logo ankoMODEL PODKŁADKI GRZEWCZEJ
NIE: DK60X40-1SAnko DK60X40 1S Podkładka grzewczaINSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECZYTAJ TE INSTRUKCJE
UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

anko DK60X40 1S Heat Pad - ikona INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Uważnie przeczytaj tę instrukcję w całości przed użyciem tej elektrycznej podkładki
Upewnij się, że wiesz, jak działa poduszka elektryczna i jak ją obsługiwać.
Podkładkę elektryczną należy konserwować zgodnie z instrukcją, aby zapewnić jej prawidłowe działanie. Zachowaj tę instrukcję razem z podkładką elektryczną. Jeżeli podkładka elektryczna ma być używana przez osobę trzecią, niniejsza instrukcja obsługi musi być dostarczona wraz z nią. Instrukcje bezpieczeństwa same w sobie nie eliminują całkowicie żadnego zagrożenia i zawsze należy stosować odpowiednie środki zapobiegania wypadkom. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji lub jakimkolwiek innym niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą. Ostrzeżenie! Nie używaj tej podkładki elektrycznej, jeśli została w jakikolwiek sposób uszkodzona, jeśli jest bardzo wilgotna lub jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Natychmiast zwróć go sprzedawcy. Podkładki elektryczne należy sprawdzać co roku pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego, aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Informacje na temat czyszczenia i przechowywania można znaleźć w rozdziałach „CZYSZCZENIE” i „PRZECHOWYWANIE”.
PRZEWODNIK BEZPIECZNEJ OBSŁUGI

  • Dopasuj ochraniacz bezpiecznie za pomocą paska.
  • Użyj tej podkładki tylko jako podkładki. Niezalecane do futonów lub podobnych składanych systemów łóżek.
  • Gdy nie jest używany, zapakuj podkładkę w oryginalne opakowanie, aby zapewnić najlepszą ochronę i przechowuj ją w chłodnym, czystym i suchym miejscu. Unikaj wciskania ostrych zagięć w podkładkę. Przechowuj podkładkę dopiero po jej całkowitym ostygnięciu.
  • Podczas przechowywania złóż starannie, ale nie ciasno (lub zwiń) w oryginalnym opakowaniu bez ostrych zagięć w elemencie grzewczym i przechowuj w miejscu, w którym żadne inne przedmioty nie będą umieszczane na nim.
  • Nie marszcz podkładki, umieszczając na niej przedmioty podczas przechowywania.

Ostrzeżenie! Podkładki nie należy używać na regulowanym łóżku.
Ostrzeżenie! Podkładka musi być bezpiecznie przymocowana za pomocą dopasowanego paska.
Ostrzeżenie! Przewód i sterowanie muszą znajdować się z dala od innych źródeł ciepła, takich jak ogrzewanie i lamps.
Ostrzeżenie! Nie używaj złożonych, pofałdowanych, pomarszczonych ani gdy damp.
Ostrzeżenie! Użyj ustawienia HIGH, aby podgrzać tylko przed użyciem. Nie używać z regulatorem ustawionym na wysokie ustawienie. Zdecydowanie zaleca się, aby podkładka była ustawiona na niską temperaturę w celu ciągłego użytkowania.
Ostrzeżenie! Nie używaj, gdy kontroler jest ustawiony na wysoki poziom przez dłuższy czas.
Ostrzeżenie! Pamiętaj, aby po zakończeniu użytkowania przełączyć kontroler padu na „OFF” i odłączyć go od zasilania. Nie zostawiaj na czas nieokreślony. Może wystąpić ryzyko pożaru. Ostrzeżenie! W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się, aby ta podkładka była używana z wyłącznikiem różnicowoprądowym (przełącznik bezpieczeństwa) o znamionowym prądzie różnicowym roboczym nieprzekraczającym 30 mA. Jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
Ostrzeżenie! Podkładkę należy zwrócić producentowi lub jego przedstawicielom, jeśli połączenie zostało zerwane. Zachowaj do wykorzystania w przyszłości.

anko DK60X40 1S Podkładka grzewcza - icon1 WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa, jeśli mają zastosowanie, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała. Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilania odpowiada objtage na tabliczce znamionowej sterownika.
Ostrzeżenie! Nie używaj złożonej podkładki elektrycznej.anko DK60X40 1S Heat Pad - ikona 2 Nie używaj pomarszczonej podkładki elektrycznej. Unikaj zagnieceń podkładki. Nie wkładaj szpilek do podkładki elektrycznej. NIE używaj tej podkładki elektrycznej, jeśli jest mokra lub została zachlapana wodą.anko DK60X40 1S Podkładka grzewcza - icon3
Ostrzeżenie! Nie należy używać tej podkładki elektrycznej w przypadku niemowlęcia lub dziecka ani innej osoby niewrażliwej na ciepło oraz innych osób bardzo wrażliwych, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie. Nie używać w przypadku osób bezradnych lub ubezwłasnowolnionych ani osób cierpiących na choroby medyczne, takie jak wysokie krążenie krwi, cukrzyca lub nadwrażliwość skóry.
Ostrzeżenie! Unikaj długotrwałego używania tej elektrycznej podkładki przy wysokim ustawieniu. Może to spowodować oparzenia skóry.
Ostrzeżenie! Unikaj zagnieceń podkładki. Często sprawdzaj podkładkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli występują takie oznaki lub jeśli urządzenie było niewłaściwie używane, przed dalszym użyciem należy je sprawdzić przez wykwalifikowanego elektryka, w przeciwnym razie produkt należy zutylizować.
Ostrzeżenie! Ta podkładka elektryczna nie jest przeznaczona do użytku w szpitalach. Ostrzeżenie! Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego podkładki elektrycznej należy używać wyłącznie z odłączaną jednostką sterującą 030A1 dostarczoną wraz z produktem. Nie używaj innych nasadek, które nie są dostarczane z podkładką.
Dostawa
Ta elektryczna podkładka musi być podłączona do odpowiedniego źródła zasilania 220-240V – 50Hz. Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że przedłużacz ma odpowiedni 10-amp moc znamionowa. Całkowicie rozwiń przewód zasilający, gdy jest używany, ponieważ zwijany przewód może się przegrzać.
Ostrzeżenie! Zawsze odłączaj od zasilania, gdy nie jest używany.
Przewód zasilający i wtyczka
Jeśli przewód zasilający lub kontroler są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
Dzieci To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo . Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Ostrzeżenie! Nie może być używany przez dzieci poniżej trzeciego roku życia.anko DK60X40 1S Podkładka grzewcza - icon4

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

ZAWARTOŚĆ PACZKI

lx 60x40 cm podkładka grzewcza
lx instrukcja obsługi
Uwaga! Sprawdź wszystkie części przed wyrzuceniem opakowania. Bezpiecznie zutylizuj wszystkie plastikowe torby i inne elementy opakowania. Mogą być potencjalnie niebezpieczne dla dzieci.

OPERACJA

Lokalizacja i użytkowanie
Używaj podkładki tylko jako podkładki. Ta podkładka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Ta podkładka nie jest przeznaczona do użytku medycznego w szpitalach i/lub domach opieki.
Dopasowywanie
Dopasuj podkładkę za pomocą gumki Upewnij się, że podkładka jest całkowicie płaska i nie jest wygięta ani pomarszczona.
Działanie
Po prawidłowym zainstalowaniu podkładki elektrycznej na swoim miejscu, podłącz wtyczkę zasilającą kontrolera do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Przed podłączeniem upewnij się, że kontroler jest ustawiony na „Off”. Wybierz żądane ustawienie grzania na kontrolerze. Wskaźnik lamp wskazuje, że pad jest włączony.
Sterowniki
Sterownik posiada następujące ustawienia.
0 BRAK OGRZEWANIA
1 MAŁE OGRZEWANIE
2 ŚREDNIE OGRZEWANIE
3 WYSOKA (WSTĘPNE NAGRZEWANIE)
„3” to najwyższe ustawienie wstępnego nagrzewania i nie jest zalecane do długotrwałego użytkowania, po prostu sugeruj użycie tego ustawienia jako pierwszego, aby szybko się rozgrzać. Jest dioda LED, która świeci, gdy podkładka jest włączona.
WAŻNE! Poduszka elektryczna jest wyposażona w automatyczny wyłącznik czasowy, który wyłącza podkładkę po 2 godzinach ciągłego użytkowania na dowolnym poziomie grzania (tj. Niskim, Średnim lub Wysokim). Funkcja automatycznego wyłączania jest ponownie aktywowana na 2 godziny po każdym wyłączeniu i ponownym włączeniu sterownika poprzez naciśnięcie przycisku Wł./Wył. i wybranie 1, 2 lub 3 stopni grzania. 2-godzinny timer jest automatyczny i nie można go ustawić ręcznie.
CZYSZCZENIE
Ostrzeżenie! Gdy nie jest używany lub przed czyszczeniem, zawsze odłącz podkładkę od źródła zasilania.
Miejsce do czyszczenia
Wytrzyj obszar neutralnym detergentem do wełny lub łagodnym roztworem mydła w letniej wodzie. Gąbkę czystą wodą i całkowicie wysuszyć przed użyciem.

Nie myć anko DK60X40 1S Podkładka grzewcza - icon5
Odłącz odłączany przewód od podkładki podczas czyszczenia punktowego.anko DK60X40 1S Podkładka grzewcza - Rys
WYSUSZENIE
Rozłóż podkładkę na sznurze do ubrań i osusz.
NIE WOLNO używać kołków do mocowania podkładki na miejscu.
NIE suszyć suszarką do włosów ani grzejnikiem.
WAŻNE! Upewnij się, że elementy sterujące znajdują się w pozycji uniemożliwiającej kapanie wody na jakąkolwiek część sterownika.
Pozostaw podkładkę do dokładnego wyschnięcia.
Podłącz odłączany przewód do złącza na podkładce. Upewnij się, że złącze jest prawidłowo zablokowane na swoim miejscu.
OSTROŻNOŚĆ! Ryzyko porażenia prądem. Upewnij się, że podkładka elektryczna i złącze na podkładce są całkowicie suche, wolne od wody i wilgoci przed podłączeniem do zasilania.
Ostrzeżenie! Podczas prania i suszenia odłączany przewód musi być odłączony lub umieszczony w taki sposób, aby woda nie wpływała do przełącznika lub jednostki sterującej. Ostrzeżenie! Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego ani sterownika w jakichkolwiek płynach. Ostrzeżenie! Nie wykręcaj podkładki
Ostrzeżenie! Nie czyścić na sucho tej elektrycznej podkładki. anko DK60X40 1S Podkładka grzewcza - icon6Może to spowodować uszkodzenie elementu grzejnego lub sterownika.
Ostrzeżenie! Nie prasować tej podkładki. anko DK60X40 1S Podkładka grzewcza - icon7 Nie prać w pralce ani suszyć w pralce.
ostrzeżenie ! Nie suszyć w suszarce. anko DK60X40 1S Podkładka grzewcza - icon8
ostrzeżenie ! Nie wybielać.anko DK60X40 1S Podkładka grzewcza - icon9
Suche mieszkanie tylko w cieniuanko DK60X40 1S Podkładka grzewcza - icon10

MAGAZYNOWANIE

WAŻNE! Kontrola bezpieczeństwa
Ta elektroda powinna być sprawdzana raz w roku przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i przydatność do użycia.
Przechowywać w bezpiecznym miejscu
Ostrzeżenie! Przed złożeniem urządzenia do przechowywania, pozwól mu ostygnąć. Kiedy nie jest używany, przechowuj podkładkę i instrukcję obsługi w bezpiecznym i suchym miejscu. Zroluj lub delikatnie złóż podkładkę. Nie marszczyć. Przechowywać w odpowiedniej torbie ochronnej dla ochrony. Nie umieszczaj przedmiotów na podkładce podczas przechowywania. Przed ponownym użyciem po przechowywaniu zaleca się sprawdzenie podkładki przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu wyeliminowania ryzyka pożaru lub porażenia prądem przez uszkodzoną podkładkę.
Często sprawdzaj urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli występują takie oznaki lub jeśli urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem, wykwalifikowany elektryk musi sprawdzić podkładkę pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego przed ponownym włączeniem.

DANE TECHNICZNE

Rozmiar 60 cm x 40 cm
220-240 V — 50 Hz
Sterownik 20W 030A1
Miesięczna gwarancja na 12
Dziękujemy za zakup w Kmart.
Kmart Australia Ltd gwarantuje, że Twój nowy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres podany powyżej, od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt będzie używany zgodnie z załączonymi zaleceniami lub instrukcjami, jeśli zostały dostarczone. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie Twoich praw wynikających z australijskiego prawa konsumenckiego. Kmart zapewni Ci wybór zwrotu pieniędzy, naprawy lub wymiany (jeśli to możliwe) na ten produkt, jeśli okaże się on wadliwy w okresie gwarancyjnym. Kmart poniesie uzasadnione koszty dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. Niniejsza gwarancja przestaje obowiązywać, jeśli wada jest wynikiem przeróbki, wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia lub zaniedbania.
Prosimy o zachowanie paragonu jako dowód zakupu i skontaktowanie się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1800 124 125 (Australia) lub 0800 945 995 (Nowa Zelandia) lub, alternatywnie, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta na Kmart.com.au w przypadku jakichkolwiek problemów z produktem. Roszczenia gwarancyjne i roszczenia dotyczące kosztów związanych ze zwrotem tego produktu można kierować do naszego Centrum Obsługi Klienta pod adresem 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.
Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z australijskim prawem konsumenckim. Masz prawo do wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub uszkodzenia. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli towary nie są odpowiedniej jakości, a awaria nie oznacza poważnej awarii.
W przypadku klientów z Nowej Zelandii niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie praw ustawowych przewidzianych w przepisach Nowej Zelandii. logo anko

Dokumenty / Zasoby

Anko DK60X40-1S Podkładka grzewcza [pdf] Instrukcja obsługi
DK60X40-1S Podkładka grzewcza, DK60X40-1S, Podkładka grzewcza, Podkładka

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *