Anko

anko grzejnik konwektorowy DL01D-T produktWAŻNI OCHRONIARZE

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osób, w tym:

 1. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem urządzenia.
 2. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego 220-240V AC.
 3. Z urządzeniem NIE WOLNO używać zewnętrznego programatora, oddzielnego systemu zdalnego sterowania, przedłużacza ani zewnętrznego adaptera.
 4. Urządzenie jest gorące podczas użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, NIE dotykaj gorących powierzchni. Trzymaj materiały palne, takie jak meble, poduszki, pościel, papiery, ubrania i zasłony co najmniej 3.3 stopy (1.0 m) od przodu grzejnika i trzymaj je z dala od boków i tyłu.
 5. Aby zapobiec możliwemu pożarowi, NIE WOLNO w żaden sposób blokować wlotów powietrza ani otworów wentylacyjnych. NIE WOLNO używać na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko, gdzie otwory mogą zostać zablokowane.
 6. NIE WOLNO przesuwać urządzenia w trakcie jego działania. Urządzenie należy przesuwać tylko wtedy, gdy ostygnie.
 7. NIE WOLNO układać przewodu pod wykładziną. NIE przykrywaj przewodu dywanikami, chodnikami lub podobnymi przedmiotami. Umieść przewód z dala od obszaru ruchu i tam, gdzie nie zostanie przewrócony.
 8. Nie nadużywaj ani nie uszkadzaj przewodu zasilającego. Przed użyciem całkowicie rozwiń przewód, ponieważ zwinięty przewód może się przegrzać. Nie pozwól, aby przewód zasilający dotykał gorących powierzchni.
 9. Przerwij używanie, jeśli wtyczka lub gniazdko są gorące. Zaleca się wymianę gniazdka sieciowego przez elektryka, jeśli wtyczka lub gniazdko są zbyt gorące, aby można je było dotknąć.
 10. Podłączyć do odpowiedniego gniazdka sieciowego, odpowiadającego parametrom elektrycznym nagrzewnicy. Nie przeciążaj domowego obwodu zasilania.
 11. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w łazienkach, pralniach i podobnych pomieszczeniach wewnętrznych, gdzie może mieć kontakt z wodą. NIGDY nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym może wpaść do wanny lub innego pojemnika na wodę. Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.
 12. Nie zanurzaj żadnej części tego urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie. Nie używaj mokrymi rękami ani nie używaj w żadnymamp warunki.
 13. Niezbędna jest szczególna ostrożność, gdy jakiekolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne lub w ich pobliżu, a także zawsze, gdy urządzenie pozostaje włączone i pozostawione bez nadzoru.
 14. Zawsze odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane.
 15. Podczas odłączania pamiętaj, aby ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
 16. NIE wkładaj ani nie pozwalaj ciałom obcym dostać się do otworów wentylacyjnych lub otworów wentylacyjnych, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
 17. NIE WOLNO obsługiwać urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie uległo awarii, zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.
 18. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka w celu uniknięcia niebezpieczeństwa lub grzałkę należy zutylizować.
 19. Zwróć urządzenie do sklepu detalicznego lub wykwalifikowanego agenta serwisowego w celu sprawdzenia, elektrycznej lub mechanicznej regulacji lub naprawy.
 20. Wewnątrz urządzenia znajdują się gorące i musujące części. NIE używaj go w miejscach, w których używa się lub przechowuje benzynę, farbę lub łatwopalne ciecze.
 21. Urządzenie należy używać wyłącznie do użytku domowego, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia osób. Stosowanie dodatków, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, stwarza zagrożenie.
 22. To urządzenie jest przeznaczone WYŁĄCZNIE do użytku w pomieszczeniach. NIE używaj na zewnątrz.
 23. Aby odłączyć urządzenie, należy ustawić wyłącznik czasowy ON/OFF w pozycji „OFF” (pozycja „0”) PRZED wyjęciem wtyczki z gniazdka elektrycznego.
 24. Unikaj stosowania przedłużaczy, przedłużacze mogą się przegrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
 25. NIE próbuj samodzielnie naprawiać tego urządzenia. Serwis i naprawy elementów muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka do naprawy.
 26. Instrukcję należy przechowywać razem z urządzeniem. Jeśli urządzenie ma być używane przez osobę trzecią, niniejsza instrukcja musi być dołączona do przedmiotu.
 27. Instrukcje bezpieczeństwa same w sobie nie eliminują całkowicie zagrożenia, należy zawsze stosować odpowiednie środki zapobiegania wypadkom i zdrowy rozsądek.
 28. Stosowanie części lub akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z urządzeniem, może spowodować niebezpieczeństwo i obrażenia.
 29. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (W TYM DZIECI) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 30. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem
 31. Grzejnik nie może znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem
 32. NIE ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji lub jakimkolwiek innym niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą.
 33. Nie używaj tej grzałki, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia grzałki.
 34. Używaj tego grzejnika na poziomej i stabilnej powierzchni lub przymocuj go do ściany, jeśli dotyczy.
 35. UWAGA: Aby uniknąć przegrzania, NIE PRZYKRYWAJ grzałki.
 36. UWAGA: Ta nagrzewnica nie jest wyposażona w urządzenie do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Nie używaj tego grzejnika w małych pomieszczeniach, gdy są one zajęte przez osoby, które nie są w stanie samodzielnie wyjść z pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
 37. UWAGA: Ryzyko pożaru istnieje, jeśli grzejnik jest zasłonięty lub umieszczony blisko zasłon lub innych materiałów łatwopalnych.
 38. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, trzymaj tekstylia, zasłony lub inne łatwopalne materiały w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
 39. UWAGA: Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z niezamierzonym zresetowaniem wyłącznika termicznego, to urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar, ani podłączane do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez sieć.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Spec

 1. Główna jednostka
 2. Rączka
 3. stopy
 4. Przełączniki operacyjne
ZAWARTOŚĆ PACZKI
 • 1 jednostka główna
 • Instrukcja obsługi 1
 • 2 formowane stopy
 • 4 małe śruby do stóp
 • 4 duże śruby do ściany
 • 4 kołki rozporowe
 • 4 wsporniki ścienne

UWAGA: Sprawdź wszystkie części przed wyrzuceniem kartonu. Bezpiecznie zutylizuj wszystkie plastikowe torby i inne elementy opakowania. Mogą być potencjalnie niebezpieczne dla dzieci.

MONTAŻ STOPYMontaż 1Montaż

Urządzenie należy zainstalować tak, aby nie utrudniać przepływu powietrza. 

 • Ostrożnie odwróć urządzenie do góry nogami. Użyj śrub, aby przymocować nóżki do grzejnika. Uważaj, aby upewnić się, że są one prawidłowo umieszczone na dolnych końcach listwy bocznej nagrzewnicy.
 • Pamiętaj, aby umieścić grzejnik konwekcyjny na płaskiej powierzchni.
MONTAŻ NA ŚCIANIE

WAŻNE:
Podczas wiercenia w ścianach zawsze sprawdzaj, czy nie ma ukrytych przewodów, rur itp. Upewnij się, że dostarczone śruby i ściana plus są odpowiednie do podparcia urządzenia. Jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się z wykwalifikowaną osobą.

UWAGA:
Ustaw podgrzewacz ostrożnie. Nie może znajdować się przed ani pod gniazdkiem elektrycznym. Nie może znajdować się pod półką, zasłonami ani żadną inną przeszkodą. Grzejnik musi być zainstalowany co najmniej 0.1m nad podłogą.

UWAGA:
Obudowa grzałki nagrzewa się podczas normalnej pracy; dlatego w przypadku montażu na ścianie należy upewnić się, że powierzchnia ściany jest odpowiednia. Wysoka temperatura może mieć wpływ na niektóre okładziny ścienne.

UWAGA: Pozycja w zasięgu gniazdka elektrycznego.

 1. Zdecyduj o położeniu grzejnika na ścianie, używając poziomicy zaznacz dwa punkty w odległości 420 mm dla górnych wsporników montażowych. Zobacz zdjęcie 1.Montowanie
 2. Wywierć te dwa otwory (otwory 1 i 2) za pomocą wiertła o średnicy 6 mm i głębokości 35 mm, włóż dwie kołki rozporowe i za pomocą dwóch śrub przymocuj dwa górne wsporniki we właściwej orientacji. Patrz rys. 3. (Zauważ, że wsporniki mają kształt litery L, aby zapewnić, że wypustki wspornika są skierowane do wewnątrz, do siebie. Patrz rys. 2).Montaż 2
 3. Zamontuj dwa pozostałe wsporniki wystające do tyłu z wypustkami skierowanymi w dół, używając tych samych śrub i otworów. Zobacz rys. 4.
 4. Zamontuj grzejnik na wspornikach ściennych zamontowanych w kroku 3 powyżej przez szczeliny z tyłu grzejnika i upewnij się, że grzejnik jest wypoziomowany i całkowicie zaczepiony na szczelinach wsporników. Możesz teraz zaznaczyć położenie otworów 3 i 4.Montaż 3
 5. Zdejmij grzałkę i za pomocą wiertła 6mm wywierć dwa otwory (3 i 4) o głębokości 35mm i włóż dwie kołki rozporowe . Na koniec ponownie zamontuj grzejnik na górnych wspornikach i za pomocą pozostałych dwóch śrub ściennych przymocuj dolne wsporniki do ściany. Montaż 4

WAŻNY! Zawsze upewnij się, że urządzenie jest bezpieczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem produktu. 

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa produkt ten musi być zainstalowany zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub jeśli jest to wymagane przez prawo, skonsultuj się z kompetentną osobą zarejestrowaną w systemie samocertyfikacji elektrycznej. Więcej informacji można uzyskać w Internecie lub w lokalnym urzędzie elektrycznym.

OPERACJA

UWAGA: To normalne, że przy pierwszym włączeniu grzejnika lub po dłuższym okresie nieużywania może wydobywać się nieprzyjemny zapach.
Zniknie, gdy grzejnik będzie włączony przez chwilę.
UWAGA: Grzejnik jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa. Jeśli grzałka zostanie przewrócona, zasilanie grzałki wyłączy się automatycznie.

Montaż ściennyobraz
 1. Wybierz odpowiednie miejsce dla grzejnika, biorąc pod uwagę instrukcje bezpieczeństwa.
 2. Upewnij się, że wyłącznik czasowy ON/OFF znajduje się w pozycji OFF (pozycja „0”) przed podłączeniem do zasilania.
 3. Upewnij się, że urządzenie, w tym wtyczka i przewód, nie są uszkodzone.
 4. Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego o odpowiedniej mocy wyjściowej, 220-240V~ 50Hz.
 5. Obróć pokrętło termostatu do końca w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do maksymalnego ustawienia.
 6. Włącz elementy grzejne za pomocą przełączników kołyskowych na panelu bocznym. Gdy elementy grzejne są włączone, przełączniki będą się świecić.
 7. Włącz wentylator za pomocą oddzielnego przełącznika kołyskowego na panelu bocznym.
KORZYSTANIE Z TIMERA obraz 2
 1. Ustaw zegar, obracając płytę tak, aby wskaźnik na zegarze był taki sam, jak czas lokalny. Dla example, o godzinie 10:00 rano (godzina dziesiąta) ustaw płytę na numer 10.
 2. Ustaw przełącznik suwakowy w pozycji zegara ( ).
 3. Ustaw przedziały czasu, w których grzejnik ma działać każdego dnia, wyciągając czerwone zęby na zewnątrz. Każdy ząb odpowiada 15 minutom.
 4. Aby anulować ustawiony czas, przesuń zęby z powrotem do środka. Jeśli grzałka ma działać w sposób ciągły, ustaw przełącznik suwakowy na zegarze w pozycji wskazanej przez (I).

OSTRZEŻENIE! ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE MUSI BYĆ PODŁĄCZONE DO UZIEMIONEGO GNIAZDA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO! Jeśli nie masz pewności, skonsultuj się z elektrykiem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed sprzątaniem: Gdy urządzenie nie jest używane lub przed czyszczeniem, zawsze odłączaj urządzenie

Czyszczenie:

 • Czyszczenie należy przeprowadzać dopiero po całkowitym ostygnięciu urządzenia.
 • Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie lub innym płynie.
 • Nie używaj żrących rozpuszczalników na urządzeniu.
 • Przetrzyj obudowę urządzenia miękką damp płótno.
 • Wysusz urządzenie całkowicie suchą szmatką.

WAŻNY! Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń 

 • Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest w dobrym stanie technicznym, nie ma widocznych uszkodzeń i wszystkie części są zabezpieczone.
 • Regularnie sprawdzaj przewód zasilający i wtyczkę pod kątem przecięć lub uszkodzeń. Jeśli na produkcie widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia, NIE WOLNO używać grzałki.

Przechowuj w bezpiecznym miejscu: Nieużywane urządzenie i instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i ciepła.

Miesięczna gwarancja na 12

Dziękujemy za zakup w Kmart.
Kmart Australia Ltd gwarantuje, że Twój nowy produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres podany powyżej, od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt będzie używany zgodnie z załączonymi zaleceniami lub instrukcjami, jeśli zostały dostarczone. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie Twoich praw wynikających z australijskiego prawa konsumenckiego.

Kmart zapewni Ci wybór zwrotu pieniędzy, naprawy lub wymiany (jeśli to możliwe) na ten produkt, jeśli okaże się on wadliwy w okresie gwarancyjnym. Kmart poniesie uzasadnione koszty dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. Niniejsza gwarancja przestaje obowiązywać, jeśli wada jest wynikiem przeróbki, wypadku, niewłaściwego użycia, nadużycia lub zaniedbania.

Prosimy o zachowanie paragonu jako dowód zakupu i skontaktowanie się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1800 124 125 (Australia) lub 0800 945 995 (Nowa Zelandia) lub, alternatywnie, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta na Kmart.com.au w przypadku jakichkolwiek problemów z produktem. Roszczenia gwarancyjne i roszczenia dotyczące kosztów związanych ze zwrotem tego produktu można kierować do naszego Centrum Obsługi Klienta pod adresem 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.

Nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z australijskim prawem konsumenckim. Masz prawo do wymiany lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub uszkodzenia. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli towary nie są odpowiedniej jakości, a awaria nie oznacza poważnej awarii.

W przypadku klientów z Nowej Zelandii niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie praw ustawowych przewidzianych w przepisach Nowej Zelandii.

 

Dokumenty / Zasoby

anko grzejnik konwektorowy DL01D-T [pdf] Instrukcja obsługi
Grzejnik konwektorowy, DL01D-T

Referencje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *