Anko Logo

NAGRZEWNICA WENTYLATORA
FH118
Instrukcja obsługi

anko termowentylator FH118

PRZECZYTAJ I ZAPISZ
INSTRUKCJE DO KORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

ostrzeżenieWAŻNI OCHRONIARZE

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osób, w tym:

 1. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.
 2. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego 220-240V AC.
 3. Z urządzeniem NIE WOLNO używać zewnętrznego programatora, oddzielnego systemu zdalnego sterowania, przedłużacza ani zewnętrznego adaptera.
 4. Urządzenie jest gorące podczas użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, NIE dotykaj gorących powierzchni. Trzymaj materiały palne, takie jak meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania i zasłony co najmniej 3.3 stopy (1.0 m) od przodu grzejnika i trzymaj je z dala od boków i tyłu.
 5. UWAGA: Aby uniknąć przegrzania, NIE OBEJMUJĄ grzejnik.
 6. OSTRZEŻENIE: NIE! używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po usterce urządzenia; UPUSZCZONE lub USZKODZONE w jakikolwiek sposób.
 7. Aby zapobiec możliwemu pożarowi, NIE WOLNO w żaden sposób blokować wlotów powietrza ani otworów wentylacyjnych. NIE WOLNO używać na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, gdzie otwory mogą zostać zablokowane.
 8. NIE WOLNO przesuwać urządzenia w trakcie jego działania. Urządzenie należy przesuwać tylko wtedy, gdy ostygnie.
 9. NIE WOLNO układać przewodu pod wykładziną. NIE przykrywaj przewodu dywanikami, chodnikami lub podobnymi przedmiotami. Umieść przewód z dala od obszaru ruchu i tam, gdzie nie zostanie przewrócony.
 10. Nie nadużywaj ani nie uszkadzaj przewodu zasilającego. Przed użyciem całkowicie rozwiń przewód, ponieważ zwinięty przewód może się przegrzać. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał gorących powierzchni.
 11. Przerwij używanie, jeśli wtyczka lub gniazdko są gorące. Zaleca się wymianę gniazdka, jeśli wtyczka lub gniazdko są gorące w dotyku.
 12. Podłączać tylko do odpowiedniego gniazdka sieciowego, odpowiadającego parametrom elektrycznym grzejnika. Nie przeciążaj domowego obwodu zasilania sieciowego.
 13. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w łazienkach, pralniach i podobnych pomieszczeniach wewnętrznych, gdzie może mieć kontakt z wodą. NIGDY nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym może wpaść do wanny lub innego pojemnika na wodę. Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
 14. Nie zanurzaj żadnej części tego urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie. Nie używaj mokrymi rękami ani nie używaj w żadnymamp warunki.
 15. Niezbędna jest szczególna ostrożność, gdy jakiekolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne lub w ich pobliżu, a także zawsze, gdy urządzenie pozostaje włączone i pozostawione bez nadzoru.
 16. Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.
 17. Podczas odłączania pamiętaj, aby ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
 18. NIE wkładaj ani nie pozwalaj ciałom obcym dostać się do otworów wentylacyjnych lub otworów wentylacyjnych, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
 19. NIE WOLNO obsługiwać urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie uległo awarii, zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.
 20. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka w celu uniknięcia niebezpieczeństwa lub grzałka musi zostać zutylizowana.
 21. Wewnątrz urządzenia znajdują się gorące i iskrzące części. NIE używaj go w miejscach, w których używana lub przechowywana jest benzyna, farba lub łatwopalne ciecze.
 22. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do użytku domowego, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie, które nie jest zalecane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia osób. Stosowanie osprzętu niezalecanego lub sprzedawanego przez producenta stwarza zagrożenia.
 23. To urządzenie jest przeznaczone WYŁĄCZNIE do użytku w pomieszczeniach. NIE używaj na zewnątrz.
 24. Aby odłączyć urządzenie, ustaw termostat regulowany w pozycji „OFF” (pozycja `0′) PRZED wyjęciem wtyczki z gniazdka elektrycznego.
 25. Unikaj stosowania przedłużaczy, przedłużacze mogą się przegrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
 26. NIE próbuj samodzielnie naprawiać tego urządzenia. Serwis i naprawy elementu muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka ze względów bezpieczeństwa.
 27. Instrukcję należy przechowywać razem z urządzeniem. Jeśli urządzenie ma być używane przez osobę trzecią, niniejsza instrukcja musi być dołączona do przedmiotu.
 28. Instrukcje bezpieczeństwa same w sobie nie eliminują całkowicie żadnego zagrożenia, należy zawsze stosować odpowiednie środki zapobiegania wypadkom i zdrowy rozsądek.
 29. Stosowanie części lub akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z urządzeniem, może spowodować niebezpieczeństwo i obrażenia.
 30. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (W TYM DZIECI) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 31. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
 32. Nie wolno umieszczać grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem.
 33. NIE ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji lub jakimkolwiek innym niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą.
 34. Osłona przeciwpożarowa tego grzejnika ma na celu uniemożliwienie bezpośredniego dostępu do elementów grzejnych i musi być na swoim miejscu, gdy grzejnik jest używany.
 35. Ochrona przeciwpożarowa nie zapewnia pełnej ochrony małym dzieciom i osobom niedołężnym.
 36. Nie używaj tej grzałki, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia grzałki.
 37. Używaj tego grzejnika na poziomej i stabilnej powierzchni.
 38. OSTRZEŻENIE: Ta nagrzewnica nie jest wyposażona w urządzenie do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Nie używaj tego grzejnika w małych pomieszczeniach, gdy są one zajęte przez osoby, które nie są w stanie samodzielnie wyjść z pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
 39. OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru istnieje, jeśli grzejnik jest zakryty lub umieszczony w pobliżu zasłon lub innych materiałów palnych.
 40. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, tekstylia, zasłony lub inne materiały łatwopalne należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
 41. UWAGA: Aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego nieumyślnym zresetowaniem wyłącznika termicznego, to urządzenie nie może być zasilane przez urządzenie przełączające, takie jak timer, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez użyteczność. W razie wątpliwości skonsultuj się z elektrykiem.

WAŻNY! Ta grzałka jest wyposażona w nieresetujący się system ochrony przed przegrzaniem. Jeśli w grzałce wystąpi stan przegrzania, grzałka wyłączy się automatycznie ze względów bezpieczeństwa. Aby zresetować nagrzewnicę, odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że zarówno wloty, jak i otwory wentylacyjne są wolne od przeszkód i pozwól grzejnikowi ostygnąć przez około 25 minut. Następnie podłącz do zasilania sieciowego i przestaw przełącznik ON/OFF z powrotem do pozycji ON.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

SPECYFIKACJA PRODUKTU STRONY

STRONY
Czerwona lampka kontrolna zasilania, regulowany termostat i wyłącznik zasilania, przycisk średni, niskie ustawienie ogrzewania, przód, tył view, filtr siatkowy

ZAWARTOŚĆ PACZKI

1 jednostka główna 1 instrukcja obsługi 1 zestaw pianki

UWAGA: Sprawdź wszystkie części przed wyrzuceniem kartonu. Bezpiecznie zutylizuj wszystkie plastikowe torby i inne elementy opakowania. Mogą być potencjalnie niebezpieczne dla dzieci.

MONTAŻMONTAŻ I OBSŁUGA

 • Upewnij się, że urządzenie, w tym wtyczka i przewód, nie są uszkodzone.
 • Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego o prawidłowej mocy wyjściowej 220-240V 50Hz.
 • Regulowany termostat może służyć do precyzyjnej regulacji temperatury. Ustaw termostat na maksimum (+) aby zwiększyć temperaturę i obrócić na minimum, aby obniżyć temperaturę i pozycję (0), aby wyłączyć produkt. Grzałka będzie się włączać i wyłączać, aby utrzymać żądane ustawienie grzania.

WAŻNE! Ustawienie tylko wentylator (Wentylator) jest aktywowany po włączeniu regulowanego termostatu w pozycji ON i wyłączeniu obu przycisków ustawienia grzania, w tym trybie urządzenie będzie wydmuchiwać tylko zimne powietrze.

ustawienia ogrzewania

 • Naciśnij (Niskie ciepło) TYLKO przycisk, grzałka na ustawieniu niskiego grzania 800W.
 • Naciśnij (średnie ciepło) TYLKO przycisk, grzałka na średnim stopniu grzania 1200W.
 • Naciśnij oba (Niskie ciepło) i (średnie ciepło), grzałka na najwyższym stopniu grzania 2000W.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

1. Twój grzejnik jest wyposażony w system ochrony przed przegrzaniem. Po osiągnięciu temperatury progowej grzejnik wyłączy się automatycznie.
Aby zresetować grzejnik, gdy system ochrony przed przegrzaniem został aktywowany, wykonaj następujące czynności:

 • Ustaw „Regulowany termostat i wyłącznik zasilania” do pozycji „0”.
 • Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 • Upewnij się, że zarówno wlotowe, jak i wylotowe otwory wentylacyjne są wolne od przeszkód.
 • Pozwól grzejnikowi ostygnąć przez około 25 minut.
 • Podłącz grzejnik z powrotem do zasilania sieciowego i ustaw włącznik zasilania w pozycji ON, grzejnik wznowi normalne działanie.

2. Ta grzałka jest wyposażona w przełącznik przechylny wewnątrz grzałki. Jeśli grzałka zostanie przewrócona, zasilanie grzałki wyłączy się automatycznie.

UTRZYMANIECZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed sprzątaniem
- Gdy nie jest używane lub przed czyszczeniem, zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.

Sprzątanie
- Czyszczenie należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy urządzenie jest całkowicie schłodzone. Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie lub innym płynie. Nie używaj żrących rozpuszczalników w tym urządzeniu.
– Wytrzeć zewnętrzną część urządzenia płynem adamp płótno. Wysuszyć urządzenie całkowicie suchym ręcznikiem

Kontrola uszkodzeń
-Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie nie jest uszkodzone, czy jest w dobrym stanie i czy wszystkie części są zabezpieczone. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i wtyczkę pod kątem przecięć lub uszkodzeń. Ze względów bezpieczeństwa NIE WOLNO używać grzejnika, jeśli zostanie stwierdzone uszkodzenie.

Przechowywać w bezpiecznym miejscu
-Gdy nie jest używane, przechowuj urządzenie i instrukcję obsługi w bezpiecznym i suchym miejscu.
UWAGA: Zawsze czyść i przechowuj urządzenie wraz z niniejszą instrukcją obsługi, gdy nie jest używane.

WAŻNY! Ta nagrzewnica jest wyposażona w siatkę filtra powietrza umieszczoną za kratką wlotu powietrza. Wymaga regularnego czyszczenia, aby zapewnić bezproblemową pracę.

Naciśnij tutaj, aby odblokować i zdjąć kratkę wlotu powietrza Naciśnij tutaj, aby odblokować i zdjąć kratkę wlotu powietrza.

Delikatnie wyjmij filtr do czyszczenia Delikatnie wyjmij filtr do czyszczenia.

Czyszczenie filtra:

 1. Delikatnie poklep filtr lub użyj odkurzacza, aby wyczyścić filtr. W razie potrzeby użyj miękkiej szczoteczki do czyszczenia filtra.
  Uwaga: Nie myj filtra wodą ani nie używaj ostrych rozpuszczalników.
 2. Po oczyszczeniu zamontuj filtr z powrotem na grzałce.

DANE TECHNICZNE
Pełnytagnp. 220-240V~50Hz
Moc: 2000W

Miesięczna gwarancja na 12

Dziękujemy za zakup w Kmart.

Kmart Australia Ltd gwarantuje, że Twój nowy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres podany powyżej, od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt będzie używany zgodnie z załączonymi zaleceniami lub instrukcjami, jeśli zostały dostarczone. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie Twoich praw wynikających z australijskiego prawa konsumenckiego.

Kmart zapewni Ci wybór zwrotu pieniędzy, naprawy lub wymiany (jeśli to możliwe) na ten produkt, jeśli okaże się on wadliwy w okresie gwarancyjnym. Kmart poniesie uzasadnione koszty dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. Niniejsza gwarancja przestaje obowiązywać, jeśli wada jest wynikiem przeróbki, wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia lub zaniedbania.

Prosimy o zachowanie paragonu jako dowód zakupu i skontaktowanie się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1800 124 125 (Australia) lub 0800 945 995 (Nowa Zelandia) lub, alternatywnie, za pośrednictwem działu obsługi klienta pod adresem kmart.au.com za jakiekolwiek problemy z produktem. Roszczenia gwarancyjne i roszczenia dotyczące kosztów związanych ze zwrotem tego produktu można kierować do naszego Centrum Obsługi Klienta pod adresem 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.

Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z australijskim prawem konsumenckim. Masz prawo do wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub uszkodzenia. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli towary nie są odpowiedniej jakości, a awaria nie oznacza poważnej awarii.

W przypadku klientów z Nowej Zelandii niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie praw ustawowych przewidzianych w przepisach Nowej Zelandii.

— KONIEC INSTRUKCJI —

Dokumenty / Zasoby

anko termowentylator FH118 [pdf] Instrukcja obsługi
Nagrzewnica FH118

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *