Blender ręczny anko -logo

Blender ręczny
Model: HB956SH6PA

Ręczny blender anko Model

PRZECZYTAJ I ZAPISZ
INSTRUKCJE DO KORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

 • Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.
 • Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub podczas czyszczenia.
 • Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 • Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 • Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka lub produkt musi zostać zutylizowany.
 •  Należy zachować ostrożność podczas obsługi ostrych ostrzy tnących, opróżniania
  miskę i podczas czyszczenia.
 • Wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do części, które poruszają się podczas użytkowania.
 • To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
  - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - Zagroda;
  – przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkaniowych;
  - środowiska typu bed and breakfast.
  UWAGA: Zachowaj ostrożność podczas miksowania gorącego płynu, ponieważ może on wypłynąć z urządzenia z powodu nagłego parowania. 
 •  Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że zasilanie elektryczne jest takie samo, jak podane na etykiecie znamionowej produktu.
 •  Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia bez nadzoru.
 • Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób.

WAŻNE!Nigdy nie wkładaj uchwytu zasilania do wody lub innego płynu ani nie dopuszczaj do zamoczenia wyłącznika zasilania, przewodu lub wtyczki, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
UWAGA: Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie obsługiwać blendera mokrymi rękami. Upewnij się, że ręce są całkowicie suche przed podłączeniem urządzenia do zasilania. 

 • . Upewnij się, że wałek blendera, trzepaczka lub siekacz znajdują się na swoim miejscu, a przewód zasilający nie jest uszkodzony przed każdym użyciem urządzenia.
 • Nigdy nie pozwól, aby ostrza były skierowane w stronę kogokolwiek podczas obsługi urządzenia.
 •  Zachowaj szczególną ostrożność podczas przygotowywania posiłków dla niemowląt, osób starszych i niedołężnych.
 • Zawsze upewnij się, że trzon, trzepaczka lub rozdrabniacz ręcznego blendera są dokładnie wysterylizowane, myjąc je gorącą wodą.
 • Nigdy nie mieszaj ani nie mieszaj gorącego oleju, tłuszczu. Postępuj zgodnie z instrukcją przetwarzania w instrukcji.
 •  Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
 • Nigdy nie pozwól nikomu potknąć się o przewód zasilający.
 • Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał gorących powierzchni lub zwisał w miejscu, w którym dziecko mogłoby chwycić i pociągnąć przewód zasilający.
 • Odłącz od gniazdka sieciowego, gdy nie jest używane, przed przeniesieniem urządzenia lub podczas dodawania żywności do miksowania lub siekania oraz przed czyszczeniem.
 • Nie używać na zewnątrz.
 •  Ostrza są ostre. Obchodź się ostrożnie.
 •  Nigdy nie dotykaj ostrzy ani trzepaczki, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania.
 •  Nigdy nie dodawaj składników podczas pracy blendera ręcznego.
 • Użyte składniki nie powinny przekraczać maksymalnej pojemności miski do siekania.
 • Nie używaj blendera zbyt długo bez przerwy. Silnik może się przegrzać. Jeśli powierzchnia blendera ręcznego stanie się bardzo gorąca, pozwól mu ostygnąć do temperatury pokojowej przed ponownym użyciem.

WAŻNY! Czas ciągłej pracy bez obciążenia musi być krótszym niż 15 sekund.

 • Nie przekraczaj ilości i maksymalnego czasu wskazanych w wytycznych obsługi lub instrukcji przetwarzania.
 • Przed czyszczeniem zdejmij nasadki.
 • Stosowanie przystawek niedostarczonych z produktem może spowodować obrażenia.
 • Unikaj dotykania ruchomych części.
 •  Trzymaj palce, włosy, odzież i przybory z dala od ruchomych części.

WAŻNY! Trzymaj ręce i przybory kuchenne z dala od pojemnika, który: przytrzymuje żywność podczas miksowania lub krojenia, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia ciężkich obrażenia osób lub uszkodzenie blendera.

UWAGA:

 •  Wszelkie naprawy produktu powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka lub produkt musi zostać usunięty.
 •  Nigdy nie używaj tego urządzenia w niewłaściwy sposób. Należy zachować ostrożność podczas obsługi ostrzy tnących, zwłaszcza podczas czyszczenia.
 • Po czyszczeniu należy zawsze ponownie założyć osłonę ochronną na ostrza.

Opis części

1). Regulator prędkości
2). Przycisk przełączania
3). Uchwyt mocy
4). Wał blendera (zdejmowany)
5). Osłona ochronna ostrza blendera
6). Rozdrabniacz (w tym pokrywa, zespół ostrzy i miska)
7). Zlewka
8). Ubij i ubij głowę

Ręczny blender anko Opis części

Dane Techniczne Szafy Klimatycznej

 • Ustawienia regulacji prędkości.
 • Ocena: 220-240 V 50-60 Hz 600 W

Wytyczne operacyjne

Ostrzeżenie: Ostrza są ostre. Obchodź się ostrożnie.

Przed pierwszym użyciem blendera

 • Ostrożnie usuń całe opakowanie i sprawdź, czy produkt nie ma żadnych uszkodzeń.
 •  Sprawdź blender i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
 •  Jeśli produkt jest uszkodzony lub brakuje jakichkolwiek części, NIE UŻYWAJ.

Jak korzystać z blendera ręcznego

 •  Zdejmij osłonę ochronną z ostrza na wale blendera.
 •  Wyczyść wałek blendera i zlewkę.
 •  Zamontuj uchwyt zasilania wewnątrz trzonka blendera, obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zablokuj, aż usłyszysz lekkie kliknięcie.
  UWAGA: Oznaczenia na uchwycie zasilania i wale blendera powinny być wyrównane ze sobą. Jeśli jest wyrównany, wałek blendera jest prawidłowo zablokowany.
 •  Upewnij się, że zasilanie elektryczne jest takie samo, jak podane na etykiecie znamionowej produktu.
 • Napełnij jedzenie / składniki do zlewki (nie więcej niż maksymalny wskazany poziom), aby utrzymać żywność do miksowania.
 •  Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego i trzymaj stabilnie uchwyt zasilania. Włącz urządzenie, naciskając przycisk włącznika.
 •  Delikatnie zanurz całkowicie osłonę ostrza w składnikach.
 •  Wymieszaj składniki, przesuwając urządzenie powoli w górę i w dół oraz w kółko.
 •  Po zakończeniu miksowania zwolnij przycisk przełącznika, a następnie odłącz od gniazdka sieciowego.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika elektrycznego, czas ciągłej pracy wynosi 30 sekund na niższą prędkość i 10 sekund na wyższą prędkość. Pozwól urządzeniu zresetować się o co najmniej 2 minuty między każdym cyklem. Po uruchomieniu 5 ciągłych cykli odczekaj, aż urządzenie ostygnąć przez 30 minut przed ponownym użyciem.
Nigdy nie mieszaj gorącego oleju, tłuszczu ani mięsa.

 • Jeśli blender/rozdrabniacz zostanie zablokowany, najpierw zatrzymaj się i odłącz od zasilania przed czyszczeniem. Po użyciu zawsze odłącz od zasilania.
 •  Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj od zasilania przed czyszczeniem. Proszę odnieść się do instrukcji „pielęgnacja i czyszczenie” w niniejszej instrukcji.

Jak korzystać z siekacza

 •  Zdejmij osłonę ochronną z ostrza rozdrabniacza.
 •  Wyczyść pokrywę, zespół ostrzy i miskę siekacza.
 •  Zamocuj zespół ostrzy w misce rozdrabniacza.
 •  Wsyp żywność/składniki do miski (nie więcej niż maksymalny wskazany poziom).
 • Umieść uchwyt zasilania wewnątrz siekacza, obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zablokuj, aż usłyszysz lekkie kliknięcie.
  UWAGA: Oznaczenia na uchwycie zasilania i wale blendera powinny być wyrównane ze sobą. Jeśli jest wyrównany, wałek blendera jest prawidłowo zablokowany.
 •  Sprawdź siekacz i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
 • Upewnij się, że zasilanie elektryczne jest takie samo, jak podane na etykiecie znamionowej produktu.
 •  Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego, ustaw żądaną prędkość, trzymaj nieruchomo uchwyt zasilania. Włącz urządzenie, naciskając przycisk przełącznika.
 • Po zmiksowaniu zwolnij przycisk przełącznika, a następnie odłącz blender od gniazdka sieciowego.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika elektrycznego, czas ciągłej pracy
musi być krótszy niż 30 sekund. Pozostaw urządzenie na co najmniej 2 minuty między 2
uruchomione cykle. Po 3 ciągłych cyklach odczekaj, aż urządzenie ostygnie przez 30 minut przed ponownym użyciem.
Nigdy nie siekaj gorącego oleju, tłuszczu.

 • Jeśli blender zostanie zablokowany, najpierw zatrzymaj blender i odłącz go od zasilania przed czyszczeniem.
 •  Po użyciu zawsze odłączaj od gniazdka sieciowego i kolejno zdejmij uchwyt zasilania i pokrywę, wyjmij ostrze z miski, trzymając plastikowy trzon, a następnie wylej jedzenie.
 • Krawędzie ostrza są bardzo ostre, nie dotykaj ich.
 •  Zawsze wyłączaj i odłączaj od zasilania przed czyszczeniem. Proszę zapoznać się z sekcją „pielęgnacja i czyszczenie” w tej instrukcji

Aby użyć trzepaczki

 •  Wyczyść trzepaczkę i zlewkę.
 • Włóż trzepaczkę do głowicy trzepaczki, aż usłyszysz lekkie kliknięcie.
 •  Włóż uchwyt zasilania do trzepaczki, obróć i zablokuj, aż usłyszysz lekkie kliknięcie. Oznaczenia na rękojeści zasilania i główce trzepaczki powinny być teraz wyrównane ze sobą. W takim przypadku trzepaczka jest prawidłowo zablokowana.
 •  Sprawdź trzepaczkę i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. NIE WOLNO używać, jeśli jest uszkodzony.
 •  Upewnij się, że zasilanie elektryczne jest takie samo, jak podane na etykiecie znamionowej produktu.
 •  Napełnij jedzenie/składniki do zlewki (nie więcej niż maksymalny wskazany poziom), aby utrzymać żywność do ubijania.
 • Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego, ustaw żądane ustawienie prędkości, trzymaj stabilnie uchwyt zasilania. Włącz urządzenie, naciskając przycisk włącznika.
 • Aby zapobiec rozpryskiwaniu, użyj niskiej prędkości do miksowania podczas uruchamiania.
 •  Delikatnie zanurz trzepaczkę całkowicie w składnikach.
 • Ubij składniki, przesuwając urządzenie powoli w górę i w dół oraz w kółko.
 •  Po zakończeniu miksowania zwolnij przycisk przełącznika, a następnie odłącz od gniazdka sieciowego.

OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika elektrycznego, czas ciągłej pracy wynosi 3
minuty. Pozwól urządzeniu na zresetowanie co najmniej 2 minuty między każdym cyklem. Po pracy 5 ciągłych cykli, pozwól urządzeniu ostygnąć przez 30 minut przed ponownym użyciem. Nigdy nie ubijaj gorącego oleju, tłuszczu ani mięsa.

 •  Jeśli trzepaczka zostanie zablokowana, najpierw zatrzymaj się i odłącz od zasilania sieciowego przed czyszczeniem.
 • Po użyciu zawsze odłączaj od zasilania sieciowego.
 • Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj od zasilania przed czyszczeniem. Proszę odnieść się do instrukcji „pielęgnacja i czyszczenie” w niniejszej instrukcji.

Cel

Blender ręczny

 • Mieszanie płynów, np. produktów mlecznych, sosów, soków owocowych, zup, napojów mieszanych i shake'ów.
 •  Mieszanie miękkich składników, np. ciasta naleśnikowego lub majonezu
 •  Przecieranie gotowanych składników, np. do przygotowywania jedzenia dla niemowląt baby

Rozdrabniacz

 • Siekanie wołowiny (poniżej 200g), orzechów, pieczywa, wanilii, cebuli

Trzepaczka
Ubijanie białek i śmietany.

Przewodnik po przetwarzaniu

Blender ręczny

Jedzenie Prędkość Maks. czas Maks. Ilość
zupy, warzywa mleczne, sosy majonezowe, truskawka

 

 

 

niższa prędkość

 

 

30 sekund

 

 

200g

kawałki marchewki wyższa prędkość 500g
(rozmiar 15mm x 15mmx15mm) 10 sekund Uwaga: użyj 200g kawałków marchwi na 300g wody.

Rozdrabniacz

Jedzenie Prędkość Maks. czas Maks. Ilość
kawałki wołowiny (rozmiar 20mm x 20mm x 20mm), migdały wyższa prędkość 30 sekund 200g

Trzepaczka

Jedzenie Prędkość Maks. czas Maks. Ilość
śmietana, białka jaj wyższa prędkość 3 minut 200g

 

7. Pielęgnacja i czyszczenie

 • Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie od gniazdka sieciowego przed czyszczeniem.
 • Usuń załączniki.
 •  Nie dotykaj ostrych ostrzy.

UWAGA: Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia ostrzy, ponieważ są one bardzo ostre.
UWAGA: Nie wkładaj żadnej części produktu do zmywarki w celu czyszczenia.

Uchwyt zasilający i przewód zasilający

 • Wyczyść za pomocą reklamyamp szmatką, a następnie wysuszyć.
 •  Nigdy nie zanurzaj w wodzie lub innym płynie ani nie używaj materiałów ściernych do czyszczenia.

Zlewka

 •  Zlewkę można myć w wodzie z dodatkiem środka czyszczącego.
 • Umyć i dokładnie spłukać wodą, a następnie pozostawić do wyschnięcia.

Wał blendera

 •  Wał można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem środka czyszczącego.
 • Umyć i dokładnie spłukać wodą, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
 • Ponownie załóż osłonę ochronną na ostrze.

Rozdrabniacz

 •  Pokrywę siekacza można przetrzeć tylko adamp szmatką, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
 •  Nigdy nie zanurzaj w wodzie lub innym płynie ani nie używaj materiałów ściernych do czyszczenia.
 •  Misę i ostrze można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem środka czyszczącego.
 • Umyć i dokładnie spłukać wodą, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
 • Ponownie załóż osłonę ochronną na ostrze.Trzepaczka
 • Główkę trzepaczki można przetrzeć tylko adamp szmatką, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
 •  Nigdy nie myj i nie płucz w wodzie ani nie używaj do czyszczenia materiałów ściernych.
 • Drugą część trzepaczki można umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem środka czyszczącego.
 • Umyć i dokładnie spłukać wodą, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
  Przechowywanie
 • Przechowywać w chłodnym, suchym i przewiewnym miejscu.
  Miesięczna gwarancja na 12

Dziękujemy za zakup w Kmart.

Kmart Australia Ltd gwarantuje, że Twój nowy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres podany powyżej, od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt będzie używany zgodnie z załączonymi zaleceniami lub instrukcjami, jeśli zostały dostarczone. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie Twoich praw wynikających z australijskiego prawa konsumenckiego.

Kmart zapewni Ci wybór zwrotu pieniędzy, naprawy lub wymiany (jeśli to możliwe) na ten produkt, jeśli okaże się on wadliwy w okresie gwarancyjnym. Kmart poniesie uzasadnione koszty dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. Niniejsza gwarancja przestaje obowiązywać, jeśli wada jest wynikiem przeróbki, wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia lub zaniedbania.

Prosimy o zachowanie paragonu jako dowód zakupu i skontaktowanie się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1800 124 125 (Australia) lub 0800 945 995 (Nowa Zelandia) lub, alternatywnie, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta na Kmart.com.au w przypadku jakichkolwiek problemów z produktem. Roszczenia gwarancyjne i roszczenia dotyczące kosztów związanych ze zwrotem tego produktu można kierować do naszego Centrum Obsługi Klienta pod adresem 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.

Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z australijskim prawem konsumenckim. Masz prawo do wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub uszkodzenia. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli towary nie są odpowiedniej jakości, a awaria nie oznacza poważnej awarii.

W przypadku klientów z Nowej Zelandii niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie praw ustawowych przewidzianych w przepisach Nowej Zelandii.

Dokumenty / Zasoby

Blender ręczny anko [pdf] Instrukcje
Blender ręczny, HB956SH6PA

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *