Logo Azatomu

Radio AZATOM Multiplex D2 DAB DAB+ FM Retro z bezprzewodowym dźwiękiem BT Radio AZATOM Multiplex D2 DAB DAB+ FM Retro z produktem BT Wireless Audio

Sterowanie i interfejsRadio AZATOM Multiplex D2 DAB DAB+ FM Retro z bezprzewodowym dźwiękiem BT 1 Radio AZATOM Multiplex D2 DAB DAB+ FM Retro z bezprzewodowym dźwiękiem BT 2

 1. Wyświetlacz LCD
 2. WŁ./WYŁ. i tryb gotowości
 3. GŁOŚNOŚĆ / PRZEWIŃ / ENTER / DRZEMKA / ŚCIEMNIANIE
 4. Budzik 1
 5. Strojenie – / Do tyłu
 6. Budzik 2
 7. Strojenie + / Do przodu
 8. Preset
 9. Odtwarzaj / Pauza / Skanuj (Odtwarzaj / Pauza dla bezprzewodowego trybu audio BT)
 10.  Wyrównywacz
 11. Menu / Informacje
 12. sen
 13. TRYB / Wyjście
 14. antena teleskopowa
 15. Wskaźnik ładowania baterii
 16. Gniazdo prądu stałego 9 V (9 V, 1.5 A)
 17. Przycisk reset
 18. Wejście AUX-IN 3.5 mm
 19. Port ładowania USB (5V/500mA dla telefonów komórkowych)
 20. Porty słuchawkowe

Co jest w pudełku:

 • Radio cyfrowe AZATOM® Multiplex D2
 • Zasilacz
 • Kabel audio
 • Instrukcja obsługi
 • Karta Gwarancyjna AZATOM®

Korzystanie z multipleksu D2:

Zasilanie (zasilacz):
Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka sieciowego. Podłącz wyjście do gniazda DC 9V urządzenia.

UWAGA:
Używaj tylko dostarczonego zasilacza do tego urządzenia. Nie używaj dołączonego zasilacza do innych urządzeń. Ten adapter został specjalnie zaprojektowany z modułem antymagnetycznym w przewodzie zasilającym, aby zapobiec zakłóceniom.
UWAGA: Odłącz od zasilania sieciowego podczas dłuższych okresów nieużywania.

Ładowanie baterii:
Zanim będzie można korzystać z urządzenia z baterią, należy ją najpierw naładować.
Podłącz urządzenie do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza. Podczas ładowania akumulatora zapala się ZIELONY wskaźnik.
Gdy bateria zostanie całkowicie naładowana, wskaźnik ładowania zaświeci się na „CZERWONY”.

UWAGA: Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas procesu ładowania.
UWAGA: Czas trwania procesu ładowania zależy od stanu naładowania akumulatora.

Obsługa radia – DAB:

 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, aż wyświetlacz zaświeci się uo. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Witamy w radiu cyfrowym”.
 3. Jeśli po raz pierwszy urządzenie przechodzi w tryb DAB, automatycznie rozpocznie „Automatyczne wyszukiwanie” w celu wyszukania dostępnych stacji. (Po wcześniejszym użyciu trybu DAB, Multiplex D2 automatycznie wybierze poprzednio odtwarzaną stację)
 4. Naciśnięcie przycisku „SKANUJ” w dowolnym momencie automatycznie rozpocznie automatyczne skanowanie. Podczas procesu skanowania dolna linia wyświetlacza pokazuje wykres słupkowy wskazujący postęp skanowania.
 5. Po zakończeniu skanowania zostanie wybrana pierwsza stacja (w kolejności alfanumerycznej). Zegar automatycznie ustawi czas na podstawie odbioru DAB.
 6. Jeśli lista stacji jest nadal pusta po skanowaniu, radio wyświetli „Usługa niedostępna”.
 7. Jeśli nie zostaną znalezione żadne stacje, upewnij się, że antena jest wysunięta i przetestuj odbiór, wykonując kolejne automatyczne skanowanie w innym miejscu.

Wybór stacji – DAB:

 1. Górny wiersz wyświetlacza pokazuje nazwę aktualnie wybranej stacji.
 2. Naciśnij >>, aby view listę dostępnych stacji w dolnym wierszu wyświetlacza i naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić wybraną stację.

Wyszukiwanie nowych stacji radiowych – DAB:

 1. Naciśnij przycisk „MENU”, aby na wyświetlaczu pojawił się komunikat „Pełne skanowanie”
 2. Naciśnij ENTER, aby rozpocząć skanowanie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Scanning…”, a radio przeprowadzi skanowanie kanałów Band III DAB.

Usługi dodatkowe – DAB:

 1. Z niektórymi stacjami radiowymi są powiązane dodatkowe usługi dodatkowe. Jeśli ze stacją radiową jest powiązana usługa drugorzędna, na wyświetlaczu pojawi się „>>” obok nazwy stacji na liście stacji. Usługa dodatkowa pojawi się wtedy bezpośrednio po usługach głównych po naciśnięciu przycisku szybkiego przewijania do przodu lub do tyłu.
 2. Naciśnij ENTER, aby wybrać stację
 3. Gdy usługa dodatkowa zostanie wyłączona, radio automatycznie przełączy się z powrotem na główną stację radiową, jeśli jest dostępna.

Automatyczne skanowanie – DAB:
Zamiast klikania menu w celu wybrania stacji, radio można ustawić tak, aby automatycznie wybierało stację.

 1. Naciśnij przycisk MENU i obróć pokrętło, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Pełne skanowanie”.
 2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór. Po zakończeniu skanowania automatycznie wybierze stację z listy stacji.

Strojenie ręczne – DAB:
Ta funkcja w trybie DAB służy głównie do pokazywania siły sygnału dla każdej częstotliwości. Korzystanie z tej funkcji nie jest konieczne, a automatyczne skanowanie jest najlepsze w przypadku DAB.

 1. Naciśnij MENU i obracaj pokrętłem, aż na wyświetlaczu pojawi się „Skanowanie ręczne” naciśnij ENTER, aby wejść do menu usług.
 2. Obróć pokrętło lub naciśnij przycisk >>, aby podświetlić żądany kanał częstotliwości MHz.
 3. Naciśnij enter. Wykres wskaże siłę sygnału, a górna linia pokaże nazwę multipleksu DAB (grupa stacji radiowych). Wszystkie znalezione stacje zostaną dodane do zapisanej listy w radiu.
 4. Naciśnij MENU, aby powrócić do normalnego trybu strojenia.

Ustawienia kontroli zakresu dynamicznego – DAB:
Dynamic Range Control (znana również jako DRC) to technologia, która ułatwia słyszenie cichszych dźwięków w hałaśliwym otoczeniu.

 1. Wciśnij MENU i obróć pokrętło, aż na wyświetlaczu pojawi się „DRC”. Naciśnij enter.
 2. Obróć pokrętło, aby wybrać żądane ustawienie DRC (domyślne ustawienie to 0FF).
  DRC OFF – DRC jest wyłączone, Broadcast DRC będzie ignorowany.
  DRC LOW – Poziom DRC jest ustawiony na 1/2 wartości wysyłanej przez nadawcę.
  DRC HIGH – poziom DRC jest używany jako wysyłany przez nadawcę.
 3. Naciśnij przycisk Menu, aby potwierdzić ustawienie i powrócić do normalnego wyświetlania.
  Uwagi: Nie wszystkie transmisje DAB obsługują funkcję DRC. Jeśli transmisja nie obsługuje DRC, ustawienie DRC w radiu nie będzie miało wpływu.

Strojenie automatycznego wyszukiwania – FM:

 1. Wysuń antenę i włącz D2
 2. Naciśnij MODE, aby wejść w tryb „FM”.
 3. Naciśnij przycisk „Skanuj”, radio automatycznie przeskanuje i zapisze wszystkie znalezione stacje FM i numery P.
 4. Aby odtworzyć każdą zapisaną stację, naciśnij i przytrzymaj przycisk >>, aż częstotliwość przejdzie do następnej zapisanej stacji. Powtórz tę czynność, aby przejść do kolejnych zapisanych stacji.
 5. Po kilku sekundach wyświetlacz zostanie zaktualizowany. Na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość stacji.
 6. Aby znaleźć inne stacje, naciśnij i przytrzymaj przycisk jak poprzednio.
 7. Aby przeskanować pasmo FM w przeciwnym kierunku (wysoka częstotliwość do niskiej częstotliwości) naciśnij przycisk << i przytrzymaj przez 2 sekundy.
 8. Gdy skanowanie osiągnie koniec zakresu częstotliwości, radio rozpocznie dostrajanie od początku zakresu częstotliwości, aż do zakończenia skanowania.

Strojenie ręczne – FM:

 1. W razie potrzeby wybierz tryb FM zgodnie z wcześniejszym opisem.
 2. Naciśnij przycisk >> jeden raz. Każde naciśnięcie przycisku >> spowoduje zmianę częstotliwości w górę lub w dół o 50 kHz.
 3. Gdy skanowanie osiągnie koniec zakresu częstotliwości, radio rozpocznie dostrajanie od początku zakresu częstotliwości, aż do zakończenia skanowania.

PRUNE (Aby usunąć stacje, które są wymienione, ale niedostępne):

 1. W TRYBIE DAB naciśnij przycisk MENU.
 2. Użyj pokrętła, aby znaleźć opcję „Prune”.
 3. Użyj pokrętła, aby wybrać „Tak” lub „Nie” i naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić przycinanie.
  Uwagi: powoduje to usunięcie wszystkich nieprawidłowych stacji wskazanych na liście stacji za pomocą znaku „?” przed nazwą stacji.

Ustawienie korektora, tony niskie/wysokie:

 1. Naciśnij przycisk Menu i przewiń pokrętłem do pozycji „System”. Naciśnij enter.
 2. W systemie przejdź do „Equalizer”. Naciśnij enter.
 3. Zobaczysz „My EQ”. Naciśnij ENTER, aby przejść do opcji „Treble” lub „BASS”, aby zmienić zakres od „-7 do +7”.

Zapisywanie zaprogramowanych stacji — FM i DAB:

 1. Wybierz tryb DAB lub FM.
 2. Dostrój i włącz stację, którą chcesz zapisać. Pamiętaj, że stacja musi być odtwarzana, zanim będzie można ją zapisać jako ulubione ustawienie wstępne.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PRESET, aż na wyświetlaczu pojawi się „Preset Store”, a nie „Preset Recall”.
 4. Obracaj pokrętłem, aż znajdziesz numer ustawienia wstępnego, pod którym chcesz zapisać stację odtwarzającą. Naciśnij pokrętło ENTER, aby zapisać w numerowanej pozycji.
 5. Zobaczysz npampplik, „Ustawienie wstępne 01 zapisane”. Stacja zostanie zapisana pod wybranym presetem. W razie potrzeby powtórz tę procedurę.
  Stacje, które zostały zapisane we wstępnie ustawionych pamięciach, można nadpisać wykonując powyższą procedurę.

Przywoływanie ustawień wstępnych:

 1. Naciśnij raz przycisk PRESET. Na wyświetlaczu pojawi się „Preset Recall”.
 2. Obróć pokrętło, aby wybrać ulubioną zaprogramowaną stację, którą chcesz odtwarzać. Naciśnij ENTER
  Uwagi: Jeśli wcześniej nie zapisałeś zaprogramowanych stacji i naciśnięto przycisk PRESET, zostanie wyświetlony komunikat „Empty preset”.

Ustawienia jasności:
Naciśnij pokrętło Dimmer/Snooze, aby wybrać cztery poziomy jasności: High, Medium, Low i Sleep low.

Ustawienie podświetlenia:

 1. Aby ustawić podświetlenie tak, aby nigdy nie przygasało, naciśnij MENU.
 2. Obróć pokrętło, aby znaleźć „System”. Naciśnij enter.
 3. Obróć pokrętło, aby znaleźć „Podświetlenie” Naciśnij ENTER.
 4. Ustaw pokrętło na „Timeout” Naciśnij ENTER.
 5. Ustaw czas 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 lub 300 sekund, wyświetlacz LCD przyciemni się o 1/2 po ustawionym czasie lub wybierz WŁ., aby wyświetlacz był włączony przez cały czas.
  Uwagi. W przypadku korzystania z baterii zaleca się przyciemnienie wyświetlacza, aby zapewnić dłuższą żywotność baterii.

Funkcja snu:
Radio można wyłączyć po upływie ustawionego czasu od 15 do 90 minut. Upewnij się, że radio gra jako pierwsze, aby ustawić „Uśpienie”.

 1. Naciskaj przycisk SLEEP, aż na wyświetlaczu zostanie podświetlony „Ustaw czas uśpienia”.
 2. Naciśnij przycisk SLEEP w sposób ciągły, aby ustawić 15, 30, 45, 60, 75 i 90 minut lub Sleep Off, co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia.
 3. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik wyłącznika czasowego. Radio wyłączy się po upływie ustawionego czasu uśpienia.

Ustawienie czasu/daty:

 1. Naciśnij MENU, aby wejść do menu ustawień.
 2. Obróć pokrętło lub Naciskaj >> aż do „System”, naciśnij ENTER.
 3. Obróć pokrętło lub Naciskaj >>, aż pojawi się „Ustaw czas/datę”, naciśnij ENTER.
 4. Obróć pokrętło lub Naciśnij przycisk >>, aby ustawić „Date”. Naciśnij enter.
 5. Możesz ustawić format daty i 12-godzinny lub 24-godzinny format czasu, zaczynając ponownie od 3 powyżej i obracając pokrętłem wybrać format „Ustaw format daty” lub „Ustaw format 12/24-godzinny”. Naciśnij enter.

Zestaw alarmowy:
UWAGA: PROSZĘ WYBRAĆ STACJĘ RADIOWĄ PRZED USTAWIENIEM BUDZIKA.
Środkowe pokrętło w przycisku ENTER.

Będziesz mieć możliwość wyboru spośród ostatnio używanej stacji lub jednego z ulubionych wstępnie ustawionych kanałów.

 1. Naciśnij ALARM 1 lub ALARM 2, aby wejść do menu „Ustawienia alarmu”. Naciśnij enter.
 2. Obróć pokrętło lub Naciśnij przycisk >>, aby ustawić godzinę budzenia. Naciśnij enter.
 3. Obróć pokrętło lub Naciśnij przycisk >>, aby ustawić czas trwania od 15 do 90 minut. Naciśnij enter.
 4. Obróć pokrętło lub Naciśnij >>, aby ustawić źródło alarmu. Naciśnij enter.
 5. Jeśli wybierzesz radio DAB lub radio FM jako budzik, możesz wybrać ostatnio słuchaną stację lub wybrać jeden z ulubionych wstępnie ustawionych kanałów 01 do 30 Obróć pokrętło lub Naciśnij >>, aby przewijać między ostatnio słuchanymi i wstępnie ustawionymi kanałami. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór.
 6. Obróć pokrętło lub Naciśnij >>, aby ustawić Raz / Codziennie / W dni powszednie / Weekendy, wybierz dni, w których alarm jest aktywny. Naciśnij enter
 7. Obróć pokrętło lub Naciśnij >>, aby ustawić głośność alarmu i naciśnij ENTER.
 8. Obróć pokrętło lub naciśnij >>, aby ustawić alarm na „ON” lub „OFF”. Naciśnij ENTER, jeśli ustawisz Alarm na ON, zobaczysz ikonę alarmu na wyświetlaczu LCD.
  Uwagi: Upewnij się, że kabel jest odłączony, aby słuchać multipleksu D2 w innych trybach, takich jak DAB lub BT Wireless Audio.

Drzemka – Zatrzymaj alarm – Wyłącz alarmy:

 1. Kiedy zabrzmi alarm, naciśnięcie przycisku ZZZZZ tymczasowo wyciszy (SNOOZE) alarm, możesz wybrać czas od 5, 10, 15, 20, 25, 30 minut i wyłączyć drzemkę.
 2. Funkcja drzemki ma również odliczanie, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak długo przed ponownym włączeniem się alarmu.
 3. Po wybraniu opcji „SNOOZE OFF” radio powróci do trybu gotowości, wyświetlając godzinę i datę. Naciśnij przycisk ZASILANIE, aby go włączyć.

Zatrzymaj alarm:
Gdy dzwoni alarm, możesz jeden raz nacisnąć dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku SNOOZE, aby zatrzymać dźwięk alarmu. Multipleks D2 powróci wtedy do TRYBU GOTOWOŚCI.

Wyłącz alarmy:

Jak wyłączyć alarm 1 lub 2 po ich ustawieniu:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM 1, aż z wyświetlacza zniknie ikona Alarm 1.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM 2, aż z wyświetlacza zniknie ikona Alarm 2.
Aby ponownie aktywować alarm. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ALARM, aż ponownie pojawi się ikona alarmu.

Bezprzewodowy dźwięk BT:
Aby sparować urządzenie przez BT Wireless Audio po raz pierwszy:

 1. Naciskaj przycisk MODE, aż wyświetli się „Bluetooth”,
 2. Po kilku sekundach na ekranie pojawi się komunikat „BT Searching”, a głośnik automatycznie przejdzie w tryb parowania.
 3. W swoim bezprzewodowym urządzeniu audio BT, takim jak „Telefon komórkowy”, wyszukaj i gdy będzie dostępny, wybierz „Multiplex D2”.
 4. Po 5-20 sekundach na ekranie radia pojawi się komunikat „BT connect”.
 5. Możesz rozpocząć przesyłanie strumieniowe przez BT Wireless Audio. Odtwórz dowolny dźwięk na urządzeniu BT Wireless Audio i słuchaj na głośniku.
  Za każdym razem, gdy zostanie wybrany bezprzewodowy tryb audio BT, Multipleks D2 automatycznie przejdzie w tryb parowania i albo zostanie sparowany z ostatnio sparowanym urządzeniem (jeśli jest w zasięgu), albo będzie dostępny do parowania z nowym urządzeniem.

Słuchawki (brak w zestawie):

 1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego z tyłu radia.
 2. Sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt głośny przed słuchaniem przez słuchawki.

HORMON:

 1. Podłącz koniec kabla audio 3.5 mm (brak w zestawie) do gniazda słuchawek lub wyjścia liniowego odtwarzacza, a drugi koniec kabla podłącz do gniazda AUX-IN urządzenia z tyłu jednostki D2.
 2. Włącz zewnętrzne źródło dźwięku i odtwarzaj z urządzenia.
 3. Naciśnij przycisk MODE, aby zobaczyć „Wejście Aux”.
 4. Poziom głośności można teraz regulować za pomocą głównego pokrętła głośności radia D2.

Port ładowania USB:
Ten port służy wyłącznie do ładowania telefonu komórkowego lub kompatybilnych produktów. To nie jest odtwarzacz USB.

Przywrócenie ustawień fabrycznych:

 1. Naciśnij MENU.
 2. Obracaj pokrętłem, aż pojawi się „System”. Naciśnij enter.
 3. Obracaj pokrętłem, aż pojawi się „Przywracanie ustawień fabrycznych”. Naciśnij enter.
 4. Jeśli chcesz wykonać operację resetowania, wybierz „TAK”. Naciśnij enter. Zostanie wykonany pełny reset radia. Wszystkie zaprogramowane stacje i listy stacji zostaną usunięte.
 5. Po zresetowaniu systemu zostanie wykonane pełne skanowanie pasma DAB, a czas zostanie ustawiony automatycznie.

Resetowanie zasilania:
Jeśli radio w dowolnym momencie zawiesi się, możesz zresetować urządzenie, naciskając przycisk resetowania z tyłu radia.

Specyfikacja techniczna:

 • Zasilanie sieciowe (przez adapter):
 • AC 100-240V, 50 / 60Hz
 • DC 9V 1.5A
 • Bateria: bateria 2000 mAh.

Pokrycie częstotliwości:

 • FM: 87.5-108MHz
 • DAB: 174.928 – 239.200 MHz
 • Funkcje obwodu:
 • Głośnik: 3.5 cala x 2
 • Moc wyjściowa: maks. 30 W
 • Gniazdo słuchawkowe: średnica 3.5 mm. stereofoniczny
 • System antenowy: FM: antena teleskopowa
 • DAB: antena teleskopowa
 • USB: ładowanie wyjściowe 500mA.

ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT ONLINE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY UZYSKAĆ ​​GWARANCJĘ AZATOM*
PROSZĘ ODWIEDŹ: WWW.AZATOM.COM/GWARANCJA
AZATOM© 2020 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. AZATOM® JEST CZĘŚCIĄ AZATOM GROUP LIMITED.
ZOBACZ STRONĘ W CELU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA. AZATOM® ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYCOFANIA WSZYSTKICH PROMOCJI BEZ POWIADOMIENIA. W CELU PEŁNEJ GWARANCJI, PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI ORAZ WARUNKÓW OFERTY PROMOCYJNEJ PROSIMY O ODWIEDŹ WWW.AZATOM.COM/WARUNKI-WARUNKI

Dokumenty / Zasoby

Radio AZATOM Multiplex D2 DAB DAB+ FM Retro z bezprzewodowym dźwiękiem BT [pdf] Instrukcja obsługi
Multipleks D2 Radio DAB DAB FM z dźwiękiem bezprzewodowym BT, Multipleks D2, Radio DAB DAB FM z dźwiękiem bezprzewodowym BT, Radio DAB FM z dźwiękiem bezprzewodowym BT, Radio FM Retro z dźwiękiem bezprzewodowym BT, Radio z dźwiękiem bezprzewodowym BT, Bezprzewodowe połączenie BT Dźwięk, dźwięk bezprzewodowy, dźwięk

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *