4Ten symbol oznacza, że ​​produktu elektrycznego nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Po zakończeniu upewnij się, że zostanie on zabrany do odpowiedniego obiektu w celu usunięcia.

WAŻNE: Przed użyciem przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość

AZATOM-Pro-Sports-S2-DAB-DAB-FM-Retro-Radio-z-głośnikiem-FIG-5 Ryzyko porażenia prądem. Nie otwierać
AZATOM-Pro-Sports-S2-DAB-DAB-FM-Retro-Radio-z-głośnikiem-FIG-6 Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem i zachowaj je na przyszłość.
AZATOM-Pro-Sports-S2-DAB-DAB-FM-Retro-Radio-z-głośnikiem-FIG-7 Podczas serwisowania używaj tylko identycznych części zamiennych.

NA NASZĄ GWARANCJĘ AZATOM*

PROSZĘ ODWIEDŹ:  WWW.AZATOM.COM/GWARANCJA AZATOM© 2021 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. AZATOM® JEST CZĘŚCIĄ AZATOM GROUP LIMITED. ZOBACZ STRONĘ W CELU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA. AZATOM® ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYCOFANIA WSZYSTKICH PROMOCJI BEZ POWIADOMIENIA. W CELU PEŁNEJ GWARANCJI, PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI ORAZ WARUNKÓW OFERTY PROMOCYJNEJ PROSIMY O ODWIEDŹ WWW.AZATOM.COM/TERMINY WARUNKI *WYMAGANA REJESTRACJA

AZATOM-Pro-Sports-S2-DAB-DAB-FM-Retro-Radio-z-głośnikiem-FIG-8

@azatom

Dokumenty / Zasoby

Radio AZATOM Pro Sports S2 DAB DAB+ FM Retro z głośnikiem [pdf] Instrukcja obsługi
Pro Sports S2 Radio DAB DAB FM Retro z głośnikiem, Pro Sports S2, Radio DAB DAB FM Retro z głośnikiem, Radio FM Retro z głośnikiem, Radio z głośnikiem, Głośnik

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *